Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях

Анотації 

Сціборовський О. А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2005.

   У дисертації уточнено і конкретизовано визначення поняття “психологічні особливості прийняття рішень”, які являють собою сукупність якісно-кількісних параметрів психічних процесів, що складають структуру системи дій з прийняття рішення. Здійснено типологізацію і психологічний опис різних нестандартних ситуацій прийняття рішень і пов'язаних з ними домінуючих психічних процесів суб'єкта управлінської діяльності. Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено комплекс психологічних методів і технологій їхнього застосування у процесі експериментального дослідження з метою виявлення й опису усієї сукупності психологічних особливостей прийняття ефективних рішень різного рівня офіцерами-прикордонниками у нестандартних ситуаціях різного типу. Розроблено методику рефлексивно-емоційного тренінгу, в основу якого покладено включення особистісних компонентів до процесу дискурсивного мислення, розвитку творчого мислення і психічної саморегуляції, що містить індивідуальну діагностику психологічних характеристик офіцерів-прикордонників як суб'єктів управління, вибір особистісно-орієнтованих стратегій підвищення креативного, рефлексивно-творчого, стресостійкого потенціалу, психокорекцію інтелектуальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер особистості і яка є важливим психологічним засобом підготовки офіцерів до прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, адже дає змогу значно підвищити емоційно-вольову стійкість офіцерів під час прийняття рішень у нестандартних ситуаціях та сприяє розвитку творчого підходу до вирішення поставлених завдань.
   Ключові слова: прийняття рішення, нестандартні ситуації, рефлексивно-емоційний тренінг.

Сциборовский А. А. Психологические особенности принятия эффективных решений офицерами ГПС Украины в нестандартных ситуациях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология деятельности в особых условиях. - Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2005.

   В диссертации уточнено и конкретизировано определение понятия “психологические особенности принятия решений”, которые представляют собой совокупность качественно-количественных параметров психических процессов, входящих в структуру системы действий по принятию решения. При этом процесс принятия решения офицерами Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), будучи по содержанию системой психических действий, характеризуется их качественно-количественными параметрами, которые определяют индивидуально-типологические особенности направленности, динамики и эффективности принимаемого решения.
   Осуществлена типологизация и психологическое описание различных нестандартных ситуаций принятия решений и связанных с ними доминирующих психических процессов субъекта управленческой деятельности. В диссертации выделяются нестандартные ситуации преимущественно творческого характера (решение творческих задач) и связанное с ними доминирование механизмов рефлексивно-творческого мышления; нестандартные ситуации преимущественно стрессогенного характера (решение задач в нестандартных условиях), и связанное с ними доминирование механизмов психологической регуляции; нестандартные ситуации комплексного характера (выполнение сложных заданий в сложных условиях деятельности) и связанные с ними актуализация и активное взаимодействие психологических механизмов творческого мышления и психической регуляции.
   Теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс психологических методов и технологии их применения в процессе экспериментального исследования с целью выявления и описания всей совокупности психологических особенностей принятия эффективных решений офицерами-пограничниками в нестандартных ситуациях различного типа. Предлагаемая методика “Психология эффективного решения” является релевантным средством для фиксации доминирующих психических механизмов у субъекта деятельности, основных характеристик их динамики и взаимодействия посредством исследования объективных реакций и субъективных представлений в процессе принятия решений.
   Описана совокупность психологических особенностей принятия эффективных решений офицерами ГПСУ, изученных по различным основаниям. Экспериментальные данные и теоретико-методологический анализ позволяют дать качественно-количественные характеристики актуализации, доминирования и оптимального взаимодействия процессов рефлексивно-творческого мышления и психической регуляции для обеспечения эффективности принимаемого решения в нестандартных ситуациях различного типа.
   Разработана методика рефлексивно-эмоционального тренинга (РЭТ), основанного на принципах рефлексопрактики, включения личностных компонентов в процесс дискурсивного мышления, развития творческого мышления и психической саморегуляции. Данный вид тренинга включает индивидуальную диагностику психологических характеристик офицеров-пограничников как субъектов управления, выбор личностно-ориентированных стратегий повышения креативного, рефлексивно-творческого, стрессоустойчивого потенциала, психокоррекцию интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности и является важным психологическим средством подготовки офицеров к принятию эффективных решений в нестандартных ситуациях. Методика РЭТ предлагается в качестве базового компонента психологической подготовки офицеров ГПСУ к эффективной управленческой деятельности.
   Ключевые слова: принятие решения, нестандартные ситуации, рефлексивно-эмоциональный тренинг.

Stsiborovsky O. A. Psychological peculiarities of effective decision making by the officers of the State Border Guard Service of Ukraine in non-standard situations. – Manuscript.

Dissertation is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09. – Psychology of Activity under Specific Conditions. The National Academy of the Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmel’nitsky, Khmelnitsky City, 2005.

   Dissertation is devoted to the problem of psychological peculiarities of effective decision making by the officers of the State Border Guard Service of Ukraine.
   The definition of the concept of “decision making psychological peculiarities”, which are total combination of quantity and quality parameters of psychical processes, which are the structure of actions system on decision making has been clarified and concretized.
   Typologisation and psychological description of different non-standard situations of decision making and their dominant psychological processes of managerial activity subject have been carried out.
   Complex of psychological methods and technology of their usage in the process of the psychological experimental research with the purpose of revealing and description of the total combination of effective decision making psychological peculiarities by borderguard officers in non-standard situations of various types has been substantiated theoretically and verified experimentally. Psychological peculiarities of effective decision making by the officers of the Border Guard Service of Ukraine, learned according to various levels have been presented. The method of reflective-emotive training based on reflective practice principles and personal characteristics involvement into the discourse thinking process, creative thinking development and psychical self-regulation on the basis of individual diagnosis of psychological characteristics of borderguards as the subjects of administration; the choice of personally oriented strategies of increasing of intellectual, reflective-creative and stress-steady potential and individual psycho-correction of intellectual, emotional, volitional and motive characteristics has been worked out. This method is an important psychological mean of effective decision making in non-standard situations.
   Key-words: decision making, non-standard situations, reflective-emotive training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net