Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів

Анотації 

Романчук Сергій Вікторович. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

   У дисертації проведено дослідження мотивації курсантів до занять фізичною підготовкою і спортом в умовах нинішньої системи фізичної підготовки у військових навчальних закладах Міністерства оборони України та наявності залежності між мотивацією та рівнем фізичних якостей, спортивної підготовленості, психологічних якостей, рівнем успішності навчання та рівнем соматичного здоров’я.
   Мета роботи полягає у розробці та перевірці ефективності програми формування мотивації курсантів військових навчальних закладів технічного профілю на різних курсах навчання до занять фізичною підготовкою та спортом.
   Об’єкт дослідження – мотиваційні аспекти фізичної підготовки на етапах військово-професійного навчання курсантів технічних військових навчальних закладів.
   Наукова новизна полягає в тому, що доведено взаємозв’язок між змістом та спрямованістю форм фізичної підготовки на етапах навчання у військових навчальних закладах і мотивацією курсантів до занять фізичними вправами; запропоновано поєднання спортивної та фізичної підготовленості курсантів у нормативній системі з фізичної підготовки; визначено взаємозв’язок між ставленням командирів курсантських підрозділів до організації фізичної підготовки та спорту у військових навчальних закладах та мотивацією курсантів до фізичної підготовки та спорту; експериментально обґрунтовано ефективність запропонованої програми формування мотивації курсантів технічних військових навчальних закладів до систематичних занять фізичною підготовкою та спортом.
   Ключові слова: мотивація курсантів; заняття фізичною підготовкою і спортом; технічні військові навчальні заклади; фізичні якості, спортивна підготовленість, психологічні якості, успішність навчання, соматичне здоров’я.

Романчук Сергей Викторович. Формирование мотивации к занятиям физической подготовкой и спортом курсантов технических военных учебных заведений. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, физическое воспитание различных групп населения.

