Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Комплексний метод вирішення зенітного освітлення будинків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексний метод вирішення зенітного освітлення будинків

Анотації 

Скать Д.Д. Комплексний метод вирішення зенітного освітлення будинків.- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. -Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, 1999.

   Дисертацію присвячено питанню вирішення природного зенітного освітлення виробничих і громадських будинків з урахуванням функціонально-технологічних та архітектурно-конструктивних вимог. Розроблено аналітичний метод розрахунку коефіцієнта природного освітлення від зенітного ліхтаря круглої форми. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження на масштабно виконаній моделі будинку з метою дослідити розподіл світла на горизонтальній умовній робочій поверхні від системи зенітних ліхтарів. Експериментальні дослідження дозволили визначити коефіцієнти співвідношення середніх значень коефіцієнта природного освітлення приміщень по характерних світлотехнічних зонах. Розроблено аналітичний ( за допомогою ЕОМ) та графоаналітичний методи проектування зенітного освітлення приміщень, що дають змогу проектувати оптимальні за площею засклення й мінімальні за енергетичними витратами системи зенітного освітлення. Основні результати досліджень впроваджені в проектування зенітного освітлення будинків у Полтавському ДПІ “Міськбудпроект”. На основі аналізу стану зенітного освітлення Полтавського заводу штучних алмазів та алмазного інструменту розроблені і впроваджені рекомендації по його вдосконаленню.
   Ключові слова: зенітне освітлення, коефіцієнт природного освітлення, метод проектування, аналітичний метод, графічний метод, модель, зенітний ліхтар, енергетична оцінка.

Скать Д.Д. Комплексный метод решения зенитного освещения зданий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - строительные конструкции, здания и сооружения.- Полтавский государственный технический университет имени Юрия Кондратюка, Полтава, 1999.

