Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності

Анотації 

Матеюк О. А. Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2006.

   Дисертацію присвячено теоретико-методологічному та експериментальному дослідженню проблеми професійного психологічного впливу військового керівника на підлеглих як системного утворення. Виявлено структуру, властивості, функції професійного психологічного впливу військового керівника на підлеглих. Розглянуто модель професійного психологічного впливу військового керівника на підлеглих, визначено та описано його алгоритм, закономірності, а також психологічні механізми, що складають його основу. Розроблено технології, що базуються на систематизації стратегій, основних тактик і технік професійного психологічного впливу військового керівника на підлеглих, методик вибору системокомплексів його засобів, способів, методів і форм.
   Ключові слова: психологічний вплив, професійний психологічний вплив, стратегії, тактики, техніки, технології впливу, військовий керівник, підлеглі.

Матеюк O. А. Психологическое влияние командира на подчиненных в военно-профессиональной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2006.

   Диссертация посвящена теоретико-методологическому и экспериментальному исследованию проблемы профессионального психологического влияния военного руководителя на подчиненных как системного образования.
   Для разработки научно выверенного определения понятия “профессиональное психологическое влияние” был выявлен родовой признак и определены критерии видового отличия, что позволило сформулировать дефиницию понятия “профессиональное психологическое влияние военного руководителя на подчиненных” и выявить его специфику в сопоставлении с другими видами психологического влияния.
   Введение функционального критерия видового отличия, критерия технологии взаимодействия субъектов совместной деятельности, критерия скрытности, критерия направленности и функционального критерия позволило осуществить классификацию типологий профессионального психологического влияния военного руководителя на подчиненных.
   Теоретико-эмпирический анализ научных психологических трудов дал возможность сделать такие выводы: результативность целеустремленного ППВ прямо пропорционально соотносится с качеством межличностных отношений между сторонами интерсубъектного взаимодействия; доверие, как относительно самостоятельный психологический феномен, является непременным атрибутом высокоэффективного целеустремленного влияния.
   Обратной стороной целеустремленного влияния определена психологическая защита – комплексная, многоуровневая, динамическая система, основная функция которой заключается в защите психики (личностной структуры) военнослужащего от негативных, разрушительных влияний со стороны окружающего мира, в частности – со стороны партнеров по интерсубъектному взаимодействию, которое проявляется на межличностном и внутриличностном уровнях.
   Был описан алгоритм результативного целеустремленного влияния: развитие межличностных отношений военного руководителя и его подчиненных путем преодоления им “фильтров” психологической защиты сопровождается повышением уровня доверительности между этими сторонами интерсубъектного взаимодействия, позволяет военному руководителю достичь уровня мотивационного “ядра” личности подчиненного, создает условия для эффективного управления его мотивацией и, опосредствованно, его поведением и деятельностью с военно-профессиональной целью.
   Изучение модели профессионального психологического влияния военного руководителя на подчиненных позволило выделить такие основные его структурные компоненты: субъект и объект ППВ; мотивация субъекта ППВ военного руководителя на подчиненных; социальная перцепция; выбор психологических “целей”; акт ППВ военного руководителя на подчиненных; изменения в мотивационной структуре объекта ППВ и, как следствие, в его поведении и деятельности; обратная связь; средства, способы, методы, приемы и формы ППВ военного руководителя на подчиненных; условия ППВ; результат ППВ военного руководителя на подчиненных.
   Определены принципы ППВ, основные социально-психологические детерминанты успешности его использования военным руководителем на подчиненных: степень взаимовлияний субъектов совместной военно-профессиональной деятельности зависит от характера межличностных отношений, которые сложились между ними; социально-психологическая защита личности сторон интерсубъектного взаимодействия, является, с одной стороны, комплексной, многоуровневой, динамической, саморегулирующейся системой, основная функция которой заключается в защите психики военного руководителя (его личностной структуры) от негативных, разрушительных влияний извне, с другой – является важнейшим фактором, который определяет степень успешности процесса реализации им ППВ на подчиненных. Анализ социальной практики свидетельствует, что социально-психологическая защита личности военного руководителя проявляется в активной и пассивной формах.
   В аспекте ППВ военного руководителя на подчиненных с военно-профессиональной целью “психологическая технология” была определена как система методов ППВ, логично связанных между собой единым алгоритмом, в пределах употребляемой стратегии и тактики, которые направлены на реализацию военным руководителем профессионально обусловленных целей относительно подчиненных с помощью соответствующего арсенального комплекса ППВ. Разработанные технологии базируются на систематизации стратегий, основных тактик и техник профессионального психологического влияния военного руководителя на подчиненных, методик выбора системокомплексов его средств, способов, методов и форм.
   Ключевые слова: психологическое влияние, профессиональное психологическое влияние, стратегии, тактики, техники, технологии влияния, военачальник, подчиненные.

Mateyuk O. A. Commander’s Psychological Influence upon Subordinates in Military Professional Activity. – Manuscript.

Thesis is for obtaining the Scientific Degree of the Doctor of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09 – Psychology of Activity under Special Conditions. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, named after Bohdan Khmel’nitsky. – Khmel’nitsky City, 2006.

   Thesis deals with theoretical, methodological and empirical investigation of the problem of military leader’s professional psychological influence upon subordinates as systematic formation. The structure, characteristic features, functions of military leader’s professional psychological influence upon the subordinates have been revealed. The model of military leader’s professional psychological influence subordinates has been considered, its algorithm, appropriateness and psychological mechanisms of its basis have been determined and described.
   Technologies based on strategies systematization, main tactics and techniques of military leader’s psychological influence upon the subordinates, methodology of the systemocomplex choice of its ways, methods and forms have been worked out.
   Key words: psychological influence, professional psychological influence, strategies, tactics, techniques, influence technologies, military leader, subordinates.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net