Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки

Анотації 

Кириченко О.В. Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Херсонський державний університет, Херсон, 2006.

   У дисертації обґрунтовано та експериментально перевірено систему особистісно орієнтованого виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки і комплекс педагогічних умов для її функціонування. Запропоновано механізм вирішення загальнодержавного завдання щодо оновлення мети, змісту і технології формування в старшокласників готовності до захисту Вітчизни. Основа цього механізму – концепція і комплексна програма виховання допризовників на військово-козацьких традиціях, побудовані на принципах особистісної орієнтації цього процесу. Зміст допризовної підготовки розширюється за рахунок досвіду формування в старшокласників цінностей українського козацтва та емоційно-вольового ставлення до них. Комплекс відповідних цінностей міститься в Кодексі честі захисника Вітчизни. Методи, прийоми і засоби національно-патріотичного виховання своїми цільовими орієнтирами мають усі компоненти цього змісту.
   Ключові слова: військово–козацькі традиції українського народу, національно-патріотичне виховання молоді, основи захисту Вітчизни, допризовна підготовка старшокласників, Кодекс честі захисника Вітчизни.

Кириченко А.В. Воспитание старшеклассников на традициях украинского казачества в процессе допризывной подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. Херсонский государственный университет, Херсон, 2006.

   Диссертация посвящена решению проблемы формирования у старшеклассников лучших ценностей украинского казачества как личностных в процессе их национально-патриотического воспитания и подготовки к защите Отечества.
   Первая глава начинается с характеристики современного состояния допризывной подготовки старшеклассников в Донецком регионе в начале ХХІ века, рассмотрения проблемы исследования в историческом, философском и педагогическом аспектах. Отмечено недостаточно высокий уровень готовности допризывников к защите Родины, отсутствие преемственности содержания современных учебных программ предмета “Защита Отечества” с содержанием подготовки казака-рыцаря, теоретических положений педагогической науки о личностно ориентированном характере процесса воспитания старшеклассников на казацких традициях. Обосновывается педагогическая модель и программа личностно ориентированного воспитания и подготовки допризывников, целью которых является формирование у старшеклассников осознанной потребности в здоровом образе жизни, самореализации и самосовершенствовании в процессе допризывной подготовки. Определены пути научно-методического внедрения разработанной концепции и программы в современную образовательную практику. Компоненты системы формирования у старшеклассников готовности к службе в армии (создание условий для осознания допризывниками ценностей украинского казачества как личностных; непосредственная организация процесса допризывной подготовки старшеклассников на основе казаческих традиций украинского народа; стимулирование процесса самосовершенствования и самоподготовки ученика к выполнению профессиональных заданий в ходе воинской службы; психолого-педагогическая оценка уровня общей подготовленности старшеклассника к защите Отечества).
   Вторая глава содержит характеристику комплексной программы воспитания старшеклассников на традициях казачества в процессе их подготовки к защите Отечества. В ней отражены особенности функционально-методического обеспечения путей реализации этой программы. Особое внимание уделяется условиям функционирования системы воспитания у учащихся ценностей украинского казачества как личностных. Отмечается, что результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности воспитания старшеклассников на военно-казаческих традициях в процессе их допризывной подготовки на основе разработанных концепции и программ.
   Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность общеобразовательных школ Украины.
   Ключевые слова: военно–казаческие традиции украинского народа, национально-патриотическое воспитание молодёжи, основы защиты Отечества, допризывная подготовка старшеклассников, Кодекс чести защитника Отчизны.

Kirichenko A.V. Upbringing of Senior Pupils on the Military Cossack’s Traditions in the Process of Pre-conscription Military Training. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 13.00.07 – Theory and Methods of Education. - The Kherson State University, Kherson 2006.

   In this dissertation the author has grounded and experimentally tested the system of the individually- oriented upbringing of senior pupils on the basis of national military-cossack traditions, in the process of their pre-conscriptional training as well as the complex of pedagogical conditions that are meaningful for its functioning. The author also has suggested a mechanism of realizing the state task of renewing the aims, contents and technologies of forming among senior pupils their readiness to defend their Motherland. The core of this mechanism is the concept and complex programme of upbringing senior pupils on military-cossack’s traditions, that are built on the principles of the individual orientation of this process. The contents of the pre- conscriptional training is widened due to the experience in forming emotional attitude towards Ukrainian Cossacks among senior pupils. The complex of corresponding values can be found in the Honor Code of the Motherland-defender. Methods, ways and means of national and patriotic upbringing have all the components of the given contents as their aims.
   Key-words: military-cossack traditions of Ukrainian people, patriotic upbringing of youth, pre-conscriptional training of senior pupils, Honor Code of the Motherland-defender.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net