Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України

Анотації

Шевельов В.О. Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації досліджено процес реформування системи ресурсного забезпечення ЗС України та інших військових формувань з урахуванням проголошеного політичного курсу на інтеграцію в євроатлантичні структури безпеки та співробітництва. Розроблено організаційні засади реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації України в інтересах приведення її у відповідність із стандартами, прийнятими в країнах-членах НАТО, які передбачають створення єдиної системи речового забезпечення для ЗС та інших військових формувань держави. Для їх обґрунтування розроблено відповідний науково-методичний апарат, в основу якого покладено гіпотезу про те, що речове забезпечення не повинно знижувати можливості військових формувань Воєнної організації щодо виконання покладених на них функцій за призначенням, а його вартість – перевищувати допустимий рівень фінансування. Використовуючи встановлений функціональний зв’язок між ефективністю виконання поставлених перед військовими формуваннями завдань і речовим забезпеченням особового складу та структурних елементів цих формувань з урахуванням економічних можливостей держави, діючих у системі ресурсного забезпечення обмежень та проголошеного курсу на євроатлантичну інтеграцію, в дисертації обґрунтовано комплекс організаційних заходів щодо реформування системи речового забезпечення військових формувань та систему першочергових організаційних заходів з адаптації речового забезпечення Збройних сил України до стандартів НАТО на основі системного підходу стосовно внеску речового забезпечення в ефективність виконання кожного із поставлених завдань на етапі підготовки України до інтеграції в євроатлантичні структури безпеки та співробітництва.
   Ключові слова: державні механізми, механізми державного регулювання, реформування системи, воєнна державна політика, євроатлантична інтеграція, НАТО, воєнна безпека, Воєнна організація, ресурсне забезпечення, речове забезпечення.

Шевелёв В.А. Государственные механизмы реформирования системы ресурсного обеспечения Военной организации на пути евроатлантической интеграции Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации исследован процесс реформирования системы ресурсного обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других воинских формирований с учетом провозглашенного политического курса на интеграцию в евроатлантические структуры безопасности и сотрудничества. Разработанные организационные основы реформирования системы вещевого обеспечения Военной организации Украины для приведения ее в соответствие со стандартами, принятыми в странах-членах НАТО, предусматривают создание единой системы вещевого обеспечения для ВСУ и других воинских формирований государства.
   В целях их обоснования разработан соответствующий научно-методический аппарат. В его основу положена гипотеза, согласно которой вещевое обеспечение не должно снижать возможности воинских формирований Военной организации относительно выполнения возложенных на них функций по назначению, а его стоимость – превышать допустимый уровень финансирования.
   Используя установленную функциональную связь между эффективностью выполнения возложенных на воинские формирования задач и вещевым обеспечением личного состава и структурных элементов этих формирований с учетом экономических возможностей государства, действующих в системе ресурсного обеспечения ограничений и провозглашенного курса на евроатлантическую интеграцию, в диссертации обоснованы комплекс организационных мер по реформированию системы вещевого обеспечения воинских формирований и система первоочередных задач по адаптации вещевого обеспечения ВСУ к стандартам НАТО на основе системного подхода относительно вклада вещевого обеспечения в повышение эффективности выполнения каждой из поставленных перед формированиями задач.
   Предложенная структура единой государственной системы вещевого обеспечения позволяет существенно сократить численность управленческих аппаратов воинских формирований Военной организации Украины; значительно уменьшить количество центров, баз и складов, затраты на их содержание, охрану, пожарную безопасность, транспорт и т.п.; снабдить войска формой одежды, планомерно сократить инфраструктуру вещевого обеспечения и адаптировать национальные предприятия к новым условиям обеспечения с учетом того, что заказы будут выполняться через единый государственный орган обеспечения воинских формирований Военной организации государства.
   На основе использования разработанного методического подхода и методов структурного синтеза предложена структура единой государственной системы вещевого обеспечения, практическое внедрение которой даст возможность уменьшить численность управленческих звеньев воинских формирований, существенно сократить количество центров, баз и складов, затраты на их содержание, охрану, пожарную безопасность, транспорт, гарантированно обеспечить войска формой одежды, осуществить планомерное сокращение инфраструктуры вещевого обеспечения и адаптировать предприятия национальной экономики к новым условиям функционирования с учетом того, что заказы будут осуществляться через единый государственный орган обеспечения воинских формирований Военной организации государства.
   Разработанные рекомендации по совершенствованию управления и нормативно-правового обеспечения функционирования единой системы ресурсного обеспечения Военной организации Украины направлены, в первую очередь, на внесение соответствующих изменений в руководящие документы, в частности в Положение о вещевом обеспечении военнослужащих Вооруженных Сил в мирное время, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 1998 г. № 1135.
   Сравнительные оценки показали, что практическое внедрение разработанных мер позволит сэкономить государству 200-250 млн грн в год. При этом можно ожидать повышение уровня боеспособности Вооруженных Сил на 6,4 %. Данный вывод с точностью до тенденции может быть распространен и на другие воинские формирования Военной организации Украины.
   Показано, что для выполнения требований, предъявляемых к кандидатам на вступление в НАТО, необходимо разработать отдельную государственную программу, предусмотрев в ней организационные меры оперативного и перспективного внедрения, универсальные для всех воинских формирований.
   Дальнейшие исследование предполагается сосредоточить в основном на совершенствовании комплексной модели вещевого обеспечения ВС и других воинских формирований образца 2010-2015 гг.
   Ключевые слова: государственные механизмы, механизмы государственного регулирования, реформирование системы, военная государственная политика, евроатлантическая интеграция, НАТО, военная безопасность, военная организация, ресурсное обеспечение, вещевое обеспечение.

