Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння

Анотації 

Невзоров А.В. Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут. Київ, 2005.

   Дисертація присвячена розвитку теорії і практики технічної експлуатації радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. У роботі розроблена методика визначення залишкового і обґрунтування значення призначеного ресурсів сучасних РЕЗО. Відмінністю методики є використання запропонованих у роботі нових математичних моделей безвідмовності і ремонтопридатності, що більш точно описують процеси зміни технічного стану об’єктів РЕЗО у процесі тривалої експлуатації внаслідок витрати ресурсу.
   Розроблені нові математичні моделі безвідмовності і ремонтопридатності елементів декомпозиції і об’єкту РЕЗО в цілому. Відмінність моделі безвідмовності полягає в урахуванні структури об’єкту РЕЗО і можливості спільного виникнення відмов двох типів: раптових і поступових. Відмінність моделі ремонтопридатності полягає в тому, що вона, незважаючи на припущення про сталість інтенсивності відновлення кожного елементу декомпозиції, дозволяє врахувати зміну в часі середнього часу відновлення об’єкту РЕЗО у цілому за рахунок запропонованої моделі безвідмовності.
   З урахуванням розроблених математичних моделей і методики запропоновані і обґрунтовані рекомендації з визначення термінів виводу радіоелектронних засобів озброєння радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ на плановий ремонт за технічним станом.
   Ключові слова: радіоелектронні засоби озброєння, залишковий і призначений ресурси, безвідмовність, ремонтопридатність, елемент декомпозиції, статистична модель.

Невзоров А.В. Методика определения остаточного ресурса современных радиоэлектронных средств вооружения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техника. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Военный институт. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена развитию теории и практики технической эксплуатации радиоэлектронных средств вооружения (РЭСВ) радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. В работе изложены научные результаты, направленные на обоснование рекомендаций по определению сроков вывода радиоэлектронных средств вооружения радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на плановый ремонт по техническому состоянию на основе разработанной методики. Сущность рекомендаций состоит в том, что вывод объекта РЭСВ на плановый ремонт целесообразно производить при достижении коэффициентом готовности объекта предельного значения. С этой целью в течение эксплуатации объекта РЭСВ определяется его остаточный ресурс с использованием методов статистического моделирования.
   Для возможности осуществления статистического моделирования разработаны математические модели безотказности и ремонтопригодности элементов декомпозиции и объекта РЭСВ в целом. Математическая модель безотказности учитывает структуру объекта РЭСВ и возможность возникновения в нем двух типов отказов – внезапных и постепенных, обусловленных старением аппаратуры в процессе длительной эксплуатации. Математическая модель ремонтопригодности учитывает изменение среднего времени восстановления объекта РЭСВ в процессе длительной эксплуатации несмотря на допущение о постоянстве интенсивности восстановления каждого из элементов декомпозиции. Для данных математических моделей предложена методика определения их параметров, основанная на условном „разграничении” внезапных и постепенных отказов, которая использует статистические данные о времени возникновения отказов и времени окончания восстановлений однотипных образцов РЭСВ.
   На основе предложенных математических моделей безотказности и ремонтопригодности, а также разработанной статистической модели разработана методика определения остаточного и обоснования значения назначенного ресурсов объекта РЭСВ. Методика включает в себя следующие этапы: разработку математических моделей безотказности и ремонтопригодности элементов декомпозиции и объекта РЭСВ в целом; разработку методики определения параметров этих математических моделей; сбор и обработку статистических данных по безотказности и ремонтопригодности однотипных объектов РЭСВ с разбиением этих данных (моментов возникновения отказов и моментов окончания восстановлений) по элементам декомпозиции, разработку статистической модели для определения остаточного и обоснования значения назначенного ресурсов объекта РЭСВ, реализацию алгоритма этой статистической модели на ЭВМ, анализ полученных результатов и рекомендации по обоснованию значения назначенного ресурсов для заданных исходных данных.
   В работе приведен результат реализации методики для конкретных значений исходных данных и показана сходимость полученного значения остаточного ресурса с его истинным значением.
   Полученные в диссертации научные результаты способствуют дальнейшему развитию теории технической эксплуатации и теории надежности. Они могут быть использованы при решении задач, связанных с прогнозированием технического состояния радиоэлектронной техники различного назначения и ее элементов декомпозиции.
   Ключевые слова: радиоэлектронные средства вооружения, остаточный и назначенный ресурсы, безотказность, ремонтопригодность, элемент декомпозиции, статистическая модель.

Nevzorov A.V. A technique of definition of residual life of modern radio electronic means of arms. - Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 20.02.14 - arms and military engineering. The Kyiv National Taras Shevchenko University, Military Institute. Kyiv, 2005.

   The thesis is dedicated to development of the theory and practice of technical exploitation of radio electronic means of arms (REMA) of radio troops of Air Forces of Armed Forces of Ukraine. In activity a designed technique of definition residual lifes and substantiation of value assigned operating time of modern REMA. Difference of a technique is usages of new mathematical models, offered in activity, of reliability and maintainability, which one describe processes of change of availability index of product of objects REMA during long-lived exploitation owing to consumption of useful life more precisely.
   The new mathematical models of reliability and maintainability of members of decomposition and object REMA as a whole are designed. The difference of model of reliability is encompass byed the count of construction of object REMA and capability of joint originating of failures of two phylums: sudden and gradual. The difference of model of maintainability is encompass byed volume, that she, despite of an assumption about a constancy of intensity of recovery of each member of decomposition, allows to take into account a time history of a mean time of recovery of object REMA as a whole at the expense of offered model of reliability.
   With allowance for of designed mathematical models and the techniques are offered and the guidelines on definition of terms of a conclusion of radio electronic means of arms of radio troops of Air Forces of Armed Forces of Ukraine on light overhaul on technical state.
   Keywords: radio electronic means of arms, residual life and assigned operating time, reliability, maintainability, member of decomposition, statistical model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net