Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах

Анотації 

Нгуен Ван Там. Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Херсонський національний технічний університет. Херсон, 2005.

   Метою дисертаційної роботи є розробка СППР керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах для забезпечення надійної берегової охорони.
   Сформульована задача інформатизації процесу керування маневруванням КБО в складних навігаційних умовах.
   Застосовано системний підхід до аналізу моделей і алгоритмів рішення задачі маневрування суден.
   Визначені і оптимізовані коефіцієнти евристичної функції h(x) для А*-алгоритму пошуку шляху.
   Розроблено метод оптимізації пропонованого А*-алгоритмом шляху. Запропоновано модель обліку навігаційних перешкод у вигляді цільової функції знаходження оптимального шляху і розроблена дискретна модель процесу маневрування, що називається навігаційним графом.
   Розроблено структуру СППР для керування маневруванням КБО.
   Програмна реалізація СППР для керування маневруванням КБО в складних умовах виконано мовою C у середовищі Microsoft Visual C++ 6.0.
   Ключові слова: Кораблі і судна берегової охорони, евристична оцінка, автоматизована система керування, процес керування маневруванням, алгоритм, характеристики, цільова функція, навігаційний граф, дискретна модель, система підтримки прийняття рішень.

Нгуен Ван Там. Система поддержки принятия решений для управления маневрированием кораблей и судов береговой охраны в сложных навигационных условиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. Херсонский национальный технический университет. Херсон, 2005.

   Диссертация посвящена разработке СППР управления маневрированием кораблей и судов береговой охраны в сложных навигационных условиях для обеспечения надежной береговой охраны.
   Усовершенствование информационно-управленческих систем КБО путем разработки дополнительных функции в автоматизированных системах управления (АСУ) с помощью СППР является перспективным. При этом возможно объединение этих функций с другими функциями в ЭКНИС или выполнение в СППР отдельно.
   Проведен обзор существующих автоматизированных систем управления маневрированием и навигации кораблей и судов. Дана перспектива развития АСУ КБО. Сформулирована задача информатизации процесса управления маневрированием КБО в сложных навигационных условиях.
   Применен системный подход к анализу моделей и алгоритмов решения задачи маневрирования судов. На основе анализа и сравнения наиболее подходящих методов и алгоритмов был выбран А*-алгоритм в области искусственного интеллекта для решения задачи поиска оптимального пути.
   Для решения проблемы непрерывного пространства навигации и маневрирования выбран способ дискретизации района плавания на морской карте с помощью ячеек при реализации А*-алгоритма для поиска оптимального пути сближения.
   Разработан метод оптимизации предлагаемого А*-алгоритмом пути в соответствии с требованием практики судовой навигации и маневрирования, что очень важно при построении модели учета стесненных навигационных условий и модели маневрирования для сближения КБО.
   Определены и оптимизированы коэффициенты эвристической функции h(x) для А*-алгоритма поиска пути.
   Выполнен анализ навигационно-гидрометеорологических характеристик районов плавания. На этой основе выведены ограничения для поставленной задачи исследования в отношении условий навигации и маневрирования.
   Предложена модель учета навигационных препятствий в виде целевой функции нахождения оптимального пути и разработана дискретная модель процесса маневрирования, называемая навигационным графом.
   Разработана структура СППР для управления маневрированием КБО.
   Создана первоначальная база данных по ЭМНК прибрежного района Вьетнама для использования в программном обеспечении.
   Для проверки возможностей разработанной СППР по выдаче рекомендации ЛПР было проведено численное моделирование задач управления маневрированием судов: поиск оптимального пути сближения на карте, расчет и вывод рекомендованных вариантов выбора курса перехвата цели – объекта маневра. Результаты проверки показали, что при управлении судном с применением разработанного ППП СППР, время выполнения расчетов сокращено в 6–10 раз, а точность выработанных данных для управления на десятки раз выше, чем обычным способом. Это подтверждает работоспособность и эффективность разработанной системы.
   Программная реализация системы поддержки принятия решений для управления маневрированием кораблей и судов береговой охраны в сложных условиях выполнено на языке C в среде Microsoft Visual C++ 6.0.
   Ключевые слова: Корабли и суда береговой охраны, эвристическая оценка, автоматизированная система управления, процесс управления маневрированием, алгоритм, характеристики, целевая функция, навигационный граф, дискретная модель, система поддержки принятия решений.

Nguyen Van Tam. The Decision support system for maneuvering control of coast guard boats and craft in complex navigational additions. – Manuscript.

The dissertation for competition of a scientific degree of the technical sciences candidate on a specialty 05.13.06 – Automated control system and progressive information technologies. The Kherson national technical university, Ukraine. Kherson, 2005.

   The purpose of dissertation work is a development decision support system (DSS) for maneuvering control of coast guard boats and craft (CGBC) in complex navigational additions for ensuring reliable coast guard.
   The analysis of the problem was organized on stage of the designing. Were studied existing facilities and was designed own approach to decision of the problem to automating the maneuvering control process of CGBC in complex navigational additions. Were analyzed existing models and algorithm of searching for of the optimum way in maneuvering. Determined and optimized factors to heuristic function h(x) for A*-algorithm of searching for of the way. The Designed method to optimization proposed by A*-algorithm of the way.Were designed model of the account navigational obstacle in form of target function to finding the optimum way and discrete model of the maneuvering process, named by navigational graph. Was offered structure DSS for CGBC. Were formed requirements for software and its operation. The realization of DSS software for CGBC developed by language C in ambience Microsoft Visual C++ 6.0.
   Keywords: coast guard boats and craft, heuristic estimation, automated control system, maneuvering control process, algorithm, features, target function, navigational graph, discrete model, decision support system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням кораблів і суден берегової охорони в складних навігаційних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net