Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах

Анотації 

Ваврик Р. В. Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Національна академія оборони України, Київ, 2005.

   У дослідженні обґрунтовано сутність професійної готовності науково-педагогічних працівників загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності, визначено її структуру, зміст і рівні. Удосконалено методику оцінювання рівнів розвитку (високого, достатньо високого, середнього, низького і дуже низького (початкового) цілісної готовності науково-педагогічних працівників, а також її теоретико-педагогічного, практично-педагогічного, військово-спеціального, морального, психологічного та фізичного видів. Розроблено методику розвитку професійної готовності науково-педагогічних працівників загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у ВВНЗ.
   Ключові слова: професійна готовність науково-педагогічного працівника, теоретико-педагогічна готовність, практично-педагогічна готовність, військово-спеціальна готовність, моральна і психологічна готовність, фізична готовність, рівні розвитку, методика розвитку професійної готовності науково-педагогічних працівників.

Ваврик Р. В. Развитие профессиональной готовности преподавателей общевоинских дисциплин к педагогической деятельности в высших военных учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальная академия обороны Украины, Киев, 2005.

   В диссертации обоснована сущность профессиональной готовности научно-педагогических работников общевоинских дисциплин к педагогической деятельности, определена ее структура, содержание и уровни. Усовершенствована методика оценивания уровней развития (высокого, достаточно высокого, среднего, низкого, очень низкого (начального) целостной готовности научно-педагогических работников, а также ее теоретико-педагогического, практико-педагогического, военно-специального, нравственного, психологического и физического видов. Разработана методика развития профессиональной готовности научно-педагогических работников общевоинских дисциплин к педагогической деятельности в ВВУЗ.
   Ключевые слова: профессиональная готовность научно-педагогического работника, теоретико-педагогическая готовность, практико-педаго-гическая готовность, военно-специальная готовность, нравственная и психологическая готовность, физическая готовность, уровни развития, методика развития профессиональной готовности научно-педагогических работников. 

Vavryk R. V. Development of General Military Subjects Teachers’ Profеssional Readiness to Pedagogical Activities at Higher Military Educational Institutions. – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National Defence Academy of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The essence of the professional readiness of general military subjects’ scientific and pedagogical workers to their professional activities is grounded in the dissertation. The professional activities are considered to be a holistic inner personal education as a part of an integrated unity of the theoretical-pedagogical, practical-pedagogical knowledge, acquirements and skills as well as military-special, moral, psychological and physical abilities that are directed to solving pedagogical problems in the process of military personnel training. The professional readiness’ structure that includes the theoretical-pedagogical, practical-pedagogical, military-special, moral, psychological and physical readiness, and its content are determined. The evaluation methods of development levels of scientific and pedagogical workers’ holistic readiness to pedagogical activities are improved, as well as their theoretical-pedagogical, practical-pedagogical, military-special, moral, psychological and physical readiness. In accordance with the development levels of the professional readiness of a general military subjects’ scientific and pedagogical worker to his (her) professional activities it may be high, adequately high, middle, low, very low (or of the beginner’s level). The methods of the professional readiness development of general military subjects’ scientific and pedagogical workers to their professional activities at higher military educational institutions are created. They consist of methods and organizational forms combined with d the professional training process and its goals; the latter has certain stages, cycles and levels, is closely connected with the conditions, means and possibilities of higher military educational institutions and with every scientific and pedagogical worker. Each stage has its own aims, content, organizational forms and methods of their solving; they are combined and reflected in the real process of the professional readiness development of general military subjects’ scientific and pedagogical workers to their professional activities. The continuous methodic process of the professional readiness development to the professional activities at large includes five stages. The first stage is adaptive and introductory; it lasts from the moment of nominating a scientific and pedagogical worker to one-year pedagogical experience. The second stage is reproductive, it lasts from one-year to three-year pedagogical experience. The third stage is reproductive and creative; it lasts from four-year to six-year pedagogical experience. The fourth stage is productive and masterly, it lasts from the seven-year to ten-year pedagogical experience. The fifth stage is productive and innovative, it starts after ten-year pedagogical experience. At each stage the complex of activities is realized at the level of a higher military educational institution or at the level of a department (institute) or at the level of the chair or at the level of independent work of each scientific and pedagogical worker. The latter is directed to the development of his (her) professional readiness to the professional activities.
   Key words: professional readiness of scientific and pedagogical worker, theoretical-pedagogical readiness, practical-pedagogical readiness, military-special readiness, moral readiness, psychological readiness, physical readiness, development levels, methodics of scientific and pedagogical workers’ professional readiness development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net