Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічні науки arrow Формування і властивості наповнених напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування і властивості наповнених напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану

Анотації 

Слінченко О.А. Формування і властивості наповнених напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук по спеціальності 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. - Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено питанням дослідження процесу формування наповнених триазинвмісних напів-ВПС. Вивчення хімічних процесів, що протікають при синтезі наповнених кополімерів диціанату з епоксиолігомером та діізоціанату з епоксиолігомером показало, що в таких системах швидкість реакції утворення оксазоліновіх та оксазолідіноновіх циклів вища у порівнянні з ненаповненими, реакції поліциклотримеризації ціанатів і ізоціанатів сповільнюються. Показано, що введення наповнювачів в напів-ВПС, як правило, збільшує швидкість взаємодії реакційних груп у системі. Дослідження в'язкопружних властивостей наповнених напів-ВПС показало, що введення наповнювачів збільшує ступінь мікрофазового розділення компонентів напів-ВПС. Показано, що поверхнева модифікація наповнювачів істотно впливає на мікрофазове розділення у напів-ВПС.
   Ключові слова: напіввзаємопроникні полімерні сітки, наповнювач, мікрофазове розділення, кінетика формування, політриазин, оксазолін, оксазолідінон.

Слинченко Е.А. Формирование и свойства наполненных полу-взаимопроникающих полимерних сеток на основе полиэпокситриазинов и полиуретана. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.06 – химия высокомолекулярних соединений. - Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Киев, 1999.

   Рассмотрение и анализ работ, посвященных влиянию наполнителей на свойства ВПС, показал, что данная проблема в настоящее время актуальна, ее решение позволяет прогнозировать физико-химические характеристики наполненных ВПС, что весьма важно при получении композиционных полимерных материалов. В данной работе исследованы процессы, проходящие при формировании триазинсодержащих полу-ВПС в присутствии наполнителей, исследованы некоторые свойства наполненных полу-ВПС.
   Целью настоящей работы было установление кинетических закономерностей формирования триазинсодержащих полу-ВПС в присутствии дисперсного и волокнистого наполнителей с разной природой поверхности, исследование фазовой структуры и некоторых свойств получаемых наполненных полу-ВПС.
   Объектами исследований были две ненаполненные полу-ВПС: на основе сетчатого сополимера дицианового эфира бисфенола А с эпоксиолигомером и линейного полиуретана; на основе сетчатого сополимера термообработанного 4,4'-дифенилметандиизоцианата с эпоксиолигомером и линейного полиуретана. А также наполненные полу-ВПС этих же составов. Наполнителями служили: дисперсный порошок g -Fe2O3 марки ХЛ-кислый и углеродное волокно, получаемое путем карбонизации гидратцеллюлозных волокон.
   Основные результаты работы получены с использованием современных методик и методов исследований: инфракрасной спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, дифференциального термического анализа, динамического механического анализа.
   В результате проведенных исследований впервые получены наполненные полу-ВПС на основе сетчатых триазинсодержащих сополимеров и линейного полиуретана.
   Изучение химических процессов, которые протекают при синтезе двух сополимеров: сополимера дицианового эфира бисфенола А с эпоксиолигомером ЭД-20 в присутствии волокнистого наполнителя и сополимера термообработанного 4,4’-дифенилметандиизоцианата с эпоксиолигомером ЭД-20 в присутствии дисперсного наполнителя показало, что наполнители увеличивают скорость реакций взаимодействия эпоксидных групп как с цианатными, так и с изоцианатными группами, скорость же реакции циклотримеризации при этом снижается. Причем величина этого эффекта выше при введение модифицированного наполнителя по сравнению с немодифицированным. Это объясняется возможным взаимодействием реакционноспособных групп волокна с эпоксидными и цианатными группами в процессе синтезе сополимера.
   Установлено, что наполнитель, введенный в полу-ВПС, влияет на формирование сетчатого компонента, приводя к ускорению основных реакций.
   На основании результатов исследований, проведенных методами динамического механического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что полу-ВПС являются двухфазными системами. Введение в полу-ВПС наполнителей способствует углублению процесса микрофазового разделения, что объяснено избирательной адсорбцией одного из компонентов на поверхности наполнителя. Установлено, что модифицированные наполнители (g -Fe2О3, обработанный поверхностноактивным веществом и углеродное волокно с фосфорнокислыми группами на поверхности) способствуют уменьшению уровня микрофазового разделения по сравнению с системами, наполненными исходными наполнителями.
   Показано, что наполненная большим количеством фосфорсодержащего углеродного волокна (выше 30 об.%) полу-ВПС на основе линейного полиуретана и сетчатого сополимера дицианового эфира бисфенола А с эпоксиолигомером ЭД-20 обладает заметным пьезоэлектрическим эффектом, повышенной огнестойкостью по сравнению с ненаполненной полу-ВПС.
   Результаты исследований формирования и свойств наполненных полу-ВПС могут быть использованы при получении композиционных полимерных материалов на их основе. Экспериментальные данные дают возможность рекомендовать наполненные полу-ВПС на основе сетчатого сополимера дицианового эфира бисфенола А с эпоксиолигомером ЭД-20 и линейного полиуретана в качестве пьезоэлектрика.
   Ключевые слова: полувзаимопроникающие полимерные сетки, наполнитель, микрофазовое разделение, кинетика формирования, политриазин, оксазолин, оксазолидинон.

Slinchenko O.A. Formation and properties of filled semi-interpenetrating polymer networks based on polyepoхytriazines and polyurethane. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Chemical Sciences Degree, Speciality 02.00.06 – Сhemistry of Macromolecular Compounds. – Institute of Macromolecular Chemistry of NAS of Ukraine, Кyiv, 1999.

   The dissertation is devoted to design topics connected with the investigation of formation process of triazinecontaning semi-IPNs. Investigation of chemical process¢ of synthesis of filled copolymer based on dicyanate and epoхyoligomer and filled copolymer based on diisocyanate and epoхyoligomer shows the increasing of speed of response oхazoline/oхazolidinone formation while the speed of triazines formation decreases in comparison with unfilled copolymers. Introduction of the filler into the semi-IPNs during formation have been shown to increase the speed of interaction reactive groups in system. It is shown that a modification of filler surface affects on the microphase segregation in filled semi-IPNs.
   Кey words: semi-interpenetrating polymer networks, filler, microphase segregation, formarion kinetic, polytriazine, oхazoline, oхazolidinone.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування і властивості наповнених напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриазинів і поліуретану

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net