Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розробка та підвищення точності навігаційних комплексів системи зовнішнього цілевказування наземних рухомих об’єктів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка та підвищення точності навігаційних комплексів системи зовнішнього цілевказування наземних рухомих об’єктів

Анотації 

Корольов Володимир Миколайович. Розробка та підвищення точності навігаційних комплексів системи зовнішнього цілевказування наземних рухомих об’єктів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.03 - Гіроскопи і навігаційні системи. - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена розробці структури навігаційного комплексу для об’єктів, який би дозволив вирішувати задачі управління зовнішнім цілевказуванням підрозділу. Задача зовнішнього цілевказування є самої жорсткою по вимогах до точності навігаційної інформації.
   Досвід сучасних локальних конфліктів переконує в тім, що одиночний танк - легко уразлива ціль. Існуючі способи зовнішнього цілевказування не дозволяють забезпечити організацію вогню по одній цілі декількох танків у прийнятний час і з необхідною точністю. Координатний спосіб цілевказування, заснований на наявності інформації про координати цілі і танки, що приймають участь в рішенні задачі цілевказування, дозволяє вирішити цю задачу. Вимоги по точності визначення напрямку на ціль з підлеглого танка - 10 – 12 п.к. Похибка визначення цього кута залежить від багатьох складових, але переважає серед них похибка визначення місцеположення машин, що приймають участь у рішенні задачі. Знайдено вираз, що дає аналітичну залежність похибки визначення кута на ціль, як функції похибки визначення місцеположення танка. Показано, що для забезпечення необхідної точності цілевказування необхідна точність визначення місцеположення в межах 25-40 м.
   Управління військами повинне бути твердим, гнучким, безупинним та схованим. Для забезпечення цих вимог необхідна точна і безупинна навігаційна інформація. Автономні системи навігації володіють великою миттєвою точністю, що забезпечує безперервність, але нагромадження систематичної складової власного відходу гіроскопа не дозволяє розглядати їх як основні. Не знімає питання і використання апаратури користувача радіонавігаційних систем. Навігаційна інформація, що надходить з радіонавігаційних систем по суті своєї дискретна. Крім того можливості затінень, поганого геометричного фактора, селективності доступу можуть привести до огрубіння навігаційної інформації, а те і просто до її відсутності. Комплексування автономних і радіотехнічних систем вирішує поставлену задачу. Оскільки фільтрація знімає тільки випадкову складову, пропонується ряд заходів для компенсації систематичної складової в інформаційних потоках, що надходять з автономної і радіонавігаційної систем. Розроблено алгоритм комплексування автономних і радіотехнічних систем на базі методу максимальної правдоподібності, проведений порівняльний аналіз з фільтрацією по Калману. Перший володіє поруч переваг: простий у реалізації, вимагає малого процесорного часу і розмірів пам'яті, у силу чого йому віддана перевага. Результати математичного, напівнатурного моделювання, а також натурні іспити апаратури підтвердили правильність теоретичних висновків і прийнятих науково-технічних рішень.
   Пророблено ідеологію структури програмного й апаратного компонентів системи. Запропоновано структуру системи навігації підвищеної точності для наземних рухомих об'єктів, уніфікованого наземного навігаційного комплексу, системи управління зовнішнім цілевказуванням підрозділу об'єктів бронетанкової техніки із використанням навігаційної інформації.
   Результати дисертації можуть бути використані при розробці артилерійських і зенітно-ракетних комплексів, об'єктів Бронетанкової техніки, розвідувальних машин.
   Ключові слова: наземний навігаційний комплекс, зовнішнє цілевказування.

Королев Владимир Николаевич. Разработка и повышение точности навигационных комплексов системы внешнего целеуказания наземных подвижных объектов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.03 - Гироскопы и навигационные системы. - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена разработке структуры навигационного комплекса для объектов Бронетанковой техники, который бы позволил решать задачи управления внешним целеуказанием подразделения. Задача внешнего целеуказания является самой жесткой по требованиям к точности навигационной информации.
   Опыт современных локальных конфликтов убеждает в том, что одиночный танк - легко уязвимая цель. Существующие способы внешнего целеуказания не позволяют обеспечить организацию огня по одной цели нескольких танков в приемлемое время и с необходимой точностью. Координатный способ целеуказания, основанный на наличии информации о координатах цели, дающего и принимающего целеуказание танков, позволяет решить эту задачу. Требования по точности определения направления на цель из подчиненного танка - 10 – 12 д.у. Ошибка его определения зависит от многих составляющих, но преобладает среди них погрешность определения местоположения машин, принимающих участие в решении задачи. Найдено выражение, дающее аналитическую зависимость погрешности определения угла на цель как функции погрешности определения местоположения танка. Показано, что для обеспечения требуемой точности целеуказания необходима точность определения местоположения в пределах 25-40 м.
   Управление войсками должно быть твердым, гибким, непрерывным и скрытным. Для обеспечения этих требований необходима точная и непрерывная навигационная информация. Автономные системы навигации обладают большой мгновенной точностью, что обеспечивает непрерывность, но накопление систематической составляющей собственного ухода гироскопа не позволяет рассматривать ее как основную. Не снимает вопроса и использование аппаратуры пользователя радионавигационных систем. Навигационная информация, поступающая с радионавигационных систем по сути своей дискретна. Кроме того возможности затенений, плохого геометрического фактора, селективности доступа могут привести к огрублению навигационной информации, а то и просто к ее отсутствию. Комплексирование автономных и радиотехнических систем решает поставленную задачу. Поскольку фильтрация снимает только случайную составляющую, предлагается ряд мер для компенсации систематической составляющей в информационных потоках, поступающих с автономной и радионавигационных систем. Разработан алгоритм комплексирования автономных и радиотехнических систем на базе метода максимального правдоподобия, проведен сравнительный анализ с фильтрацией по Калману. Первый обладает рядом преимуществ: прост в реализации, требует малого процессорного времени и размеров памяти, в силу чего ему отдано предпочтение. Результаты математического, полу натурного моделирования, а также натурные испытания аппаратуры подтвердили правильность теоретических выводов и принятых научно-технических решений.
   Проработана идеология структуры программной и аппаратной компонент системы. Предложена структура системы навигации повышенной точности для наземных подвижных объектов, унифицированного наземного навигационного комплекса, системы внешнего целеуказания наземных подвижных объектов с использованием навигационной информации.
   Результаты диссертации могут быть использованы при разработке артиллерийских и зенитно-ракетных комплексов, объектов Бронетанковой техники, разведывательных машин.
   Ключевые слова: наземный навигационный комплекс, внешнее целеуказание

Korolew W.N. Desingning and encreasing of accuracy of navigational complex of control sustem of fire and manoeuvre tank subdevision.

The Thesis for obtaining engineering degree of science doctor in speciality 05.11.03 - gyroscopes and navigation systems, NTUU "KPI", Kyiv, 2006.

   There is designed structure of navigation system with encreased accuracy. There is designed the operation algorithm of navigation complex using method of maximal likelihood, it allows to ensure getting.
   There is designed structure of land navigation complex continueous navigation data,what ensure resolving thetask of target pointing.
   The carried out semi natural simulations and experimental researchs of the sestem, proved thejretical results.
   Key words: land navigational komplex, control system of fire and manoeure of tank subdivision, external target pointing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка та підвищення точності навігаційних комплексів системи зовнішнього цілевказування наземних рухомих об’єктів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net