Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)

 Анотації

Бабенко К.А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2007.

   Дисертаційну роботу присвячено вивченню механізмів символізації несвідомого змісту психіки у їх взаємозв’язках, що, як продемонструвало проведене дослідження, пов’язано з внутрішньою динамікою цілісної психіки.
   У роботі презентовано історичний аспект дослідження феноменів несвідомого та символізації його змісту у вітчизняній та зарубіжній психології; розглянуто методи, завдяки яким можливе їх вивчення.
   Аналіз емпіричного матеріалу групової психокорекційної роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН) з майбутніми психологами-практиками дозволяє констатувати, що механізми символізації, відкриті З. Фрейдом при тлумаченні сновидінь, проявляються особливо рельєфно у малюнковому матеріалі та матеріалі “Казок про власне життя” людей, що знаходяться в межах психічного здоров’я.
   Доведено, що механізми символізації змісту несвідомого знаходяться у взаємозв’язках, але і узгоджуються з генеральним механізмом захисної системи “до сили”. Дисертаційне дослідження переконливо свідчить про переваги психодинамічного підходу до аналітичної роботи з малюнками порівняно з формалізованою інтерпретацією. Також у роботі доведена необхідність врахування особливостей механізмів символізації несвідомого змісту психіки та їх взаємозв’язків у фаховій підготовці психологів-практиків.
   Ключові слова: символізація, механізми символізації, несвідоме, психодинамічний підхід, психоаналіз комплексу тематичних психомалюнків, психоаналіз казки, витіснення, психологічний захист, опір.

Бабенко Е. А.  Взаимосвязь механизмов символизации содержания бессознательного (на материале психоанализа комплекса тематических психорисунков). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2007.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме изучения механизмов символизации бессознательного содержания психики в их взаимосвязях, что, как показало проведенное исследование, связано с внутренней динамикой целостной психики.
   В работе представлены результаты теоретического анализа проблемы исследования бессознательной сферы психики в трудах отечественных ученых в разные исторические периоды, а также основные зарубежные концепции изучения неосознаваемой психической деятельности. Акцентировано внимание на методах исследования бессознательного, среди которых особого внимания заслуживает метод психоанализа комплекса тематических психорисунков, разработанный Т. С. Яценко, который способствует объективированию механизмов символизации в их взаимосвязях.
   Анализ эмпирического материала (групповой психокоррекционной работы по методу активного социально-психологического обучения с будущими психологами-практиками) позволяет констатировать, что механизмы символизации, открытые основателем психоанализа в онейрической деятельности при работе с больными людьми, проявляються особенно выпукло в рисуночном и метафорическом материале психически здоровых. В диссертации уточнено содержание таких механизмов символизации, как сгущение, смещение, намек, локализация, гиперболизация, минимизация в контексте психодинамического понимания психики. Теоретико-эмпирический анализ материала, полученного в процессе глубинной психокоррекционной работе по методу АСПН, позволил выявить базовые механизмы символизации (сгущение, смещение, намек, локализация, генерализация) и ситуативные формы их проявления.
   Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что механизмы символизации не только находяться во взаимосвязи, но и согласуются с генеральным механизмом защитной системы “к силе”. Диссертационное исследование указывает на преимущества психодинамического подхода в аналитической работе с рисунками по сравнению с формализованной (тестовой) интерпретацией.
   В диссертации обоснована необходимость учёта закономерностей символизации бессознательного содержания психики и их взаимосвязей с системними характеристиками психики в профессиональной подготовке психологов-практиков. Объективирование данного феномена в процессе психоанализа рисунков способствует углублению личностной психокоррекции будущих психологов-практиков, а также усвоению ими методических основ психокоррекционной работы на собственном опыте.
   Ключевые слова: символизация, механизмы символизации, бессознательное, психодинамический подход, психоанализ комплекса тематических психорисунков, психоанализ сказки, вытеснение, психологическая защита, сопротивление.

Babenko, K.A. Relationship between mechanisms of symbolization of the content of unconscious educed through psycho-analysis of the set of topic-related psycho-drawings. – Manuscript.

Thesis for the Candidate degree in psychology in speciality 19.00.07 – Pedagogical and Developmental Psychology. – G.S. Kostiuk Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The dissertation deals with the problem: what characteristics the process of symbolization of the content of unconscious features in the interconnection with the psychic’s internal dynamics.
   The theoretical analysis covers the issues related to the study of unconscious as presented in the papers by both Ukrainian and foreign scholars, including the major conceptions there of. Experiential data were obtained in the process of the group psycho-correction using the method of active social-psychological training; the target audience consisted of the future practical psychologists. The analysis of the data obtained has shown that the same mechanisms of symbolization which were discovered by Freud while analyzing dreams can be discerned in the drawings. The aforementioned mechanisms were objectified in the authored tales as well.
   The investigation enabled the author to elucidate the essence of symbolization of unconscious and elicit interrelations between mechanisms of symbolization and dynamics of psychic. The need for consideration of this phenomenon in the professional training of future psychologists was highlighted.
   Key words: symbolization, mechanisms of symbolization, unconscious, psycho-dynamic approach, psycho-analysis of the set of topic-related psycho-drawings, psycho-analysis of the fairy-tale, ousting, psychological defense, defiance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net