Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України

Анотації 

Лєбєдєва С.Ю. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. Національний університет внутрішніх справ МВС України, Харків, 2005.

   Дисертація є першим в Україні науковим дослідженням, результатом якого стало спеціальне теоретичне вивчення та узагальнення практики психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України.
   На основі проведеного дослідження складено узагальнений психологічний профіль фахівця снайперської групи спеціальних підрозділів МВС України ‘‘Беркут’’ та ‘‘Сокіл’’, запропонована структурно-логічна схема психологічної характеристики снайперської групи та обґрунтовані вимоги, що висуваються до снайпера-професіонала.
   Отримані результати дозволили зробити висновок, про те, що існуючі на сьогодні критерії професійно-психологічного відбору в спеціальні підрозділи МВС України не враховують той факт, що прогнозування професійної та функціональної надійності кандидатів на посади необхідно розглядати в комплексній системі ‘‘людина – професія – спеціальність’’.
   Розроблено алгоритм діяльності практичного психолога щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості на рівні проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на службу у снайперську групу спеціального підрозділу МВС України.
   Розроблена комплексна методика професійно-психологічної підготовки фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України, визначені її основні етапи та методи; вироблені рекомендації щодо психологічного супроводження підготовки техніки снайперського пострілу на основі аналітичної професіограми снайпера при безпосередньому виконанні ним бойової задачі (пострілу).
   Ключові слова: професійна та функціональна надійність, фахівець снайперської групи, оперативно-бойова діяльність, спеціальна операція.

Лебедева С.Ю. Психологическое обеспечение профессиональной и функциональной надежности специалистов снайперских групп специальных подразделений МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 - психология деятельности в особых условиях. Национальный университет внутренних дел МВД Украины, Харьков, 2005.

   Диссертация является первым в Украине научным исследованием, результатом которого стало специальное теоретическое изучение и обобщение практики психологического обеспечения профессиональной и функциональной надежности специалистов снайперских групп специальных подразделений МВД Украины.
   На основе проведенного исследования составлен усредненный психологический профиль специалиста снайперской группы специальных подразделений МВД Украины ‘‘Беркут’’ и ‘‘Сокол’’, предложена структурно-логическая схема психологической характеристики снайперской группы и обоснованы требования, предъявляемые к снайперу-профессионалу.
   Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что существующими сегодня критериями профессионально-психологического отбора в специальные подразделения МВД Украины не учитывается то, что прогнозирование профессиональной и функциональной надежности кандидатов на должности необходимо рассматривать в комплексной системе ‘‘человек – профессия – специальность’’.
   Разработан алгоритм деятельности практического психолога по выявлению лиц с признаками нервно-психической неустойчивости в ходе проведения профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в снайперскую группу специального подразделения МВД Украины.
   Разработана комплексная методика профессионально-психологической подготовки специалистов снайперских групп специальных подразделений МВД Украины, определены ее основные этапы и методы; разработаны рекомендации по психологическому сопровождению подготовки техники снайперского выстрела на основе аналитической профессиограммы снайпера при непосредственном выполнении им боевой задачи (выстрела).
   Ключевые слова: профессиональная и функциональная надежность, специалист снайперской группы, оперативно-боевая деятельность, специальная операция.

Lebedeva S.Yu. The Psychological maintenance of specialists of sniper teams professional and functional reliability in Special Forces of MIA of Ukraine. – the Manuscript.

Dissertation of the candidate's scientific degree on the speciality – 19.00.09 – the psychology of activity in the special conditions. - the National University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, – Kharkov, 2005.

   The dissertation is the first scientific research in Ukraine that resulted in the special theoretical study and generalization of practice of the psychological maintenance of specialists of sniper teams' professional and functional reliability in Special Forces of MIA of Ukraine.
   The got results allowed to draw a conclusion that the criteria of professionally-psychological selection in the Special Forces of MIA of Ukraine that exists today doesn't take into account that prognostication of professional and functional reliability of candidates has to be studied in the complex system ‘‘person – profession – speciality’’.
   During research:
   a.) developed: the model of the multilevel system of the psychological maintenance of specialists of sniper teams professional and functional reliability in Special Forces of MIA of Ukraine; an average psychological profile of specialist of sniper team of the special forces named “the Berkut” and “the Sokol”; recommendations in relation to psychological accompaniment of preparation of technique of sniper shot on the basis of sniper’s analytical professiogram at direct implementation of a combat task by him;
   b.) are allocated and characterized: the basic qualities and abilities which should be necessarily inherent to the sniper-professional; characteristic signs of nervously-mental instability of specialists of sniper teams; a complex of factors on which quality of the organization and carrying out of professionally-psychological training of experts of special forces of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine depends; list of the most widespread forms of diseases among the specialists of sniper teams and, on the basis of it, recommendations are grounded concerning the maintenance of their physical and psychical health; types of tense situations which with the high degree of probability arise up among the specialists of sniper teams in the conditions of their direct combat application; the concomitant mental conditions and reactions which influence on professional and functional reliability of specialists of sniper teams during the special operation; the specific of psychological work in the conditions of preparation and carrying out of the special operation;
   c.) are offered: qualifying requirements which are produced in a modern conditions to the sniper-professional; the algorithm of doings of practical psychologist on the detection of persons with the signs of nervously-mental instability on the stage of carrying out of professionally-psychological selection of candidates on the post in the sniper team of the special forces of MIA of Ukraine; a complex technique of professionally-psychological preparation of specialists of sniper teams of the special forces of MIA of Ukraine, its basic stages and methods are certain; the method of application of the psychological maintenance of period of rehabilitation of activity of personnel of the special forces of MIA of Ukraine.
   Keywords: the professional and functional reliability, specialist of sniper team, operatively-combat activity, the special operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net