Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект)

Анотації 

Мотозюк Л. М. Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2006.

   Дисертацію присвячено дослідженню психологічних особливостей формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів. За результатами теоретичного аналізу проблеми уточнено психологічну сутність, структуру та показники організаторських здібностей керівника прикордонного підрозділу. З’ясовано психологічну характеристику рівнів формування організаторських здібностей керівників прикордонних підрозділів та особливості їх психодіагностики. Визначено оптимальний рівень сформованості властивостей особистості офіцера та на його основі розроблено стандарт розвитку організаторських здібностей у курсантів. Визначено основні напрямки та психологічні особливості формування організаторських здібностей у майбутніх офіцерів-прикордонників та розроблено пропозиції щодо удосконалення цієї роботи у вищому військовому навчальному закладі.
   Ключові слова: організаторські здібності, курсанти, напрямки формування, керівник прикордонного підрозділу.

Мотозюк Л. Н. Формирование организаторских способностей у будущих руководителей пограничных подразделений (психологический аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию психологических особенностей формирования организаторских способностей у будущих руководителей пограничных подразделений. По результатам теоретического анализа проблемы уточнено психологическую сущность, структуру и показатели организаторских способностей руководителя пограничного подразделения. Организаторские способности личности являются системным соединением общих и специальных индивидуально-психологических особенностей субъекта, обусловливающих его готовность к организаторской деятельности и являющихся необходимыми условиями успешности руководителя. При этом под организаторскими способностями руководителя пограничного подразделения следует понимать психологические особенности индивида, позволяющие ему успешно направлять действия и поведение личного состава подчиненного подразделения соответственно своим намерениям.
   Содержание организаторской деятельности офицера-пограничника является совокупностью таких элементов, как: организация своей деятельности в качестве специалиста (самоорганизация); организация службы подчиненных (распределение поручений, определение заданий и полномочий исполнителей, организация исполнительской дисциплины и ответственности за порученное дело); организация взаимодействия с другими пограничными подразделениями, а также с подразделениями внутренних дел, таможенных органов и др.
   Обнаружено, что структура организаторских способностей руководителя пограничного подразделения включает два уровня личностных свойств: базовые свойства и специфические свойства. К базовым свойствам относятся: высокий уровень волевой организации личности, оптимальный уровень развития типологических свойств нервной системы (нервно-психическая стойкость, подвижность нервных процессов и их сила со стороны возбуждения и торможения), интеллект. К специфическим свойствам относятся: психологическая влиятельность, коммуникативная компетентность, психологическая проницательность, склонность к организаторской деятельности.
   Определена психологическая характеристика уровней сформированности организаторских способностей руководителей пограничного подразделения и особенности их психодиагностики. Определён оптимальный уровень сформированности свойств личности офицера, на его основе разработан стандарт развития организаторских способностей. Данный стандарт потенциально может быть использован в качестве основного ориентира для психодиагностики и развития организаторских способностей у будущих руководителей пограничных подразделений. Определены основные направления и психологические особенности формирования организаторских способностей у будущих офицеров-пограничников. По результатам исследования разработаны предложения научно-педагогическому составу по развитию организаторских способностей курсантов и студентов во время аудиторных и внеаудиторных занятий, ежедневной служебной деятельности и экспериментально проверена их эффективность.
   Интенсификация деятельности преподавательского состава относительно формирования организаторских способностей у будущих офицеров- пограничников предусматривает усиление роли военного преподавателя как субъекта учебы, воспитания, развития и самосовершенствования курсантов. При этом следует отметить, что речь идет о формировании специалиста, которому надлежит осуществлять управленческие функции в особенных условиях деятельности. Учитывая это, преподавательский состав должен привлекать курсантов к активным практическим действиям в обстановке, приближенной к реальной.
   Потребность в активизации деятельности руководителей курсантских подразделений относительно формирования организаторских способностей у будущих офицеров-пограничников обусловливается тем, что именно руководитель курсантского подразделения является первым офицером, у которого курсанты непосредственно на практике учатся, каким образом следует реализовывать управленческие функции. В целом руководитель учебной группы должен быть образцом руководителя офицера для подчиненного личного состава; планировать и контролировать деление нарядов, где курсант должен исполнять роль старшего, и способствовать ему в усвоении такой роли; планировать и контролировать распределение дежурств по учебной группе.
   Курсант во время учебы в высшем военном учебном заведении должен усваивать не только определенный набор ролей, характерных для него как для исполнителя, но и роли, способствующие формированию организаторских способностей. С этой целью нужно использовать, кроме учебных занятий, такие возможности высшего военного учебного заведения, как: выполнение обязанностей дежурного учебной группы, несение службы в роли старшего суточного наряда, руководство рабочей группой во время парко-хозяйственного дня и др.
   В целом результаты исследования указывают на то, что успешность управленческой деятельности офицера-пограничника обусловлена степенью сформированности его организаторских способностей. Четкое определение психологического содержания, структуры и показателей организаторских способностей руководителя пограничного подразделения, а также основных направлений их формирования у курсантов способствует эффективной подготовке будущих офицеров–пограничников в процессе их учебы в высшем военном учебном заведении.
   Ключевые слова: организаторские способности, курсанты, направления формирования, руководитель пограничного подразделения.

Motosyuk L. M. Organizational capabilities formation of the future leaders of border guard units (psychological aspect). – Manuscript.

The dissertation is for obtaining the Scientific Degree of the Сandidate of Psychological Sciences in speciality 19.00.09 – „Psychology of Activity under Special Conditions.” – The National Academy of State Border Guard Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytskyi. - Khmelnytskyi, 2006.

   Dissertation is devoted to research of psychological peculiarities of organizational capabilities of the future leaders of border guard units. As a result of theoretical analysis of the problem psychological essence structure and indexes of organizational capabilities of leader of border guard units is specified. Psychological description of levels of organizational capabilities formation of leaders of border guard units and peculiarities of their psychodiagnostics have been carried out. The optimum level of formed properties of officer personality has been determined and on its basis the standard of development of сadets’ organizational capabilities has been worked out. Basic directions and psychological peculiarities of organizational capabilities formation of the future border guard officers have been presented and recommendations on the organization of this activity in higher military educational establishment have been worked out.
   Keywords: organizational capabilities, cadets, directions of formation, leader of border guard units.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net