Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Історична необхідність формування сучасної професійної армії України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історична необхідність формування сучасної професійної армії України

Анотації 

Лойко О.М. Історична необхідність формування сучасної професійної армії України – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 20.02.22 – Військова історія. – Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 2005.

   В дисертації досліджується широке коло питань, пов’язаних з переходом Збройних Сил України на професійну основу формування.
   На основі аналізу документів і матеріалів, наукових праць і різноманітних матеріалів узагальнено та проаналізовано питання трансформації та модернізації армій провідних країн світу. Зокрема, узагальнений досвід військового будівництва США, Великобританії і Франції, проаналізовані соціально-економічні, бюджетно-фінансові, демографічні, зовнішньо і внутрішньополітичні фактори, які вплинули на військово-політичне керівництво провідних держав світу щодо прийняття рішення рухатися шляхом раціоналізації своїх збройних сил, покращення їх якісного компоненту за рахунок удосконалення озброєння та бойової техніки, професіоналізації регулярного війська та підвищення рівня його підготовки.
   Висвітлено передумови і суспільно-економічну ситуацію в Україні, що вплинули на процес формування та модернізації Збройних Сил України протягом останнього десятиліття.
   За допомогою фактичного матеріалу доведено, що створення професійного війська України з урахуванням сучасних політичних і економічних реалій, актуальних вимог військової думки в сфері національної безпеки та обороноздатності держави було вимогою часу.
   Проаналізовано діяльність Верховної Ради та уряду держави щодо військового будівництва в Україні та побудови професійної вітчизняної армії. Визначено характерні риси і вимоги сучасного етапу професіоналізації Збройних Сил України, показано напрями майбутнього розвитку української армії в контексті побудови професійного війська.
   Ключові слова: Україна, Збройні Сили України, військове будівництво, національна безпека, професійна армія.

Лойко О.М. Историческая необходимость формирования современной профессиональной армии Украины – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22. – Военная история. – Национальный университет „Львовская политехника”. – Львов, 2005.

   В диссертации исследуется широкий круг вопросов, связанных с переходом Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу. В частности, обобщен опыт военного строительства отдельных государств Запада, и в первую очередь – США. Детально рассмотрены социально-экономический, бюджетно-финансовый, демографический, внешне- и внутриполитический факторы, которые заставили ведущие мировые государства двигаться путем рационализации своих вооруженных сил, улучшения их качественного компонента за счет усовершенствования вооружения и боевой техники, профессионализации регулярного войска и повышения уровня его подготовки, а также расширения резервного потенциала армии Вооруженных Сил Украины и повышения эффективности его возможностей.
   Отмечено, что военное строительство в изученных странах наглядно свидетельствует о том, что создание современной профессиональной армии требует от политического и военного руководства конкретного определения оптимальности вооруженных сил, их необходимой эффективности и ответственности за свои действия в условиях, которые существуют в обществе. Профессиональные армии стран Североатлантического альянса организованы, подготовлены и оснащены для противодействия реальным угрозам безопасности государству сегодня и возможным эвентуальным угрозам в будущем. Они динамично развиваются для повышения гибкости, универсальности и возможности к долговременным самостоятельным действиям, то есть отвечают требованиям геополитических реалий современности. Опыт США, Великобритании и Франции свидетельствует, что только при наличии мощной экономики можно создать действительно профессиональную армию, которая опирается на продуманную социальную политику.
   Опыт этих стран свидетельствует, что профессионализм стоит недешево: стоимость зарплаты, пенсионного, социального обеспечения и подготовки профессионального военнослужащего в несколько раз превышает внутренний валовой продукт на одного жителя страны. Кроме того, необходимо учитывать дополнительную инфраструктуру, которая обеспечивает социальную защиту военнослужащих и их семей. Профессионализация требует больших капиталовложений в инфраструктуру и обустройство жизнеспособности войска существенно влияет на методы подготовки вооруженных сил, их использования и взаимоотношения с обществом.
   Создание профессиональной армии требует не только ресурсов, но и современных подходов к их распределению. Финансовый потенциал, элитный персонал и современная техника должны быть сконцентрированы там, где они крайне необходимы. Для этого необходима гибкая система планирования, которая не только определяет приоритетные задачи реформирования армии. Она обязана обеспечить разработку долговременных программ их достижения, гармонизировать реализацию требований этих документов бюджетными ресурсами.
   Дана характеристика становления и развития армии Украины. В частности, рассмотрены этапы военного строительства и проанализированы характерные тенденции каждого этапа. Рассмотрена социально-экономическая ситуация в государстве, которая повлияла на процесс формирования и модернизации Вооруженных Сил Украины на протяжении последнего десятилетия. Отмечено, что длительное недофинансирование нужд обороны привело к существенному обострению проблем сохранения боеготовности Вооруженных Сил, заметному снижению боеспособности и технического состояния вооружения и военной техники, уменьшению до критических объемов стратегических и оперативных запасов, а по некоторым видам – до их полного израсходования. Армия Украины из субъекта обеспечения национальной безопасности стала постепенно превращаться в элемент угрозы государству, о чем свидетельствуют неудачные пуски ракет и катастрофа на крупной артиллерийской базе.
   Опираясь на фактический материал, автор убедительно показывает, что создание профессиональной армии Украины с учетом современных политических и экономических реалий, актуальных требований военной мысли в сфере национальной безопасности и обороноспособности государства было требованием времени.
   Проанализированы демографическая ситуация в стране и нормативно-правовая база принципа обязательного призыва на военную службу, рассмотрены проблемы, которые возникли в процессе перехода на комплектование армии на контрактной основе.
   Дана характеристика деятельности Верховного Совета и правительства Украины в процессе военного строительства и создания профессиональной отечественной армии, определены характерные черты и требования современного этапа профессионализации Вооруженных Сил Украины, показаны основные направления будущего развития украинской армии в контексте строительства профессиональных вооруженных сил.
   Ключевые слова: Украина, Вооруженные Силы Украины, военное строительство, национальная безопасность, профессиональная армия.

Loyko O.M. Historical Necessity for Formation of Ukrainian modern Professional Army, - Manuscript

A dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the academic degree of Candidate of Science (History) Specialization 20.02/22 - Military History. – National University „Lvivska Politehnika”. – Lviv 2005.

   The manuscript is devoted to the investigation of a wide range of problems connected with the transition of Ukrainian Armed Forces to the professional basis.
   Special analyses and generalizations are given to the issue of transformation and modernization of the armies of leading countries of the world. On the basis of analysis of documents and materials, scientific research and various materials. Thus, generalized experience of military formation of the USA, Great Britain and France, social, economical and budgetary-financial, demographic, internal and external political factors influenced military and political command of the world leading states in their decision of rationalization of their armed forces. Improvement in thug quality component was achieved due to the improvement in armament, materiel, proficiency of regular army and level of training.
   Premises and social-economical situation in Ukraine that influenced the process of formation and modernization of the Ukrainian Armed Forces within last decade are highlighted.
   Factual material proved that creation of professional army in Ukraine taking into account modern political and economical realms, vital requirements of military viewing in the sphere of national security and defense capability became the demand of the tune.
   Analysis is given to the activity of parliament and government for the military formation in Ukraine and creation of professional Ukrainian. Army Characteristic features and demands of modern stage of proficiency of the Armed Forces of Ukraine are determined and directions of future development of Ukrainian Army in the context of maintenance of professional army are reflected.
   Key words: Ukraine, Armed Forces of Ukraine, military formation, national security, professional army.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історична необхідність формування сучасної професійної армії України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net