Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни

Анотації 

Шумка А.В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія – Національний університет “Львівська політехніка” – Львів, 2006.

   У дисертації досліджується вплив локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття на формування концепцій інформаційної війни, становлення форм, сил і засобів інформаційної боротьби. Розглянуто історичний розвиток загальних питань теорії інформаційної боротьби, продовжено і поглиблено вивчення основних факторів, які впливали на вдосконалення інформаційного протиборства. Значну увагу в роботі приділено хронологічному висвітленню розвитку окремих видів оперативного забезпечення бойових дій військ (розвідки, військової дезінформації, радіоелектронної боротьби, психологічних операцій), їх перетворення у найбільш важливіші складові інформаційної війни. Досліджено застосування інформаційної зброї в локальних війнах і збройних конфліктах для дезорганізації системи військового управління. На підставі вивчення офіційних документів армії Сполучених Штатів Америки розкриті зміст і особливості боротьби з бойовими системами управління – суті інформаційної війни. Охарактеризовано еволюцію поглядів на розвиток сил і засобів психологічної війни. Визначені характерні риси та особливості застосування інформаційної зброї на сучасному етапі та у можливих війнах майбутнього.
   Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна боротьба, інформаційно-психологічні операції.

Шумка А.В. Опыт локальных войн и военных конфликтов второй половины XX столетия в формировании концепций информационной войны – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – военная история – Национальный университет „Львовская политехника” Львов, 2006.

   Диссертация посвящена изучению влияния боевого опыта локальных войн и военных конфликтов второй половины XX столетия на формирование концепций информационной войны, становления форм, сил и средств информационной борьбы.
   Отмечено, что информационная цивилизация, к которой пришло человечество, коренным образом изменила средства, методы и концепции ведения войн. Кровавый характер войны преображается в бескровную конфронтацию информационных систем. Информатизация стает одним из важнейших факторов общественного развития. Появилась новая форма активной борьбы, которая называется информационной, потому что она предусматривает использование специальных способов и средств для влияния на информационную среду противоборствующей стороны, а также защиту собственной для достижения поставленной цели.
   На современном этапе развития военного искусства новые концепции ведения боевых операций быстро завоевали себе право на жизнь. Всесторонняя информатизация и технологическая революция изменили некоторые способы ведения боевых действий, потому что обеспечивают командира беспрецедентным количеством информации высокого качества. Добыча ее, а также защита собственной информации от посягательств на нее противника – важный фактор, который существенно влияет на результат боевых действий.
   Анализ научных исследований и официальных документов армии Соединенных Штатов Америки относительно информационной борьбы свидетельствует о том, что понятие „информационная война” отражает разновидность войны, формой ведения которой является информационная борьба, аналогично тому, как вооруженная борьба является формой ведения войны в традиционном понятии. Информационная борьба на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях может явиться основным способом максимального увеличения относительного преимущества над противником. Определяющая роль политики государства, ее решающее влияние на информационную борьбу и войну в целом является основополагающим принципом информационной борьбы вследствие того, что цель и задачи информационной борьбы отвечают политическим целям каждой отдельной страны.
   Достижения в области компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий сделали мир ранимым в отношении нового оружия, которое теперь, очевидно, является наиболее опасным. Уже сейчас видно, что информационная война – это не виртуальная реальность компьютерных игр, а целиком действенный инструмент достижения победы в современном военном или политическом конфликте. Это требует тщательной оценки сегодняшнего состояния, особенностей и перспектив развития информационного оружия и способов его применения. Такая оценка была б базовым условием разработки внешней и внутренней политики любого государства, военная организация которого смогла б предупредить или отбить появляющиеся угрозы современности и надежно защитить безопасность страны.
   Значительное место в работе занимает рассмотрение процесса становления борьбы с системами боевого управления, важнейшей составной части, ядра, информационной войны. Анализ развития военного искусства современности, опыт локальных войн и военных конфликтов второй половины XX столетия показывает, что командование армии США и вооруженных сил НАТО ход и результаты военных действий в операциях ставит в прямую зависимость от своих возможностей в нарушении управления противостоящей стороны, а именно, в борьбе с системами боевого управления, и выделило эту борьбу в самостоятельный вид оперативного обеспечения боевых действий войск.
   По мнению зарубежных военных специалистов, дезорганизация систем боевого управления противника позволит значительно снизить его боевые возможности и изменить соотношение сил в свою пользу с минимальными потерями. Целью борьбы с боевыми системами управления является поражение объектов, оснащения, средств связи, автоматизации, а также радиоэлектронное подавление систем управления, связи и разведки для их дезорганизации и снижения возможностей противника эффективно управлять войсками и оружием.
   В бою это достигается следующим путем: детальной разведкой указанных систем, выбором первоочередных объектов и уничтожение их огнем артиллерии, ударами авиации и разведывательно-ударных комплексов; захватом командных пунктов, узлов связи, центров обработки разведывательных данных и радиоэлектронных объектов; радиоэлектронным подавлением системы боевого управления; принуждением противника совершать ошибочные действия путем использования его радиоэлектронных средств разведки и линий радиосвязи; организацией утечки заведомо ложной информации. Вместе с этим предусматривается проведение мероприятий психологических операций.
   В диссертации исследуется вопрос развития информационно – психологического противостояния – психологических операций, которые в настоящий момент рассматриваются как компонент информационной войны, способствующий разрешать такие ключевые проблемы, как создание обстоятельств способствующих эффективному действию войск, обеспечение позитивного общественного мнения, оперативного информирования об обстановке в районах конфликтов, противодействия слухам и дезинформации.
   Показано, что психологические операции стали важнейшею частью информационной войны, потому что уменьшают интенсивность и сроки продолжения военного конфликта, дают возможность воспользоваться преимуществом над противником в связи с его психологическим стрессом.
   По мнению автора, учет основных тенденций, которые получили отражение подходов в проведении психологических операций, анализ развития организационной структуры частей и подразделений психологических операций на различных этапах их становления, оценка их возможностей позволит соответствующим органам вооруженных сил любого государства заранее разработать определенные меры противодействия и сформировать соответствующие структуры информационной войны.
   На основе полученных результатов предложены возможные направления использования в современных условиях опыта становления, развития сил и средств информационной борьбы.
   Ключевые слова: информационная война, информационная борьба, информационно-психологические операции.

Shumka A. Experience of local wars and armed conflicts of the second half of the 20th century and its role in forming the concept of informational war. – Manuscript.

Dissertation for the consideration of awarding PhD degree in the field of Military history (Historical Sciences) – National University “L’viv Politechnic” – L’viv, 2006.

   The subject matter of the above dissertation is the influence of local wars and military conflicts of the second half of the 20th century produced on forming the concept of info war, development of forms, forces and means of info war. Historical aspects of info war is being under consideration in the above research paper, the study of major facts than have influenced the process of development of information confrontation has been carried out and deepened. Considerable attention is given both to chronological highlighting of development of certain kinds of operational support for combat operations (such as intelligence, military disinformation, radio-electronic warfare and psychological operations) and the process of turning these kinds of support into the most important integral parts of info war. Applying of info weapons to local wars and military conflicts aimed at disorganizing the system of the direction of command and control has been examined. On the basis of the official documents of the Armed Forces of the USA the author reveals the subject matter and specific characteristics of warfare against combat system of command and control – the vital element of into war.
   The evolution of opinions about forces and means of info war has been studied. The specific characteristics and peculiarities of info war when being applied to present situations and possible wars in future have been defined.
   Key words: informational war, information confrontation, information and psychological operations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net