Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання

Анотації 

Сарафанюк Е.І. Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. - Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса), Одеса, 2005.

   Досліджувалася проблема підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів ВВНЗ. Розкрито сутність загальновійськової підготовки, уточнено поняття віртуального моделювання, з’ясовано їх структуру. Теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано комплекс педагогічних умов, що сприяють підвищенню якості загальновійськової підготовки курсантів ВВНЗ з використанням технології віртуального моделювання. Розроблено методику реалізації технології віртуального моделювання у процесі загальновійськової підготовки курсантів. Запропоновано й апробовано методику діагностування якості загальновійськової підготовки курсантів на основі сформованості в них професійно важливих якостей шляхом електронного тестування з елементами віртуального моделювання.
   Ключові слова: загальновійськова підготовка, якість, віртуальне моделювання, педагогічні умови.

Сарафанюк Э.И. Педагогические условия повышения качества общевойсковой подготовки курсантов высших военных учебных заведений с использованием виртуального моделирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Южно-Украинский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского (г.Одесса), Одесса, 2005.

   В диссертационном исследовании представлено теоретическое обобщение и практическое решение проблемы повышения качества общевойсковой подготовки курсантов высших военных учебных заведений средствами виртуального моделирования.
   В первой главе проанализировано состояние проблемы профессиональной подготовки курсантов ВВУЗов, раскрыто специфику их общевойсковой подготовки, систематизировано ряд научных исследований по вопросам использования компьютерных технологий обучения в процессе подготовки специалистов. Уточнена сущность общевойсковой подготовки, выделена ее структура. Определена роль виртуального моделирования в процессе общевойсковой подготовки курсантов, выделены его составляющие и признаки. Впервые определен и теоретично обоснован комплекс педагогических условий, повышающих качество общевойсковой подготовки курсантов с использованием технологии виртуального моделирования.
   Процесс общевойсковой подготовки курсантов должен быть основан на учебно-познавательной деятельности, близкой к профессиональной. Приблизить этот процесс к условиям будущей служебной деятельности можно путем использования всевозможных средств виртуального моделирования боевой обстановки и решения профессионально ориентированных задач. При этом необходимы такие педагогические условия: использование специальных электронных учебных пособий или учебников, разработанных с учетом специфики общевойсковой подготовки курсантов; использование программированных имитационных учебных игр; организация системы контроля за процессом формирования профессиональных качеств курсантов на основе сочетания в процессе их общевойсковой подготовки электронных тестов и полевых выходов.
   Под общевойсковой подготовкой курсантов мы понимаем такой педагогический процесс в высших военных учебных заведениях, который направлен на формирование профессионально значимых знаний, практических умений и навыков профессиональной деятельности, профессионально важных для будущего военного специалиста качеств в соответствии с образовательно-квалификационными характеристиками.
   Структуру общевойсковой подготовки курсантов составили: тактическая, огневая подготовка, подготовка к использованию и эксплуатации бронетанковой техники, подготовка к боевому обеспечению подразделений, подготовка к руководству подчиненными.
   Под виртуальным моделированием мы понимаем такую компьютерную технологию обучения, которая основана на использовании виртуальных моделей в процессе общевойсковой подготовки курсантов и направлена на воссоздание боевой обстановки и решение профессионально ориентированных задач.
   Основными признаками виртуального моделирования являются: совместимость, интегрированность, воссоздание окружающей среды.
   Составляющими виртуального моделирования мы считаем: создание виртуальной модели, управление средой и изменение ее параметров, внесение в базу данных дополнительной информации или объектов.
   Во второй главе изложены содержание и направление опытно-экспериментальной работы, описана реализация предложенных педагогических условий.
   В экспериментальных взводах была реализована технология виртуального моделирования, которая основывалась на использовании электронного учебного пособия по общевойсковой подготовке курсантов, охватившее все ее направления; программированные имитационные учебные игры, построенные на виртуальных ситуациях и моделях.
   Качество общевойсковой подготовки курсантов оценивалось на основе сформированных у них профессионально важных качеств.
   Определенные необходимые курсантам профессионально важные качества были сгруппированы в три основных блока: военная компетентность, организационно-педагогическая компетентность, морально-боевые качества.
   Разработан критериальный аппарат и методика диагностирования качества общевойсковой подготовки курсантов с использованием электронного тестирования. Проведены сопоставление, анализ и оценка результатов, на полевом выходе проверена их достоверность.
   Полученные в процессе опытно-экспериментальной работы результаты подтвердили эффективность предложенных педагогических условий повышения качества общевойсковой подготовки курсантов с использованием виртуального моделирования, а также методики ее диагностирования.
   Ключевые слова: общевойсковая подготовка, качество, виртуальное моделирование, педагогические условия.

Sarafanuk E.I. The pedagogical condition of increasing the quality of general military preparation of the students of higher education establishment with using the virtual modellig. - Signature.

Dissertation on the getting the scientific degree of candidate of pedagogical science for speciality 13.00.04 – theory and methods of professional education. Ukrainian pedagogical university by K.D. Ushinskiy (c. Odessa), Odessa, 2005.

   The problem of the rise the quality of general military preparation of the students was explored. Also, the essence of general military preparation was specified and was elucidated its structure. The idea of virtual modelling, was specified and was discovered its structure, the signs. The method of realisation the technology of virtual modelling in process of general military preparation of the students was created. Also, the metody of diagnostic of the quality of general military preparation of the students was offered on the basis of forming in them professional important qualities by means of electronic testing with elements of virtual modelling.
   Key words: general military preparation, the quality, virtual modelling, the pedagogical condition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net