   Диссертация посвящена усовершенствованию методики проектирования зенитного освещения производственных и гражданских зданий с учетом их функционально-технологических, объемно-планировочных и конструктивных решений.
   В первом разделе отмечена роль зенитного естественного освещения в обеспечении эффективного светового микроклимата зданий, дана краткая характеристика существующих систем верхнего естественного освещения зданий и конструктивных решений фонарей в зависимости от их назначения и эффективного использования, проведен анализ исследований по вопросам экономической эффективности зданий с зенитным освещением помещений, отображено влияние архитектурно-планировочного и конструктивного решения здания и его системы освещения на уровень естественного освещения в помещении, обоснована цель и сформулированы задачи исследования.
   Во втором разделе изложены обоснования состояния и развития методов проектирования зенитного освещения зданий, проведен анализ и сделан выбор наиболее приемлемого для расчетов на ЭВМ метода расчета коэффициента естественного освещения (КЕО) : от прямоугольного в плане зенитного фонаря - по методике Д. Вернеску и А.Эне; от круглого в плане зенитного фонаря - по методике автора диссертационной работы.
   Третий раздел посвящен разработке аналитического метода проектирования зенитного освещения помещений с помощью ЭВМ, анализу расчетов оптимального шага характерных форм зенитных фонарей в плане: круглого и прямоугольного.Расчет оптимального шага фонарей с помощью ЭВМ велся прямым методом расчета с сопоставлением расчетных и требуемых значений КЕО и неравномерности освещения по расчетным линиям пересечения условного вертикального разреза с горизонтальной условной рабочей плоскостью (УРП).
   Расчет КЕО в расчетных точках велся по формулам (1), (2), (3) и (14). Проекция видимого через светопроем участка небосвода (σ) определялась по формулам Хигби, которые были выведены для каждого случая размещения расчетной точки М относительно прямоугольного светопроема (см. рис. 1 и формулу (4)). Расчет геометрического КЕО от круглого в плане фонаря велся по формулам (6), (8) - (13), (15). В результате расчетов были получены оптимальные значения шага фонарей в зависимости от размеров фонаря, высоты помещения и требуемого среднего значения КЕО. Результаты анализа теоретических расчетов приведены в табл. 2.
   В четвертом разделе приведены экспериментальные исследования характера распределения естественного света на горизонтальной УРП, результаты исследований и их сопоставление с теоретическими расчетами по существующим нормативным документам. Эксперимент был проведен на масштабно изготовленной модели производственного здания.
   Эксперимент позволил выделить характерные светотехнические зоны в зависимости от интенсивности освещения их естественным светом. Определены средние значения КЕО по каждой светотехнической зоне и коэффициенты соотношения этих значений между главной светотехнической зоной, которую освещает максимальное количество фонарей, и светотехническими зонами, которые граничат и приближены к боковым ограждающим конструкциям. Полученные коэффициенты соотношений КЕО могут быть использованы для определения средних значений КЕО для других светотехнических зон при условии, что известно его среднее значение для основной. Максимальное расхождение между экспериментальными и расчетными значениями КЕО не превышало 15%, что является приемлемым для инженерных расчетов в области строительной светотехники.
   В пятом разделе рассматриваются вопросы конструктивного решения зенитного освещения здания с помощью графоаналитического метода, приводятся примеры конструктивных расчетов, данные экономической оценки методики проектирования и рекомендации по проектированию зенитного освещения здания.
   Проектирование зенитного освещения здания по графоаналитическому методу выполняется с использованием данных табл. 2 по формулам (19), (20), (16) - (18).
   Разработанный графоаналитический метод проектирования зенитного освещения помещений даёт возможность, в сравнении с существующими методами, уменьшить площадь световых проёмов. При еср = 3% уменьшение общей площади составляет в зависимости от высоты борта фонаря и высоты помещения 1-3%, при еср = 5% -- 2-6%.
   Установлены границы оптимальной площади светового проёма с высотой борта до 0,7м, которая обеспечивает минимальное соотношение сумарной площади светопроемов к площади пола в зависимости от высоты помещения при требуемом значении КЕО.
   Разработанные аналитический и графоаналитический методы проектирования зенитного освещения помещений позволяют проектировать оптимальные по площади остекления и минимальные по энергопотерям системы зенитного освещения зданий.
   Результаты исследований внедрены в проектирование зенитного освещения зданий в Полтавском ГПИ “Горстройпроект”. На основании анализа состояния зенитного освещения Полтавского завода искусственных алмазов и алмазного инструмента разработаны и внедрены рекомендации по его усовершенствованию.
   Ключевые слова: зенитное освещение, коэффициент естественного освещения, метод проектирования, аналитический метод, графоаналитический метод, модель, зенитный фонарь, энергетическая оценка.

Scutt D.D. Compllex Method for Solution of Zenithal Lighting in Buildings. Manuscript.

Dissertation for degree of Candidate of Technical Sciences, speciality 05.23.01 - Building Constructions, Buildings and Struktures. Poltava Technical Ju. Kondratyuk - State Univesity, Poltava, 1999.

   The Dissertation is dedicated to the problem of solution the natural zenithal lighting in industrial and civil buildings with regard for functionaly - technological and architectural - constructive demands. The analytical calculation method of the natural lighting factor for the zenithal round - form light has been worked out. The theoretical and experimental research on scale - made building model with aim to investigate the light distribution characteristics on a horizontal conditional working surface from the system of zenithal lights has been carried out. Experimental investigations permitted to determine the correlation factors of the mean values of the natural lighting factor in buildings by vertue of typical lighting technology zones. The analytical, - by means of Computer, - and the grapho - analytical methods of designing the zenithal lighting of premises have been elaborated to permit designing of the optimum zenithal lighting systems, as to glazed space, and the minimum ones, as to energy expenditures.
   The results of the investigations are applied for designing the zenithal lighting of buildings in Poltava’s GPI “Gorstroyproyekt”. From analysis of condition the zenithal lighting at the plant of artificial diamands and diamand tools in Poltava the recjmmendations on its improvement have been elaborated and appilied.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексний метод вирішення зенітного освітлення будинків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net