Shevelev V. Governmental mechanisms of reforming of system of resourcing military organization of Euro-Atlantic integration Ukraine. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of sciences of state management on a speciality 25.00.02 – mechanisms of state management. National academy of state management at the President of Ukraine. – Kiev, 2005.

   In the dissertation the process of reforming of system of resource maintenance of the Armed Forces of Ukraine (AFU) and other military formations is investigated in view of the proclaimed political rate on integration in Euro-Atlantic of structure of safety and cooperation. The developed organizational bases of reforming of system of ware maintenance of military organization of Ukraine in interests of reduction provide her (it) to the standards accepted in the countries – members of NATO, creation of uniform system of ware maintenance for AFU and other military formations of the state. For their substantiation the appropriate scientific – methodical device is developed, in which basis the hypothesis is fixed, the ware maintenance agrees with which should not to reduce opportunities of military formations of military organization on performance of the functions, assigned to them, on purpose(appointment), and his(its) cost should not exceed an allowable level of financing. Using the established functional communication (connection) between efficiency of performance of the tasks, assigned to military formation, and ware maintenance of personal structure and structural elements of these military formations in view of economic opportunities of the state working in system of resource maintenance of restrictions and a proclaimed rate on Euro-Atlantic integration, in the dissertation are proved a complex of organizational measures on reforming system of ware maintenance of military formations and system of prime tasks on adaptation of ware maintenance AFU to the standards of NATO from positions of the system approach under the contribution of ware maintenance to efficiency of performance of each of tasks, solved by formations.
   The offered structure of uniform state system of ware maintenance allows essentially to reduce number of administrative personnel of military formations of military organization of Ukraine; considerably to reduce quantity(amount) of the centres, bases and warehouses, expense to their contents, protection, fire safety, transport maintenance etc.; to ensure(supply) armies with the form of clothes, to carry out systematic reduction of an infrastructure of ware maintenance and to adapt the enterprises of national economy for new conditions of maintenance that the orders will be carried out through a uniform state body of maintenance of military formations of military organization of the state.
   Key words: governmental mechanisms, mechanisms governmental regulation, reforming of system, military governmental politics, Euro-Atlantic of integration, NATO, military safety, military organization, resource maintenance, ware maintenance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net