Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості формування ефективного стилю управління в начальників навчальних прикордонних підрозділів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості формування ефективного стилю управління в начальників навчальних прикордонних підрозділів

Анотації 

Воєдило А. М. Психологічні особливості формування ефективного стилю управління в начальників навчальних прикордонних підрозділів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – „Психологія діяльності в особливих умовах” – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006.

   У дисертації здійснено науковий аналіз сучасних світових тенденцій психології управління, визначено категорійний апарат, з’ясовані концептуальні засади дослідження і формування стилю діяльності керівника, що дало змогу диференціювати шість основних стильових сукупностей управлінської діяльності начальників навчальних прикордонних підрозділів, визначити найбільш ефективну з них, а також встановити психологічні особливості формування ефективного стилю управління та виявити залежності ефективності спільної діяльності підрозділів від стилю управління їхнього начальника. У процесі експерименту підтверджено, що психологічні особливості визначальним чином детермінують ефективність управлінської діяльності начальників та продуктивні взаємовідносини у підрозділі. Пропонується психологічна модель формування ефективного стилю управління у начальників навчальних прикордонних підрозділів. Результати експериментальної перевірки довели, що найбільш релевантними засобами його формування є мотивація, соціально-психологічний і рефлексивно-емоційний тренінги.
   Ключові слова: управлінська діяльність, ефективний стиль управління, начальники навчальних прикордонних підрозділів, психологічні особливості формування стилю, тренінг.

Воедило А. Н. Психологические особенности формирования эффективного стиля управления у начальников учебных пограничных подразделений. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – „Психология деятельности в особенных условиях” – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. - Хмельницкий, 2006.

   В диссертации предоставлены результаты научного анализа современных мировых тенденций и психологических аспектов теории управления, определён категориальный аппарат, установлены основополагающие принципы исследования стиля деятельности руководителя, которые позволяют дифференцировать шесть основных стилевых совокупностей управленческой деятельности начальников учебных пограничных подразделений, определить наиболее эффективную из них, установить психологические особенности формирования эффективного стиля управления, а также выявлены зависимости эффективности совместной деятельности подразделений от стиля управления их начальника.
   Психологическими особенностями формирования у начальников учебных пограничных подразделений эффективного стиля управления являются: активное участие начальника в овладении эффективными способами управления подразделением, наличие у него активных мотивов выбора управленческих умений, характерных для эффективного стиля управления; создание оптимальных условий для самостоятельного выбора начальником эффективного стиля управления, а не принудительное его формирование; наличие нескольких программ управленческих действий для решения одного и того же управленческого задания; овладение начальником социальными нормами, которые регулируют его управленческую деятельность.
   В качестве причин не эффективного стиля управления части офицеров отмечается: отсутствие чётких критериев и параметров эффективного стиля управления, соответствующих методик их диагностики и оценивания, мотивационных установок на осуществление эффективной деятельности; преобладание обезличенного подхода к подготовке офицеров, блокирование их деятельности неадекватными действиями старших начальников с ярко выраженным авторитарным стилем управления; отсутствие в программах профессиональной подготовки офицеров предметов, которые изучают основы управленческой деятельности. В процессе эксперимента подтверждена сущность основной тенденции исследования и формирования стиля управления, которая состоит в том, что психологические особенности существенным образом влияют на эффективность управленческой деятельности начальников учебных пограничных подразделений, совместную деятельность личного состава и продуктивные взаимоотношения в учебных пограничных подразделениях.
   Предлагается психологическая модель формирования эффективного стиля управления у начальников учебных пограничных подразделений, которая предусматривает: 1) доведение до начальников содержания критериев и параметров эффективного стиля управления и конкретных требований к их деятельности, которые предусматривают одинаковую ориентацию начальников как на выполнение задач, так и на учёт личных интересов подчиненных; 2) индивидуализацию процесса обучения офицеров путем их подготовки, активной профессиональной адаптации к роли начальника учебного пограничного подразделения на основе использования методов социально-психологического тренинга; 3) контроль деятельности начальников в процессе взаимодействия во время совместной деятельности. Результаты экспериментальной проверки доказали, что наиболее релевантными средствами формирования эффективного стиля управления является социально-психологический тренинг делового общения и рефлексивно-эмоциональный тренинг, а также занятия, обеспечивающие максимальную активность начальников в воссоздании необходимых для эффективного управления средств и способов их влияния на подчиненных. На основании результатов исследований даны конкретные рекомендации начальникам учебных частей и органам по работе с личным составом Государственной пограничной службы Украины по формированию эффективного стиля управления у офицеров подразделений.
   Ключевые слова: управленческая деятельность, эффективный стиль управления, начальники учебных пограничных подразделений, психологические особенности формирования стиля, тренинг.

Voedylo A.M. Psychological peculiarities of formation of effective styles of management of training border guard units’ commanders. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in Psychological Science by specialty 19.00.09 – “Psychology of activity under special conditions”. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2006.

   The result of scientific analysis of the contemporary world tendencies and the psychological aspects of the Management The basic research and commander management styles formation principles were defined. It enables to determine the six principle stylish totalities of management activities of the training border units’ commanders as well as to discover the dependence of the effectiveness of units’ coordination on the management style of their commander. From the point of view of the psychological science the main tendency of the research and the management style formation are determined. The psychological peculiarities determine and influence the effectiveness of management activities of the training border units’ commanders, coordination of personnel, and relations within the training border unit. The psychological model of formation of effective management style of training border guard units’ commanders is suggested. The experiment proved that the most relevant means to form it is the socio-psychological training of business communication, and reflexive and emotional training. Also these are lessons that provide maximum activity of commanders in creation of the necessary for the effective management methods and means to influence the subordinate personnel.
   Key words: management activity, effective management style, training border guard units’ commanders, psychological peculiarities style formation, training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості формування ефективного стилю управління в начальників навчальних прикордонних підрозділів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net