Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу

Анотації 

Серветник Р.М. Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія оборони України, Київ, 2006.

   У дослідженні проведений аналіз теоретичних і методичних засад моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення в навчальному процесі ВВНЗ, виявлено специфіку їхньої професійної діяльності.
   Теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику моделювання військово-професійної діяльності майбутніх фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у процесі їхньої професійної підготовки. Концептуальною основою розробленої методики визначено особистісно-діяльнісний підхід, а умовами її ефективного функціонування – застосування квазіпрофесійних творчих завдань та їх розв’язання за допомогою суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників процесу навчання.
   Ключові слова: діяльність, моделювання військово-професійної діяльності, квазіпрофесійне завдання, фахівець інформаційно-пропагандистського забезпечення, методика.

Серветник Р.М. Моделирование военно-профессиональной деятельности специалистов информационно-пропагандистского обеспечения в учебном процессе высшего военного учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия оборони Украины, Киев, 2006.

   В исследовании проведен анализ теоретических и методических основ моделирования военно-профессиональной деятельности специалистов информационно-пропагандистського обеспечения в учебном процессе ВВУЗ.
   Теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена методика моделирования военно-профессиональной деятельности специалистов информационно-пропагандистского обеспечения в процессе их профессиональной подготовки, которая представляет совокупность систематизированных и целенаправленно скомпонированных методов, приёмов, способов и организационных форм обучения, принципов и правил их творческого применения, которые направлены на общее личностное, интеллектуальное и профессиональное развитие личности будущего специалиста, на формирование и развитие у него культуры моделирования будущей профессиональной деятельности в процессе обучения в ВВУЗ.
   Концептуальной её основой определена концепция личностно-деятельного подхода к обучению, а основными условиями её эффективного функционирования – применение квазипрофессиональных творческих заданий и их решение с помощью субъект-субъектного взаимодействия участников процесса обучения.
   Данная методика предусматривает: изучение будущими специалистами информационно-пропагандистского обеспечения сущности, содержания и специфики военно-профессиональной деятельности; формирование у них общей методики моделирования будущей военно-профессиональной деятельности в учебном процессе; моделирование ими индивидуальных методик управления информационно-пропагандистским обеспечением в воинской части и проведения шаблонных и нестандартных мероприятий в мирное и военное время; организацию специального практикума моделирования будущей военно-профес-сиональной деятельности в процессе изучения слушателями профессионально-ориентированных дисциплин; целенаправленную организацию их самостоятельной роботы над формированием индивидуальной творческой методики моделирования своей деятельности и т.п.
   Статистически доказана гипотеза, которая убедительно свидетельствует, что существенного повышения качества подготовки специалистов информационно-пропагандистского обеспечения можно достичь путём моделирования основных видов их военно-профессиональной деятельности в учебном процессе ВВУЗ. Установлено, что сравнительный анализ экспертных оценок уровней подготовленности слушателей к профессиональной деятельности при диагностическом и контрольном измерениях свидетельствует об их значительном росте у слушателей экспериментальной группы и незначительных вариациях у слушателей контрольной группы. Полученные данные свидетельствуют, что продуктивность учебной деятельности слушателей во время решения ими квазипрофессиональных заданий на 41,4% зависит от использования методики моделирования военно-профессиональной деятельности в учебном процессе академии. По шкале измерений коэффициента корреляции – это средний уровень зависимости. Результаты расчётов свидетельствуют о том, что слушатели экспериментальной группы показали более статистически значимые результаты. Это дало нам основания утверждать, что применение нашей методики дало положительные результаты.
   Ключевые слова: деятельность, моделирование военно-профессиональной деятельности, квазипрофессиональное задание, специалист информационно-пропагандистского обеспечения, методика.

Servetnik R.N. Modulation of military professional activity of the specialists for information and propaganda providing in the educational process of the higher education institution. – Manuscript.

The dissertation for receiving scientific grade of candidate of the pedagogical sciences on specialization 13.00.04 – “Theory and methodic of the professional education”. – Ukrainian National Academy of Defense, Kiev, 2006.

   In the research the analysis of theoretical and methodical foundations of modulation of military professional activity of the specialists for information and propaganda providing in the educational process of the higher military institution, the specific of their professional activity is determined.
   The modulation of military professional activity of the specialists for information and propaganda providing in the educational process of the higher military institution is founded on the theory during of their professional preparation. The concept of the personally active way to the training is determined by concept ground of the developed methodic. But the conditions of it’s effective function is applying quaziprofessional creative tasks, their deciding with aid of subject-subject interaction of the participants of the training educational process.
   Key words: activity, modulation of military professional activity, quaziprofessional task, specialists of information and propaganda providing, methodic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net