Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

Анотації 

Мисів В.М. Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2006.

   Дослідження присвячено актуальній проблемі використання фізичного виховання для оптимізації фізичного стану, загальної та професійно-прикладної підготовленості учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Об’єктом дослідження є фізичне виховання учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Предмет дослідження – параметри фізичного стану ліцеїстів під впливом різного змісту фізичного виховання. Дослідження, організоване лонгітюдним методом, дозволило встановити суттєві недоліки в організаційно-методичному і програмно-нормативному забезпеченні чинного фізичного виховання ліцеїстів, реалізація якого призводить до зниження показників фізичного стану юнаків, особливо впродовж другого навчального року. На підставі історико-педагогічного аналізу, даних констатуючого експерименту та врахування принципів проектування педагогічних технологій розроблена й теоретично обґрунтована технологія оптимізації фізичного стану ліцеїстів, що включала: мету, конкретизовані на загальнопідготовчим і військово-прикладним напрямками завдання, зміст фізичного виховання, педагогічні умови його реалізації та критерії оцінки досягнутих результатів. Обґрунтовано раціональне співвідношення спрямованості фізичних навантажень, їх нормування та оптимальні параметри для різних форм занять фізичними вправами. Експериментальна перевірка виявила значну перевагу розробленої педагогічної технології над чинною.
   Ключові слова: фізичне виховання, ліцей, посилена військово-фізична підготовка, фізичний стан, оптимізація, педагогічна технологія.

Мысив В.М. Технология оптимизации физического состояния учащихся лицея с усиленной военно-физической подготовкой. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Львовский государственный институт физической культуры, Львов, 2006.

   Исследование посвящено актуальной проблеме оптимизации физического воспитания учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Цель работы – разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка технологии физического воспитания учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, направленной на оптимизацию их физического состояния. Объект исследования – физическое воспитание учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Предмет исследования – параметры физического состояния лицеистов под воздействием разного содержания физического воспитания.
   Научная новизна работы состоит в том, что: впервые исследована динамика физического состояния лицеистов в ходе реализации настоящего содержания физического воспитания; установлено факторную структуру изменений физической подготовленности, корелляционные связи между состоянием соматического здоровья и физическими способностями лицеистов, связи между показателями их физической подготовленности; разработано содержание физического воспитания в лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, включающее общеподготовительные, военно-прикладные задачи и направленное на оптимизацию физического состояния юношей; конкретизированы с учетом специфики учебного заведения критерии оценки их физического состояния. Также определены педагогические условия реализации авторской технологии: беспрерывность физического воспитания путем системной организации всех форм занятий в недельном режиме; сопряженное решение задач общей и военно-прикладной физподготовки, последних – учитывая профессиональную направленность высших военных учебных заведений; учет потребностей, мотивов и интересов юношей при выборе вида спорта, участии в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; соблюдение закономерностей формирования срочного, кумулятивного и отставленного тренировочного эффектов как предпосылки улучшения физических возможностей; установление оздоровительно-развивающих и тренировочных параметров нагрузок для разных форм занятий как предпосылки улучшения функциональных характеристик и соматического здоровья; формирование заинтересованности юношей в улучшении физического состояния путем оценивания исходных, текущих и итоговых данных.
   В первом разделе “Педагогические технологии в физическом воспитании учащихся военно-учебных заведений довузовской подготовки” определены причины создания лицеев; исследовано развитие технологий физического воспитания за весь период их функционирования; освещены современные теоретические подходы к сущности, содержанию, условиям реализации педагогических технологий в физическом воспитании.
   Второй раздел “Методы и организация исследования” посвящен обоснованию системы взаимодополняющих методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования.
   В третьем разделе “Динамика физического состояния учащихся лицея” после изучения динамики физического состояния лицеистов двух учебных потоков, структуры изменений их физической подготовленности, взаимосвязи этих, а также изменений соматического здоровья, определена эффективность традиционного содержания физического воспитания для улучшения их физического состояния. Установлено, что его реализация приводит к снижению физического состояния и, прежде всего, физических возможностей и функциональных характеристик юношей, что в свою очередь, негативно отражается на их соматическом здоровье.
   В четвертом разделе “Обоснование составляющих технологии оптимизации физического состояния лицеистов в процессе физического воспитания”, обоснована экспериментальная технология, включающая: программу физической культуры лицеистов, педагогические условия ее реализации и критерии оценки физического состояния. Содержание физического воспитания направлено на решение общеподготовительных и военно-прикладных задач, последние учитывают профессиональную направленность высших военных учебных заведений. Также обоснованы рациональные соотношения направленности, количество и оптимальные параметры нагрузок для разных форм занятий физической культурой. Экспериментально установлено, что количественные и качественные изменения показателей физического состояния (кроме координации в метаниях на дальность), а также физическая готовность выпускников к поступлению в высшие военные учебные заведения, значительно выше после реализации авторской технологии по сравнению с традиционной.
   В пятом разделе “Анализ и обобщение результатов исследования” обсуждаются полученные результаты с позиций уже имеющихся научных данных по проблеме исследования.
   В разделе “Выводы” обобщенно представлены наиболее значимые результаты, а также определены пути дальнейших научных исследований, связанные с дифференцированным подходом при решении задач физического воспитания и разработкой должных нормативов физической подготовленности старшеклассников с учетом полученных нами данных.
   Ключевые слова: физическое воспитание, лицей, усиленная военно-физическая подготовка, физическое состояние, оптимизация, педагогическая технология.

Mysiv V.M. Technology for optimization of physical condition of college students with specialized military and physical education program. – Manuscript.

Theris for the scientific Degree of Candidate of Sciences in Physical Education and Sports in speciality 24.00.02. – physical culture, physical education of different groups of the population. – L’viv State Institute of Physical Culture, L’viv, 2006.

   The dissertation deals with optimization of physical education program. The object of the research is physical education of college students with specialized military and physical education program. The subject of the research is technology of optimization of physical condition of college students with specialized military and physical education. By means of prolonged method of research organization was established effectiveness of using the technology of physical education for improving physical condition of college students in the process of physical education. Basing on historical-pedagogical analysis and empirical data of stating experiment educational technology for optimization of college students’ physical condition has been developed and theoretically proved, which included: aims. Content of physical education, principles of educational work planning, pedagogical conditions of content, implementation and criteria of estimating students’ physical condition are presented. Experimental testing has shown considerable superiority of the developed educational technology over existing one.
   Key words: physical education, educational technology, college, military and physical education program, physical condition, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net