   В диссертации проведено исследование мотивации курсантов к занятиям физической подготовкой и спортом в существующей системе физической подготовки в военных учебных заведениях Украины и наличия зависимости между мотивацией и уровнем физических качеств, спортивной подготовленности, психологических качеств, уровнем успеваемости обучения и уровнем соматического здоровья.
   Цель работы - разработка и проверка эффективности программы развития мотивации курсантов военных учебных заведений технического профиля на различных этапах обучения к занятиям физической подготовкой и спортом.
   Объект исследования – педагогические аспекты физической подготовки на этапах военно-профессионального обучения курсантов технических военных учебных заведений.
   Научная новизна состоит в том, что впервые доказана взаимосвязь между содержанием и направленностью форм физической подготовки на этапах обучения в военном учебном заведении и мотивацией курсантов к занятиям физическими упражнениями; впервые предложено объединение спортивной и физической подготовленности курсантов в нормативной системе по физической подготовки; впервые определена взаимосвязь между отношением командиров курсантских подразделений и мотивацией курсантов к физической подготовке и спорту; разработана и экспериментально обоснована эффективность предложенной программы формирования мотивации курсантов технических военных учебных заведений к систематическим занятиям физической подготовкой и спортом.
   В первом разделе диссертации “Мотивационные аспекты физической подготовки в военных учебных заведений технического профиля как психолого-педагогическая проблема” было определено место мотивации в различных направлениях деятельности человека, осуществлён анализ нормативных документов, литературных источников и публикаций, относительно мотивации студенческой молодёжи Украины, кадетов ведущих государств НАТО и курсантов военных учебных заведений Министерства обороны Украины к занятиям физическими упражнениями.
   Анализ организации физической подготовки в военных учебных заведениях Вооруженных сил Украины показал, что наиболее существенными противоречиями, которые понижают эффективность формирования мотивации курсантов к занятиям физической подготовкою и спортом, являются: между современными требованиями к качеству подготовки военных специалистов технического профилю и возможностью их реализации в действующих организационно-управленческих схемах процесса физической подготовки и спорта; между традиционной методикой преподавания физической подготовки в военных учебных заведениях и парадигмой современного профессионального обучения; между организацией форм физической подготовки курсантов в военном учебном заведении и организацией физической подготовки офицеров в военных частях Вооруженных сил Украины; между регламентованностью преподавателей физической подготовки и постоянный увеличением интеллектуального уровня подготовки на этапах военно-профессионального обучения; между методиками преподавания физической подготовки и других учебных дисциплин; между субъективными желаниями курсантов и возможностью их реализации в процессе физической подготовки; между необходимостью опережающего развития профессионально важных качеств курсантов и ограниченными возможностями их реализации в процессе физической подготовки.
   Во втором разделе “Организация и методы исследования” детализировано использование таких методов, как анализ и обобщение литературных источников и руководящих документов, анкетирование, педагогические исследовательские приемы физической и спортивной подготовленности, успеваемости обучения, психологических качеств курсантов, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод экспресс-оценки физического здоровья индивида, методы математической статистики, системный анализ учебно-воспитательного процесса курсантов.
   В третьем разделе “Анализ эффективности мотивации курсантов военных учебных заведений технического профиля к занятиям физической подготовкой и спортом” отображено уровень мотивации военнослужащих к занятиям физической подготовкой и спортом и авторскую программу формирования мотивации курсантов технических военных учебных заведений к занятиям физическими упражнениями.
   Основными особенностями авторской программы являются: разработаны рекомендации преподавателям по формированию, развитию и оцениванию мотивации курсантов к физической подготовке и спорту на этапах военно-профессионального обучения; дополнено нормативную систему по оцениванию физической подготовленности курсантов, в которой для получения оценки “отлично” и “хорошо” по физической подготовке курсант должен иметь определенный спортивный разряд; курсантам, оцененным на “отлично” за результатами ежемесячной проверки, разрешается на занятиях по физической подготовке и спортивно-массовой работе, заниматься по отдельной программе или в группах, сформированных по интересам, до следующей проверки; в плане-календаре спортивных мероприятий предусмотрено проведение еженедельных обязательных массовых соревнований среди учебных групп или курсов; расширено план-календарь про проведение спортивных и военно-спортивных мероприятий путем увеличения массовых соревнований, в которых берут участие 100% личного состава подразделения; во время подведения итогов соревнований спартакиады в институте учитываются коэффициенты: коэффициент 2 – для массовых видов спорта; коэффициент 1,5 – для видов спорта, включенных в спартакиаду среди военных учебных заведений Вооруженных сил Украины; коэффициент 1 – для других видов спорта; предложено дополнить Военно-спортивную классификацию введением спортивных разрядов по таким видам спорта: подтягивание на перекладине, подъем переворотом на перекладине, комплексно-силовое упражнение, комплексное атлетическое упражнение, бег 4х100 метров, военно-спортивный комплекс, а также изменены нормативы по преодолению препятствий.
   В четвертом разделе “Экспериментальное обоснование авторской программы формирования мотивации курсантов технических военных учебных заведений к занятиям физической подготовкой и спортом” проанализированы показатели физического здоровья, динамику физических качеств и спортивной подготовленности, уровень успеваемости обучение и психологических качеств, посещаемость консультаций по дисциплине “Физическое воспитание, подготовка и спорт” и самостоятельных занятий физическими упражнениями курсантов экспериментальной и контрольной групп в зависимости от уровня мотивации к занятиям физической подготовкой и спортом.
   В пятом разделе “Анализ и обобщение результатов исследования” три группы данных.
   Ключевые слова: мотивация курсантов; занятия физической подготовкой и спортом; технические военные учебные заведения; физические качества; спортивная подготовленность; психологические качества; успеваемость обучения; соматическое здоровье.

Romanchuk S.V. Formation of military students’ motivation to physical training and sports in technical military educational establishments. Manuscript.

The thesis for candidate degree in physical education and sport searching in specialty 24.00.02 – Physical culture, physical education of various population groups. – Lviv State Institute of Physical Culture, Lviv, 2006.

   The dissertation carried out the study of military students’ motivation to physical training and sports at the existing system of physical training in military educational establishments of Ministry of Defense of Ukraine and existing of dependence of the physical skills, physical efficiency, psychological skills, the level of success in study and the level of somatic health.
   The aim of the work is to develop and to check the effectiveness of the program of motivation formation of military students of military educational establishments of technical profile at various years of study to physical training and sports.
   The object of the study is motivation aspects of physical training at different levels of military-professional educational of military students of technical military educational establishments.
   Scientific novelty is based on, the interrelation between content and orientation of forms of physical training at different levels of study at military educational establishments and military students’ motivation to physical exercises. It is suggested to combine physical and sport efficiencies of military students in physical training normative system readiness; it is determined interrelation between attitude of officer of military students towards physical training and sports organization in military educational establishments and military students’ motivation to physical training and sports. The effectiveness of proposed program of military students’ motivation formation in technical military educational establishments to systematic studies of physical training and sports is proved. The program has been worked out and experimentally grounded.
   Key words: motivation of military students; study of physical training and sports; technical military educational establishments; physical skills; sport efficiency; psychological stills; progress of study; somatic health.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net