Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з урахуванням критерію безпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з урахуванням критерію безпеки

Анотації 

Поліщук О.О. Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з урахуванням критерію безпеки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, 2006.

   Робота присвячена розробці технологічного процесу утилізації авіаційних боєприпасів для ствольних систем озброєння літальних апаратів, що базується на інерційному методі демонтажу елементів спорядження боєприпасів, який забезпечує високий ступінь екологічної безпеки виробничих процесів і навколишнього середовища, а також вторинне використання комплектуючих у виробництві. Проведено числове моделювання напружено-деформованого стану у вузлах кріплення елементів спорядження авіаційних боєприпасів за допомогою методу скінчених елементів.
   За допомогою прямого динамічного методу досліджено вплив окремих конструктивних особливостей вузлів кріплення елементів спорядження боєприпасів на величину витягаучого зусилля і значень швидкостей співудару, при яких починається процес демонтажу. Експериментальні дані про характер змінення параметрів інерційного процесу дозволили за допомогою апроксимування отримати емпіричні вирази, що мають практичне значення для проектування спеціального технологічного обладнання, і визначити його характеристики. Розробка технологічного обладнання дасть можливість безпечно утилізувати боєприпаси і тим самим знизити техногенну напруженість у місцях їх зберігання.
   Результати роботи впроваджені у навчальний процес Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, а також у експертну практику лабораторії судових балістичних і вибухотехнічних досліджень ХНДІСЕ ім. засл. професора М.С. Бокаріуса.
   Ключові слова: літальний апарат, авіаційне озброєння, унітарний патрон, витягаюче зусилля, метод скінчених елементів, напружено-деформований стан, прямий динамічний метод.

Полищук Е.А. Технология инерционного способа утилизации авиационных боеприпасов с учетом критерия безопасности. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.07.04 – технология производства летательных аппаратов. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", Харьков, 2006.

   Работа посвящена разработке технологического процесса утилизации авиационных боеприпасов для ствольных систем вооружений летательных аппаратов, основанной на инерционном методе демонтажа элементов снаряжения боевых припасов, обеспечивающего высокую степень экологической безопасности производственных процессов и окружающей среды, а также вторичное использование комплектующих в производстве. Проведено численное моделирование напряженно-деформированного состояния в узлах крепления элементов снаряжения авиационных боеприпасов с помощью метода конечных элементов. Предложен алгоритм расчета технологических параметров оборудования для демонтажа элементов снаряжения боеприпасов, который учитывает конструктивные особенности утилизируемых патронов и ряд технологических факторов, которые относятся к условиям обжима и крепления их компонентов. С помощью прямого динамического метода экспериментально исследовано влияние отдельных конструктивных особенностей узлов крепления элементов снаряжения боеприпасов на величину извлекающего усилия и значений скоростей соударений, при которых начинается процесс демонтажа. Предложен и обоснован критерий безопасности проведения процесса утилизации инерционным методом. Проведенный технико-экономический анализ показал экономическую эффективность утилизации, основанной на инерционном процессе демонтажа, благодаря использованию полученных элементов снаряжения в повторном технологическом процессе изготовления новых патронов и применения цветных металлов для изготовления других изделий. Разработка технологического оборудования позволит безопасно утилизировать боеприпасы и тем самым снизить техногенную напряженность в местах их хранения.
   Результаты работы внедрены в учебный процесс Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, а также в экспертную практику лаборатории судебных баллистических и взрывотехнических исследований ХНИИСЭ им. засл. профессора Н.С. Бокариуса.
   Ключевые слова: летательный аппарат, авиационное вооружение, унитарный патрон, извлекающее усилие, метод конечных элементов, напряженно-деформируемое состояние, прямой динамический метод.

Polischuk E.A. Technology of inertial method of utilization of aviation ammunition taking into account safety criterion. - Manuscript.

Thesis for obtaining Candidate of Technical Sciences degree in specialty 05.07.04 – technology of the aircrafts production. – The National Aerospace University named after N.Y. Zhukovsky “Kharkov aviation institute”, Kharkov, 2006.

   The thesis deals with the development of the manufacturing process of utilization of aviation ammunition for a barrel armament of flying vehicles, based on inertial method of dismantling of ammunition arming elements, which provides high level of environmental safety of both manufacturing processes and environment, accompanied with secondary use of components in manufacturing. Numerical modeling of the deformation mode in attachment points of ammunition arming elements using finite-element method was being accomplished. Influence of some constructive features of attachment points of ammunition arming elements on value of extracting force was being investigated with the straight dynamic method. Carried out technical and economic analysis have shown profitability of utilization accomplishment, which is reached because of use of the obtained arming elements in a repeated manufacturing process of shells production and also because of presence of non-ferrous metals in such products.
   Key words: flying vehicle, aviation ammunition, unitary shell, extracting force, finite-element method, deformation mode, straight dynamic method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія інерційного способу утилізації авіаційних боєприпасів з урахуванням критерію безпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net