Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців

Анотації 

Горбенко Ю.Л. Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006.

   Дисертація присвячена вивченню основних факторів, що впливають на становлення ціннісних орієнтацій військовослужбовців у процесі професійної підготовки. З’ясовано, що процес оцінювання та встановлення значимості цінностей відбувається паралельно на свідомому та підсвідомому рівнях. При цьому утворюються ієрархії цінностей, які не збігаються між собою. Особлива увага приділяється характеристиці трансформації свідомих та підсвідомих компонентів ціннісних орієнтацій студентів та курсантів залежно від року навчання. З’ясовується та розглядається взаємообумовленість ієрархії ціннісних орієнтацій військовослужбовців та їх адаптованості до соціального середовища. Характеризується взаємозв’язок громадянських якостей із свідомими та підсвідомими компонентами ціннісних орієнтацій студентів та курсантів.
   Результати роботи свідчать, що динаміка показників становлення ціннісних орієнтацій військовослужбовців суттєво відрізняється від параметрів становлення ціннісних орієнтацій цивільної молоді у процесі професійної підготовки.
   Основною проблемою цілеспрямованого формування професійно важливих якостей військовослужбовців на сучасному етапі розвитку суспільства є подолання негативного впливу військового середовища: воно генерує зразки поведінки, які прискорюють формування споживацьких ціннісних орієнтацій, спрямованих на задоволення власних потреб.
   Ключові слова: цінність, ціннісна орієнтація, компоненти ціннісних орієнтацій, професійна підготовка, студенти, курсанти, військовослужбовці, вищий навчальний заклад.

Горбенко Ю.Л. Особенности становления ценностных ориентаций в процессе профессиональной подготовки военнослужащих. – Рукопись.

Диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Институт психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев, 2006.

   Диссертация посвящена изучению основных факторов, которые влияют на становление ценностных ориентаций военнослужащих в процессе профессиональной подготовки. В работе обоснована теоретическая модель структуры ценностных ориентаций личности, в соответствии с которой ценностные ориентации состоят из сознательного и подсознательного компонентов.
   Эмпирическое исследование подтвердило существование одновременно сознательной и подсознательной иерархий ценностей и двух вариантов ориентирования на них. Выяснено, что процесс оценивания и установки значимости ценностей происходит параллельно на сознательном и подсознательном уровне. При этом образовываются иерархии ценностей, которые могут не совпадать между собой.
   В работе особое внимание уделяется характеристике трансформации сознательных и подсознательных компонентов ценностных ориентаций студентов и курсантов в зависимости от года обучения. Выясняется и рассматривается взаимозависимость иерархии ценностных ориентаций военнослужащих и их адаптации к социальной среде. Установлено, что адаптация личности к социальной среде усложняется, если несогласованность между сознательными и подсознательными компонентами ценностных ориентаций оказывается существенным.
   Характеризуется взаимосвязь гражданских качеств с сознательными и подсознательными компонентами ценностных ориентаций студентов и курсантов.
   Результаты работы свидетельствуют, что динамика показателей становления ценностных ориентаций военнослужащих существенно отличаются от параметров становления ценностных ориентаций гражданской молодежи в процессе профессиональной подготовки. Особенности военной деятельности предъявляют жесткие требования к личностным качествам военнослужащих и предусматривают определенную иерархию ценностей, в которой национальные, гражданские ценности имеют неоспоримый приоритет перед личными. Поэтому основная проблема целенаправленного формирования профессионально важных качеств военнослужащих на современном этапе развития общества состоит в преодолении отрицательного влияния военной социальной среды: она генерирует образцы поведения, которые ускоряют формирование потребительских ценностных ориентаций. В результате исследования взаимосвязи показателей гражданских качеств и рангов значимых ценностей выяснено, что гражданские качества тем сильнее выражены, чем ниже в иерархии находится ценность “высокое материальное обеспечение”. Согласованность показателей, выявленных на сознательном и подсознательном уровне, является дополнительным свидетельством такой зависимости.
   Установлено, что наложение на периоды внутренне-личностной нестабильности внешней, социально-политической, нестабильности приводит к формированию противоречивых ценностных ориентаций. В ситуации практически идентичного профессионально-воспитательного влияния становление ценностных ориентаций курсантов и студентов имеет противоположные тенденции.
   Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, профессиональная подготовка, компоненты ценностных ориентаций, студенты, курсанты, военнослужащие, высшее учебное заведение.

Gorbenko U.L. Features of becoming of valuable orientations during vocational training military men. – Manuscript.

Dissertations on competition of a scientific degree of the candidate of psychological sciences on a speciality 19.00.01 – general psychology, a history of psychology. – Institute of psychology of a name of G.S.Kostyuk. – Kiev, 2006.

   The dissertation is devoted to studying of major factors which influence becoming of valuable orientations of military men during vocational training. The special attention is given to the characteristic of transformation of conscious and subconscious components of valuable orientations of students and cadets depending on one year training. Interdependence of hierarchy of valuable orientations of military men and their adaptations in the social environment is found out and examined. The interrelation of civil qualities with conscious and subconscious components of valuable orientations of students and cadets is characterized.
   Results of work testify that changes in becoming and structure of valuable orientations of military men essentially differ from parameters of becoming of valuable orientations of civil youth during vocational training.
   The basic problem of formation of professionally important qualities of military men at the present stage of development of a society is that the military social environment generates samples of behavior which accelerate formation of the consumer personal valuable orientations directed on satisfaction of own needs. It is found out, that process estimate and establishments of the importance occurs in parallel at a conscious and subconscious level. Thus hierarchies of values which do not coincide among themselves are formed.
   Key words: value, valuable orientation, vocational training, сomponents of valuable orientations, students, cadets, military men, a higher educational institution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net