Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Медико-соціальна характеристика стану здоров’я та наукове обґрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Медико-соціальна характеристика стану здоров’я та наукове обґрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі

Анотації 

Маркович І.Ф. Медико-соціальна характеристика стану здоров’я та наукове обґрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Національній медичні академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена розкриттю медико-соціальної характеристики стану здоров’я військовослужбовців території відповідальності 409 базового військового госпіталю, як типової в Збройних Сил України, а також розробці та науковому обґрунтуванню сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі.
   Показано, що за період від часу здобуття Україною незалежності і створення власних Збройних Сил, військово-медичні заклади та підрозділи медичної служби військових частин і формувань зазнали разом з ними великих організаційно-штатних змін, які негативно вплинули на ефективність функціонування системи медичного забезпечення в цілому. Проблема медичного забезпечення контингентів Збройних Сил України в більш жорстких економічних умовах змушує керівництво медичної служби Збройних Сил України переходити на раціональні вирішення питань в організації життєдіяльності медичних закладів та підрозділів, шляхом оптимізації їх організаційно-штатних структур з пріоритетним розвитком підрозділів (відділень) надання первинної медико-санітарної допомоги. На основі комплексного медико-соціологічного, а також медико-статистичного дослідження науково обґрунтовані окремі компоненти надання амбулаторно-поліклінічної допомоги військовослужбовцям на всіх рівнях медичної служби. Отримані результати дали можливість визначити як існуючу, так і прогнозну потребу військовослужбовців Збройних Сил України в амбулаторно-поліклінічній допомозі на першому та другому рівнях її надання на період з 2005 до 2010 рр.
   Ключові слова: сучасна і прогнозна потреба, амбулаторно-поліклінічна допомога, територія відповідальності, медичне забезпечення.

Marcovich I.F. Medical description of health servicemen Department of defense Ukraine and scientific motivation modern and prognosis necessity in the ambulatory-policlinic help. – Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of medical sciences after speciality 14.02.03 – social medicine. – National medical academies of post graduated education of P.L Shoupica Department of health of Ukraine, Kiev, 2005.

   Dissertation is devoted to opening of medical description of health of servicemen of territory responsibility of a 409 Base military hospital, as typical of Department of defence (DOD) Ukraine, and also development and scientific motivation of modern and prognosis necessity.
   It is shown that in times of acquisition by Ukraine of independence and creation of own Military Powers, military medical establishments and subdivisions of medical service of military parts tested the large organizational-regular changes together with them.
   The problem of the medical providing of contingents of DOD Ukraine in more hard economic terms forces guidance of medical service of DOD Ukraine to pass to the rational decisions of questions in organization of vital functions of medical establishments and subdivisions, by optimization of their organizational-regular structures with priority development of primary medical help in industry of military medicine. On the basis of complex medical, sociological and statistical research is scientific motivation separate components of grant of ambulatory-policlinic help in medical corps of DOD Ukraine to the servicemen and in their integral intercommunication. The got results gave possibility to define as an existent so prognosis necessity the servicemen DOD Ukraine in the ambulatory-policlinic help at first and second level of its providing on a period from 2005 to 2010.
   Keywords: modern and prognosis necessity, ambulatory-policlinic help, territory of responsibility, medical providing.

Маркович И.Ф. Медико-социальная характеристика здоровья и научное обоснование современной и прогнозной потребности военнослужащих в амбулаторно-поликлинической помощи. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук за специальностью 14.02.03 – социальная медицина. – Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупыка МОЗ Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена анализу медико-социальной характеристики здоровья военнослужащих на территории ответственности 409 Базового военного госпиталя, как характерного для Вооруженных Сил Украины (ВС) региона, и на основании полученных данных дальнейшая разработка и научное обоснование современной и прогнозной потребности военнослужащих в амбулаторно-поликлинической помощи.
   Показано, что со времени приобретения Украиной независимости и создания собственных ВС, военно-медицинские учреждения и подразделения медицинской службы воинских частей подвергались существенным организационно-штатным изменениям, которые неблагоприятно повлияли на эффективность функционирования системы медицинского обеспечения ВС вообще. Проблема качественного медицинского обеспечения, всех контингентов которые имеют право на получение безоплатной медицинской помощи в лечебных учреждениях ВС Украины, в жестких экономических условиях, вынуждает руководство медицинской службы находить пути рационального решения проблем через оптимизацию существующих организационно-штатных структур с приоритетным развитием подразделений (отделений) оказания первичной медико-санитарной помощи. На основе комплексного медико-социологического, а также медико-статистического исследования научно обоснованны отдельные компоненты оказания амбулаторно-поликлинической помощи военнослужащим на всех уровнях медицинской службы. Полученные результаты дали возможность определить как существующую, так и прогнозную потребность военнослужащих ВС Украины в амбулаторно-поликлинической помощи на первом и втором уровнях её оказания на период с 2005 по 2010 гг.
   Ключевые слова: современная и прогнозная потребность, амбулаторно-поликлиническая помощь, территория ответственности, медицинское обеспечение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Медико-соціальна характеристика стану здоров’я та наукове обґрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net