Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

 Анотації

Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню структури міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивченню стану цих відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і тенденцій їх подальшого розвитку в умовах мультикультурної держави.
   У структурі міжетнічних взаємин як основні компоненти виокремлено: етнічну ідентичність, що визначається когнітивним і афективним чинниками; міжетнічне сприймання, яке визначається автостереотипами і гетеростереотипами; міжетнічну взаємодію, яка розкривається через характеристики спілкування, адаптації та міжетнічної напруги.
   Як показало емпіричне дослідження, за умови позитивних міжетнічних стосунків етнічна ідентичність поступається іншим ідентичностям та характеристикам (гендерним, професійним тощо); за умови ж негативних – категорії “національність”, “етнічність” виходять на перший план та задають свій ракурс соціальній перцепції. Розкрито закономірності трансформаціі типів етнічної ідентичності у процесі міжетнічної взаємодії.
   Зміст етнічних стереотипів детерміновано: по-перше, реальними специфічними психологічними рисами кожної національної спільноти; по-друге, специфікою заломлення цих рис в ході прояву механізмів міжетнічного сприймання; по-третє, рівнем виявлення етнічної ідентичності національно-етнічних груп, що взаємодіють; по-четверте, усім комплексом іхніх економічних, політичних та культурних взаємовідносин. Це дає підстави стверджувати, що об’єктивність характеристик, які складають зміст етнічних стереотипів, є відносною.
   Виявлено переважання позитивних тенденцій у міжетнічній взаємодіі представників казахської та російської спільнот.
   Ключові слова: міжетнічні відносини, етнічна ідентичність, міжетнічне сприйняття, міжетнічна взаємодія, етнічні стереотипи, міжетнічна напруженість, етнокультурна дистанція.

Аймаганбетова О.Х. Кросс-культурные исследования структуры межэтнических отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология, психология социальной работы. – Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию структуры межэтнических отношений в кросс-культурном аспекте, разработке конструктивной модели изучения состояния этих отношений и тенденций их дальнейшего развития в условиях мультикультурного государства.
   В работе проанализированы теоретико-методологические основания кросс-культурных исследований межэтнических отношений, освещены общие подходы к анализу сущности и структуры межэтнических отношений.
   В процессе исследования определены социально-психологические конструкты, детерминирующие структуру межэтнических отношений, среди которых этническая идентичность, межэтническое восприятие и межэтническое взаимодействие предстают наиболее емкими по социально-психологическому смыслу.
   На основе исследования этих взаимосвязанных конструктов и поставленных задач кросс-культурного эмпирического исследования динамики их развития в контексте социально-этнической ситуации, характерной для современного Казахстана, была задана логика изучения содержательно-динамической характеристики межэтнических отношений.
   Проведен анализ основных теоретических подходов к изучению этнической идентичности. Раскрыто ее содержание, определяемое когнитивным и аффективным компонентами, и особенности проявления в системе самокатегоризации личности. Выяснилось, что этническая идентичность занимает важное место в системе самокатегоризации линости студенческой молодежи: при позитивных межэтнических отношениях этническая идентичность уступает место другим идентичностям и характеристикам, при негативно складывающихся межэтнических отношениях, в первую очередь, актуализируются категории “национальность”, “этничность”, которые “задают свой ракурс социальной перцепции”.
   Для изучения трансформаций этнической идентичности в системе межэтнических отношений в условиях стабильного общества были выделены шесть типов этнической идентичности (от индифферентности до этнофанатизма)
с разными проявлениями ее уровней (от гипоидентичности до гиперидентичности). Было установлено, что чем в большей мере представлены уровни нормы этнической идентичности и этнической индифферентности, тем стабильнее межэтнические отношения; чем более значимым становится уровень гиперидентичности, этноэгоистические и этноизоляционные тенденции, тем выше уровень межэтнической напряженности.
   Было определено социально-психологическое содержание этнических стереотипов и исследована специфика их проявления. Содержание этнических стереотипов детерминировано; во-первых, реальными специфическими психологическими чертами каждой воспринимаемой национальной общности, отличающими ее от другой; во-вторых, спецификой преломления этих черт в ходе проявления механизмов межэтнического восприятия; в-третьих, уровнем проявления этнической идентичности обеих национально-этнических групп;
в-четвертых, всем комплексом экономических, политических и культурных взаимоотношений между ними. Это дает нам основание говорить об относительности качеств, составляющих их содержание. В ходе сопоставления семантических пространств, раскрывающих восприятие себя и друг друга казахстанскими студентами через автостереотипы и гетеростереотипы, было установлено существование значительного сходства в определении категориальной структуры этнических стереотипов, отличающихся позитивностью.
   При анализе межэтнического взаимодействия как одного из компонентов межэтнических отношений был сделан вывод, что применительно к межэтническим отношениям, характерным для современного Казахстана, допустимо использовать понятие “межэтническая напряженность”: оно не имеет такого негативного содержания, как “конфликт” и может реализоваться в том обществе, где адекватно представлены как позитивная, так и негативная идентичность, как позитивные, так и негативные стереотипы, определяющие общую направленность на межэтническое взаимодействие. Для изучения направленности межэтнического взаимодействия было проведено исследование его основных характеристик, которое показало позитивную направленность на межэтническое взаимодействие представителей казахской и русской национально-этнических групп.
   Таким образом, разработана концепция социально-психологического изученияв контексте феномена кросс-культурных исследований, феномена “структура межэтнические отношения”. На основе концептуализации указанного осуществлено изучение разрозненных межэтнических явлений в их единстве – как самостоятельной концептуальной области научного знания.
   Ключевые слова: межэтнические отношения, этническая идентичность, межэтническое восприятие, межэтническое взаимодействие, этнические стереотипы, межэтническая напряженность, этнокультурная дистанция.

Aimagambetova O.H. Cross-cultural studies of interethnic relations’ structure. – Manuscript.

The dissertation for Doctor of Sciences degree in Psychology in speciality 19.00.05 – social psychology, psychology of social work. – G.S.Kostiuk Institute of Psychology of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the investigate of interethnic relations’ structure in cross-cultural aspect, to study the state of those relations among univessity students in the Republic of Kazakhstan and the tendencies of their further development in multi-cultural state’s conditions.
   As the study has shown, in the case of positive interethnic relations the weight of etnic identity in less than that of gender, vocational and other identities; in the case of negative interethnic relations ethnic categories became the strongest ones and determined social perseption. The reqularities of the transformation of ethnic identity types in the process of interethnic interaction have been revealed.
   The context of ethnic stereotypes is determined by: (a) real spesific psychological features of each ethnic group; (b) spesifity of these features refraction through the action of interethnic perception mechanisms; (c) the level of ethnic identity explication in interacting ethnic groups; (d) the whole complex of their economic, politic and cultural interrelations.
   The study has shown the domination of positive tendencies in the interaction of Kazakhs and Russians.
   Key words: interethnic relations, ethnical identity, interethnic perception, interethnic interaction, ethnical stereotypes, interethnic tension, ethnic-cultural distance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net