Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей у РЛС РВП
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей у РЛС РВП

Анотації 

Гончарук А.А. Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей у РЛС РВП. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Одеський інститут Сухопутних військ, Одеса, 2006.

   Розв’язано актуальну наукову задачу удосконалення методу визначення координат вогневих позицій (ВП) артилерійських гармат в РЛС розвідки ВП в умовах обмеженого часу спостереження балістичних об'єктів (БО) на траєкторії з метою підвищення точності визначення координат ВП з використанням розпізнавання класу артилерійської системи (АС).
   Аналіз методів виявлення траєкторій та радіолокаційного розпізнавання БО і математичне моделювання показали потенційну можливість підвищення точності визначення координат ВП у 3...5 разів при достовірному розпізнаванні.
   Розроблено математичну модель оцінки якості розпізнавання і визначення координат ВП, що складається з блоків: руху, вторинного випромінювання, лінійної частини приймача, шумів і перешкод, вимірювання ознак розпізнавання, алгоритмів розпізнавання, визначення координат ВП і блоку оцінювання результатів моделювання, яка відрізняється від відомих можливістю моделювання комплексного вирішення задачі розпізнавання-визначення координат ВП.
   Встановлено зв’язок між частотами прецесійно-нутаційних коливань БО та спектром амплітудних флуктуацій сигналу відлуння, й розроблено удосконалений метод сигнального розпізнавання класу АС. З його застосуванням удосконалено метод визначення координат ВП, з вибором траєкторії з сімейства двопараметричних еталонних за МНК. Розроблені структурні схеми пристроїв вимірювання сигнальних ознак і розпізнавання класу АС та визначення координат ВП.
   Ключові слова: балістичний об’єкт, радіолокаційна станція, ознаки розпізнавання, сигнальне розпізнавання, визначення координат вогневих позицій.

Гончарук А.А. Метод определения координат огневых позиций с применением информации сигнального распознавания целей в РЛС РОП. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техника. Одесский институт Сухопутных войск, Одесса, 2006.

   Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи усовершенствования метода определения координат огневых позиций (ОП) артиллерийских орудий в РЛС разведки ОП в условиях ограниченного времени наблюдения баллистических объектов (БО) на траектории с целью повышения точности определения координат ОП с дополнительным использованием радиолокационного распознавания класса артиллерийской системы (АС).
   Анализ известных методов обнаружения траекторий и радиолокационного распознавания БО и проведенное математическое моделирование показали, что существует потенциальная возможность повышения точности определения координат ОП в 3...5 раз за счет дополнительного использования информации распознавания.
   Впервые, относительно РЛС разведки ОП, разработана математическая модель оценки качества распознавания и определения координат ОП, которая состоит из блоков: движения, вторичного излучения, линейной части приемника, шумов и помех, измерения признаков распознавания, алгоритмов распознавания, определения координат ОП и блока оценивания результатов моделирования, которая отличается от известных возможностью моделирования комплексного решения задачи распознавания-определения координат ОП. Блоки моделирования обратного вторичного излучения и движения задают динамические характеристики вторичного излучения объекта, для имитации движения используется система дифференциальных уравнений поступательного движения и готовое решение для имитации вращательного движения вокруг центра масс. Вторичное излучение моделируется с использованием методов физической оптики, для расчета отражения от гладкой части, и метода краевых волн с использованием коэффициентов дифракции с применением аппроксимации поверхности фасеточным методом. Блок линейной части приемника имитирует согласованную фильтрацию отраженного сигнала, блок шумов и внешних помех предназначен для имитации внутренних шумов и задания необходимого уровня отношения сигнал-шум при распознавании. Блок выделения признаков распознавания содержит алгоритмы получения сигнальных и траекторных признаков распознавания. Также здесь производится предварительная обработка сигнала с целью удаления линейного тренда. Блок алгоритмов распознавания включает алгоритм принятия решения о принадлежности цели к определенному классу АС или отказ от распознавания. Здесь хранятся эталонные траектории БО в виде аналитических зависимостей, которые получаются предварительным моделированием. Блок определения координат ОП реализует алгоритмы определения координат ОП по известным и разработанным алгоритмам. В блоке оценки результатов моделирования выполняется статистическая обработка потока решений по распознаванию системы и отклонения определенных координат от истинных для расчета показателей качества распознавания и оценки точности определения координат ОП.
   Исходя из анализа совокупности сигнальных и траекторных признаков и методов радиолокационного распознавания, которые могут быть использованы в импульсной РЛС с простым узкополосным зондирующим сигналом, и теоретических уравнений внешней баллистики относительно характера вращательного движения БО, стабилизированного в полете собственным обращением, показано, что сигнальным признаком для распознавания нарезных АС могут быть характерные составные в спектре амплитудных флюктуаций отраженного сигнала. Установленная при этом связь между частотами прецесионно-нутационных колебаний БО и спектром амплитудных флюктуаций отраженного сигнала позволили разработать усовершенствованный метод сигнального распознавания класса АС.
   С использованием этого метода усовершенствован метод определения координат ОП с применением МНК, который использует сравнение данных траекторных измерений с эталонными траекториями, благодаря использованию полученных по специально разработанной методике эталонных аналитических двухпараметрических зависимостей и их выбора, который при условии правильного распознавания класса АС повышает точность определения координат.
   Разработаны структурные схемы устройств измерения сигнальных признаков и распознавания класса АС и определения координат ОП, которые реализуют усовершенствованные методы сигнального распознавания класса АС и определения координат ОП.
   Ключевые слова: баллистический объект, радиолокационная станция, признаки распознавания, сигнальное распознавание, определение координат огневых позиций.

Goncharuk A.A. Method of determination of coordinates of fire positions with un use information signal recognition of targets in the countermorter radar. – Manuscript.

Candidate of technical sciences dissertation by the 20.02.14 – armament and military technique – speciality. Odessa Army institute, Odessa, 2006.

   The actual scientific task of improvement of method of determination of fire positions (FP) coordinates of artillery guns is untied in countermorter (CR) radar in the conditions of the limited time of supervision of ballistic objects (BO) on a trajectory with the purpose of exactness increasing determination of coordinates FP with the use of the artillery system (AS) class recognition.
   Analysis of methods of trajectories detection of and radar recognition BO and showed the mathematical design potential possibility of rise of exactness increasing of coordinates determination FP at 3...5 times at true recognition.
   The mathematical model of recognition quality estimation and determination of coordinates FP is developed, that consists of blocks: motion, secondary radiation, linear part of receiver, noises and jams, measuring of recognition features, algorithms of recognition, coordinate FP determination and block of evaluation of results of design, which differs from known by possibility of design of complex decision of task of recognition and FP coordinates determination.
   Communication is set between frequencies of motions BO that by the power spectrum of radar echo fluctuations, and the improved method of signal recognition of class AS is developed. With his application the method of determination of coordinates FP is improved, with the choice of trajectory from family of twoparametric standard for MSE. The structure diagrams of devices for measuring signal features and class of AS recognition and determination of coordinates VP are developed.
   Keywords: ballistic object, radar, recognition features, signal recognition, determination of fire positions coordinates.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей у РЛС РВП

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net