Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі

Анотації 

Тітяєв В.М. Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – “Педагогічна та вікова психологія”. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.

   У дисертації проаналізовано сучасний стан професійної підготовки курсантів військово-морського ВНЗ, виявлено психологічні передумови впровадження у вищому військово-морському навчальному закладі особистісно орієнтованого навчання із військово-морською специфікою. Створено психологічний портрет морського офіцера, визначено психодіагностичні показники особистісного розвитку курсантів під час їх навчання у військово-морському ВНЗ, досліджено вплив традиційного навчального процесу на особистість майбутнього морського офіцера. Розроблено концептуальну модель особистісно орієнтованого навчання із військово-морською специфікою, визначено методи її впровадження у навчальний процес та експериментально перевірено ефективність її функціонування у військово-морському ВНЗ. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо впровадження особистісно орієнтованого навчання у навчальний процес ВВНЗ на основі врахування та використання його психологічних засад.
   Ключові слова: курсант вищого військово-морського навчального закладу, психологічний портрет морського офіцера, концептуальна модель особистісно орієнтованого навчання із військово-морською специфікою, професійна підготовка, психологічні засади, психологічні методи.

Титяев В.Н. Психологические основы личностно ориентированного обучения курсантов в высшем военно-морском учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – “Педагогическая и возрастная психология”. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2006.

   В исследовании проведен теоретический анализ современного состояния профессиональной подготовки курсантов. Определены концептуальные, социальные, профессиональные и личностные предпосылки внедрения в высшем военно-морском учебном заведении личностно ориентированного обучения с военно-морской спецификой.
   Создан психологический портрет морского офицера, включающий пять компонентов (коммуникативный, мотивационный, характерологический, рефлексивный и интеллектуальный), определены показатели оценивания изменений в личности курсантов на протяжении пяти лет их обучения в высшем военно-морском учебном заведении. Исследовано влияние традиционного учебного процесса на личность будущего военно-морского офицера.
   Разработана концептуальная модель личностно ориентированного обучения с военно-морской спецификой. Она включает пять компонентов, каждый из которых состоит из определенного направления внедрения личностно ориентированного обучения в учебный процесс, указания личностных качеств курсанта, которые развиваются на этом направлении и соответствующих методов личностно-развивающего воздействия на курсантов. Данными направлениями являются: гуманизация учебного взаимодействия между преподавателем и курсантом; гуманитаризация содержательного компонента учебного процесса; усовершенствование методического компонента учебного процесса; создание в курсантском подразделении системы “курсант-курсант”; актуализация субъектности курсанта и ее развитие в процессе обучения.
   Основными методами воздействия при гуманизации учебного взаимодействия между преподавателем и курсантом являлись заключение договора между педагогом и обучаемыми, включающего правила их сотрудничества на протяжении периода обучения и тренинговые упражнения. Гуманитаризация содержательного компонента проводилась двумя путями: разработкой более эффективного способа подачи учебного материала за счет построения его в виде истории изобретения, формулирования, раскрытия и развития определенных научных положений и культурных достояний соответствующими персоналиями и созданием объективной, психологически обоснованной методики определения и оценивания уровня усвоения учебного материала курсантами. Усовершенствование методического компонента учебного процесса происходило путем внедрения в его структуру активных методов обучения. Создание в курсантском подразделении системы “курсант-курсант”, а также актуализация субъектности курсанта и ее развитие в процессе обучения были реализованы за счет использования элементов психологического и социально-психологического тренинга.
   Экспериментально проверена эффективность функционирования личностно ориентированного обучения курсантов в высшем военно-морском учебном заведении.
   Обоснованы методические рекомендации по внедрению личностно ориентированного обучения в ВВУЗ на основе учета и использования его психологических основ.
   Ключевые слова: курсант высшего военно-морского учебного заведения, психологический портрет морского офіцера, концептуальная модель личностно ориентированного обучения с военно-морской спецификой, профессиональная подготовка, психологические основы, психологические методы.

Tityaev V.N. Psychological principles of personality guided training of naval cadets in a higher naval institution. – Manuscript.

Dissertation to gain Candidate degree in psychological sciences. Specialty 19.00.07 – Pedagogic and age psychology. – Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   In this dissertation modern states of the professional training of the cadets of the higher naval institute was analyzed, psychological prerequisites of the introduction personal guided training with the naval specific character into the higher naval institute were traced. The psychological portrait of a naval officer was made, psychodiagnostic criteria of the personal development of naval cadets during their training in the higher naval institute were defined, the influence of traditional learning process on personality of the future naval officer was researched. The conceptual model of the personal guided training with the naval specific character was worked out, the methods of its introduction into the learning process were defined and the effectiveness of its work in the higher naval institute was experimentally tested. Methodological recommendations on the introduction of personal guided training into the military institutes on the basis of taking into account and usage of its psychological principles were grounded.
   Key words: naval cadet, psychological portrait of a naval officer, conceptual model of а personality guided training the naval specific character, professional training, psychological principles, psychological methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів у вищому військово-морському навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net