Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 – 1997 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 – 1997 рр.)

Анотації 

Сухушин М. П. Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 – 1997 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2006.

   У дисертації комплексно досліджуються соціальні та політичні аспекти військової реформи в Російській Федерації в 1990 – 1997 рр. Вивчаються зовнішні та внутрішні політичні передумови реформування збройних сил СРСР. Розглядається місце армії в радянському суспільстві напередодні розпаду СРСР. Висвітлюється еволюція відношення державних та партійних структур, різних громадських організацій до проблем реформування армії. Аналізуються форми, методи та шляхи запровадження військової реформи в СРСР. Визначений вплив утворення Співдружності Незалежних Держав, розпаду збройних сил СРСР на початок будівництва російської армії. Показані етапи запровадження військової реформи в Збройних силах Російської Федерації, представлені політичні та соціальні аспекти її реалізації. Виявлені підходи російських партій та суспільних рухів стосовно реформування армії. З’ясовано місце соціального захисту військовослужбовців, військово-патріотичного виховання російської молоді та військової освіти в державній політиці Російської Федерації.
   Ключові слова: Російська Федерація, СРСР, російська армія, військова реформа, політичний аспект, соціальний аспект.

Sukhushin M.P. Military Reform in Russian Federation: Social and Political Aspects (1990 – 1997) – Manuscript.

The dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Historic sciences on a specialty 07.00.02 – World History. –The Odessa I.I.Mechnikov National University. – Odessa, 2006.

   The dissertation is devoted to a complex survey of the social and political aspects of military reforms in the Russian Federation in 1990 – 1997. The internal and external political prerequisites of Soviet military forces’ reformation are being studied in the dissertation. The role of the army in the Soviet society on the eve of USSR’ collapse is being reviewed. The dissertation covers the process of evolution of the state, party structures and different public organizations’ attitude towards the problems of the military’s reformation. The forms, methods and ways of USSR military reform’ application are being studied. The impact of the Commonwealth of Independent States’ creation and the influence of the collapse of the Military forces of the USSR upon the beginning of the Russian army’ creation are being covered.
   The dissertation depicts the stages of the Military forces of the Russian Federation’ military reformation as well as the political and social aspects of it’s realization. The approaches of the Russian parties and social movements regarding the army’s reformation are being revealed. The dissertation describes the role of the social protection of the servicemen, military and patriotic upbringing of the Russian youth and the role of military education in the state politics of the Russian Federation.
   Key words: the Russian Federation, the USSR, the Russian army, the Military reform, the political aspect, the social aspect.

Сухушин М. П. Военная реформа в Российской Федерации: социальный и политический аспекты (1990 – 1997 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Всеобщая история. – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. – Одесса, 2006.

   Диссертация посвящена комплексному изучению социальных и политических аспектов военной реформы в Российской Федерации в 1990 – 1997 гг. Исследуются предпосылки и эволюция преобразований в военной сфере в СССР и Российской Федерации. Изучаются методы, формы и характер государственной политики России на этапе строительства новой армии. Рассматриваются факторы, влияющие на социальные и политические составные военной реформы.
   В диссертации анализируются предпосылки реформирования вооруженных сил СССР как составной части общественных преобразований в Советском Союзе. Прослежены внешнеполитические, экономические и социальные составляющие движения за реформирование армии. Определена специфика проведения реформ в советской армии, охарактеризованы предлагаемые общественными движениями и организациями модели реформы армии.
   С учетом результатов предшествующего периода показано становление новой армии Российской Федерации. Представлена роль распада Советского Союза и оформления Содружества независимых государств как фактора, стимулировавшего изменения в военной сфере. Изучено влияние изменений государственной политики, позиций президентской администрации и Верховного совета Российской Федерации в отношении военной реформы. Выяснены причины активизации партий, движений и общественных организаций в вопросах военного строительства. Определено место и роль, формы и сферы сотрудничества и противостояния органов исполнительной и законодательной власти в развитии вооруженных сил Российской Федерации. Отображено значение законодательной деятельности органов власти Российской Федерации в разрешении социальных проблем вооруженных сил. Проанализирована динамика трансформационных процессов в российской армии, показана их зависимость от государственной экономической политики и внутреннего положения в Российской Федерации.
   Устанавливается содержание и особенности военно-социальной политики Российской Федерации, роль социальной защиты военнослужащих в организации вооруженных сил страны. Проведено изучение социального положения офицерского состава российской армии. Существенное внимание, в связи с общей тенденцией демократизации военной политики, уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи. Исследовано сотрудничество министерства обороны России и российской школы в организации начального военного образования. Показаны основные тенденции и направления реформирования среднего и высшего военного образования в Российской Федерации. Отражено влияние социальных и политических аспектов развития России на темпы и результаты реформирования вооруженных сил Российской Федерации.
   Ключевые слова: Российская Федерация, СССР, российская армия, военная реформа, политический аспект, социальный аспект.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 – 1997 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net