Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу

Анотації 

Коваленко Д.В. Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук по спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2006.

   У дисертації визначено сутнісні характеристики етико-правової підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах як складника його професійної підготовки; розроблено, науково обґрунтовано й апробовано модель етико-правової підготовки курсантів – майбутніх офіцерів, що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний і нормативно-рефлексивний компоненти; розроблено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено технології організації навчально-виховної діяльності майбутніх офіцерів в процесі етико-правової підготовки; уточнено поняття „норма”, „вимога”, що висуваються до офіцера в умовах військово-професійної діяльності, “військовий обов’язок”, “відповідальність офіцера”, „військова честь” з позицій нормативної регламентації, критерії й показники готовності курсанта до здійснення морально-правової поведінки у військово-соціальному середовищі.
   Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад, курсанти, етико-правова підготовка, модель етико-правової підготовки, морально-правова поведінка, готовність, технологія діяльності майбутніх офіцерів.

Коваленко Д.В. Педагогические основы этико-правовой подготовки будущего офицера в условиях высшего военного учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды. – Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена проблеме этико-правовой подготовки курсантов – будущих офицеров – в высшем военном учебном заведении в период реформирования и модернизации Вооруженных сил Украины. Автором впервые определены сущностные характеристики этико-правовой подготовки курсантов в условиях высшего военного учебного заведения, место и роль этико-правовой подготовки будущих офицеров в структуре их профессиональной подготовки. Уточнены понятия “воинский долг” как система глубоко осознанных морально-правовых требований к личности офицера по вооруженной защите своей страны, беззаветного служения своему народу; “ответственность офицера” как личностное образование, результат восприятия, осознания требований воинского долга, их реализации в военно-профессиональной деятельности, которая предполагает готовность отвечать перед курсантским коллективом и украинским обществом за результаты деятельности и поведения; “воинская честь” как внутреннее осознание офицером своей общественной ценности как представителя военно-профессиональной деятельности, а также признание этой ценности со стороны общества. Раскрыта проблема связи морали и права, которая является важной для представителей военной профессии, поскольку именно мораль и право выступают основными регуляторами социальной жизни и объединение их помогает понять, в чем состоит своеобразность права и эффективность его применения, а также обеспечивает содержательную основу и алгоритм применения требований морали к военно-профессиональной деятельности.
   Теоретически обоснована необходимость построения системы мероприятий по обеспечению этико-правовой подготовки с учетом взаимодействия между моральным и правовым аспектами с целью достижения того органического единства учебных и воспитательных усилий, итогом которых оказывается личность офицера – гражданина, способного осознавать важность своей роли в обществе и достойно реализовывать свое назначение.
   Разработана, научно обоснована и экспериментально апробирована модель этико-правовой подготовки курсантов – будущих офицеров, структурными компонентами которой являются мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный и нормативно-рефлексивный. В диссертации разработаны, научно обоснованы и экспериментально проверены технологии деятельности будущих офицеров в процессе их этико-правовой подготовки: диалоговые, игровые, проблемные и проектно-моделирующие.
   Обеспечение реализации всех компонентов модели этико-правовой подготовки осуществлялось разными вариантами: путем специальной воспитательной работы, которая имела нормативный аспект, путем объединения воспитательной работы с работой в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла, путем использования специально разработанных материалов к разделу “Этика” в структуре учебной дисциплины “Философия” и дисциплины “Правоведение” на основе принципа последовательности и преемственности.
   Установлено, что целенаправленная этико-правовая подготовка на основе объединения воспитательной работы с работой в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла является наиболее эффективной для формирования всех компонентов готовности будущего офицера к осуществлению нравственно-правового поведения.
   Уточнены критерии и показатели готовности курсанта к осуществления поведения на основе этико-правовых норм.
   Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, курсанты, этико-правовая подготовка, модель этико-правовой подготовки, этико-правовое поведение, готовность, технология деятельности будущих офицеров.

Kovalenko D.V. Pedagogical Principles of Ethical-Law Training of Future Officer in Condition of Higher Military Educational Establishment. – Manuscript.

Thesis for awarding a scientific degree of a Candidate of pedagogical sciences in the speciality 13.00.04 – the Theory and Methods of Professional Education. – Kharkiv Skovoroda State Pedagogical University, 2006.

   The thesis research defines the essence characteristics of ethical-law training of cadets in conditions of a higher military educational establishment as a part of his professional training; there has been developed and scientifically substantiated a model of ethical-law training of cadets, future officers, that comprises motivational, value, cognitive, activity and standard reflexive components.
   There have been developed, scientifically substantiated and experimentally tested technologies of organization of educational training activities of future officers in the process of ethical-law training; there have been elaborated the concepts of “a norm”, “a demand” that are put on an officer in conditions of military professional activities, that are based on moral and law interconnections; the concepts of “military duty”, “officer’s responsibility”, “military honor” from the point of view standard reglamention have been elaborated; criteria and indices of cadet’s readiness for standard professional behavior have been elaborated.
   Key words: a higher military educational establishment, cadets, ethical-law training of future officers, a model of ethical-law training of cadets, ethical-law behavior, readiness, technologies of activity of future officers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net