Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колективах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колективах

Анотації 

Тробюк В. І. Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колективах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах. - Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2005.

   У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до вивчення військової дисципліни у психологічній науці та на підставі цього розкрито сучасну системно-психологічну концепцію колективно-групової дисциплінованої поведінки. Виявлені та досліджені соціально-психологічні детермінанти виникнення нестатутних взаємовідносин у первинному військовому колективі. На підставі експериментального вивчення конфліктності, недисциплінованості у підрозділі, що зумовлені типом групи, полярністю взаємин, колективної думки та колективного настрою, психічної рівноваги обґрунтовані психологічні умови підвищення ефективності управління військовослужбовцями первинних підрозділів.
   Автором розроблено методичні засади, принципи роботи та практичні рекомендації керівникам різних рівнів щодо попередження нестатутних взаємовідносин, адекватного використання сучасних індивідуально-групових методів психологічної корекції недисциплінованості.
   Ключові слова: конфліктність, недисциплінованість, нестатутні взаємовідносини, психічна рівновага, соціально-психологічні детермінанти.

Тробюк В. И. Социально-психологические условия профилактики неуставных взаимоотношений в первичных воинских коллективах. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 - психология деятельности в особых условиях. - Национальная академия Государственной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов социально-психологической детерминации предупреждения неуставных взаимоотношений в воинских коллективах. Проведены и обобщены теоретико-методологические подходы к изучению вопросов воинской дисциплины и на основании этого раскрыто современную концепцию коллективно-группового дисциплинарного поведения.
   Теоретическую и методологическую основу исследования составили:
   - положения, повязанные с разработанной в отечественной теории единство психики и деятельности;
   - системно-антропоцентричная концепция психологического проектирования деятельности; принцип системного подхода в психологии;
   - системно – структурный подход к личности;
   - системно – структурный подход к изучению психологической готовности;
   - системно-структурный подход к анализу профессиональной деятельности.
   Автором выявлены и исследованы социально – психологические проблемы неуставных взаимоотношений среди военнослужащих внутренних войск. На основании обобщения разных точек зрения в пределах современной системно-психологической концепции коллективно – группового дисциплинарного поведения предложен анализ механизма развития неуставных взаимоотношений на основе изучения конфликтности в подразделениях, что обусловлены типом групп, полярностью отношений, коллективного мнения и настроения.
   На основе проведенного эксперимента автором были разработаны методические рекомендации и принципы работы командирам подразделений по предупреждению конфликтов и неуставных взаимоотношений в подразделениях, по изучению состояния воинской дисциплины и работы по её укреплению, предупреждению и профилактике неуставных взаимоотношений между военнослужащими, создания здоровой психологической атмосферы, психологического равновесия с использованием современных индивидуально-групповых методов психологической коррекции недисциплинированности.
   Проведенные исследования не только определила круг первоочередных задач, что требуют своего решения в пределах вопросов воинской дисциплины, а и даёт целенаправленную деятельность командирам разных уровней.
   Ключевые слова: конфликтность, недисциплинированность, профилактика неуставных взаимоотношений, психологическое равновесие, социально–психологические детерминанты.

Trobjuk V. I. Not authorized mutual relation and them mental preventive maintenance in military collectives. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of psychological sciences on a specialty 19.00.09 - psychological activity in the special conditions. - National academy of a State service of Ukraine of a name B. Khmelnitskiy, Khmelnitskiy, 2005.

   It has been analyzed and generalized all the theoretical and methodological approaches to study military discipline in the psychological science, what has become the base to reveal the modern systematic and psychological conception of the group disciplined behavior. It has also been defined and explored social and psychological determinants of the illegal relations appearance in the primary military unit. Experimentally proved military units conflicts study, with an accent on the type of the group, relations polarity, collective though and mood, well – founded psychological conditions of increasing of the effectiveness of the primary units servicemen control.
   The author has worked out methodological grounds, principles of work and practical recommendations for the different levels of authorities as to illegal relations prevention, adequate usage of modern individual – group methods of psychological correction of the lack of discipline.
   Key words: the state of conflict, the lack of discipline, illegal relations, psychical balance, and social and psychological determinants.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у  первинних військових колективах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net