Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців

Анотації 

Поплавська А.П. Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Косгюка АПН України, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено вивченню психологічних особливостей кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.
   У роботі розкрито сутність професійної кар'єри військовослужбовців, основні її типи, психологічні чинники, що впливають на кар’єрне зростання військовослужбовців у військових організаціях. Виділено три типи кар’єрних орієнтацій військовослужбовців: “професійно-зорієнтований”, “автономний” та “стабільний”. Розкрито зв'язок між типами кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та такими чинниками як: а) особистісні (інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні характеристи військовослужбовців); б) організаційно-професійні (категорія військовослужбовців; посада військовослужбовців в організації; стаж військової служби); в) соціально-демографічні (вік; стать; сімейний стан).
   Встановлено, що оптимізація процесу становлення кар'єрних орієнтацій у військовослужбовців можлива в результаті їх спеціальної психологічної підготовки, яка включає: а) оволодіння знаннями, що розкривають суть кар'єрних орієнтацій та їх роль у здійсненні професійної кар’єри; б) оволодіння уміннями та навичками діагностики власних кар'єрних орієнтацій та особистісних характеристик, пов’язаних з ними; в) оволодіння уміннями та навичками враховувати особливості власних кар'єрних орієнтацій та оптимізувавти їх з метою успішного здійснення професійної кар’єри.
   Ключові слова: професійна кар’єра; кар'єрні орієнтації; типи кар'єрних орієнтацій військовослужбовців; психологічні умови оптимізації кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.

Поплавская А.П. “Психологические особенности карьерных ориентаций военнослужащих”. – Рукопиcь.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.10 – организационная психология; экономическая психология. – Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена изучению психологических особенностей карьерных ориентаций военнослужащих.
   В работе раскрыта сущность профессиональной карьеры военнослужащих, ее основные типы. Установлено, что к основным психологическим факторам, которые влияют на процесс профессиональной карьеры военнослужащих, относятся: а) внешние (организационно-психологические) факторы, связанные с влиянием военной организации на осуществление профессиональной карьеры военнослужащих (институт назначения на военные должности, институт присвоения военных званий, прохождение кадровой военной службы или службы по контракту, прохождение службы в мирное или военное время, традиции и ценности военных организаций); б) внутренние (личностные) особенности военнослужащих (уровень военного образования, карьерные ориентации военнослужащих, гендерные особенности и др.).
   Выделено три типа карьерных ориентаций военнослужащих: “профессионально-ориентированный”, “автономный” и “стабильный”. Раскрыта связь между типами карьерных ориентаций военнослужащих и такими факторами, как: а) личностные (интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные характеристики военнослужащих); б) организационно-профессиональные (категория военнослужащих; должность военнослужащего в организации; стаж воинской службы); в) социально-демографические (возраст, пол, семейное положение).
   Разработана и апробирована учебная программа для военных специалистов с целью обеспечения квалифицированной психологической поддержки в процессе осуществления профессиональной карьеры.
   Установлено, что оптимизация процесса становления карьерных ориентаций у военнослужащих возможна в результате применения указанной программы, включающей а) овладение знаниями, которые раскрывают сущность карьерных ориентаций и их роль в осуществлении профессиональной карьеры; б) овладение умениями и навыками диагностики собственных карьерных ориентаций и личностных характеристик, с ними связанных; в) овладение умениями и навыками учета особенностей собственных карьерных ориентаций и их дальнейшей оптимизации с целью успешного осуществления профессиональной карьеры.
   Ключевые слова: профессиональная карьера; карьерные ориентации; типы карьерных ориентаций военнослужащих; психологические условия оптимизации карьерных ориентаций военнослужащих.

Poplavska, A.P. Psychological peculiarities of servicemen’s career orientations. – Manuscript.

The dissertation for Candidate degree in psychological sciences in speciality 19.00.10 – Organizational Psychology; Economic Psychology. – The Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to investigation of psychological peculiarities of servicemen’s career orientations.
   The work highlights the contents and basic types of servicemen’s professional career as well as psychological determinants of career promotion in army organizations. There have been found three types of servicemen’s career orientations: profession-oriented, autonomous, and stable. The author reveals correlations between types of servicemen’s career orientations and their a) individual attributes (intellectual, emotional, motivational, and communicative), b) organizational and professional characteristics (category, position, length of service), and c) socio-demographic characteristics (age, gender, marital status).
   Optimization of development of servicemen’s career orientations was found to be possible due to servicemen’s special psychological training that included: a) acquisition of knowledge about the contents and role of career orientations in professional career; b) development of skills in diagnosing their own career orientations and orientation-relevant attributes; c) development of skills necessary for taking into account individual career orientations and their optimization for a successful career.
   Key-words: professional career, career orientations, types of servicemen’s career orientations, psychological prerequisites of optimization of servicemen’s career orientations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net