Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням

Анотації 

Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Військовий інженерний інститут Подільського державного аграрно-технічного університету, Кам’янець-Подільський, 2006.

   Дисертація присвячена теоретичному дослідженню технічного обслуговування (ТО) машин інженерного озброєння (МІО) при їх використанні за призначенням. Метою роботи є розробка пропозицій щодо удосконалення технічного обслуговування МІО при їх використанні за призначенням на основі запропонованої методики обґрунтування раціональних значень параметрів обслуговування. Для досягнення цієї мети вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в удосконаленні методик визначення оптимальних значень періодичності контролю та технічного обслуговування зразків МІО при їх використанні за призначенням з урахуванням технічного стану і почасової надмірності. Відмінність цього завдання від відомих полягає у врахуванні почасової надмірності та рівнів працездатності, які характеризують процес зміни технічного стану зразка МІО при його використанні за призначенням. Це дозволяє обґрунтувати раціональні значення параметрів контролю та ТО зразків МІО, які більш достовірно відображають реальні умови їх функціонування.
   Ключові слова: технічне обслуговування, машини інженерного озброєння, контроль технічного стану.

Волох О.П. Методика обоснования рациональных значений параметров технического обслуживания машин инженерного вооружения при их использовании по назначению. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техника. Военный инженерный институт Подольского государственного аграрно-технического университета, Каменец-Подольский, 2006.

   Диссертация посвящена теоретическому исследованию процесса технического обслуживания (ТО) машин инженерного вооружения (МИВ) при их использовании по назначению. Целью проведённого исследования является разработка рекомендаций по усовершенствованию технического обслуживания МИВ при их использовании по назначению на основе предложенной методики обоснования рациональных значений параметров обслуживания. Для достижения этой цели получены следующие новые научные результаты:
   1. Усовершенствованная методика определения оптимальных значений периодичности проведения контроля технического состояния подсистем МИВ, которые обслуживаются по состоянию, с учётом уровней работоспособности и временной избыточности.
   2. Усовершенствованная методика определения оптимальных значений периодичности проведения технического обслуживания подсистем МИВ, которые обслуживаются по наработке, с учётом временной избыточности.
   Отличие этих результатов от известных в данной предметной области, что определяет их новизну и сущность усовершенствования, состоит в том, что впервые для образцов МИВ в разработанных методиках предусмотрена возможность проведения ТО по состоянию с учётом динамики изменения уровней работоспособности в процессе эксплуатации и временной избыточности.
   Основным практическим результатом является методика обоснования рациональных значений параметров технического обслуживания машин инженерного вооружения при их использовании по назначению. Методика носит прикладной характер и предназначена для обоснования рациональных значений параметров контроля и ТО машин инженерного вооружения с учётом динамики изменения уровней их работоспособности и временной избыточности. В её основе лежат научные результаты, полученные в диссертационной работе. С использованием этой методики проведено исследование конкретного образца МИВ, результаты которого позволили обосновать рекомендации по усовершенствованию его технического обслуживания.
   Ключевые слова: техническое обслуживание, машины инженерного вооружения, контроль технического состояния.

Voloh O.P. Method substantianation of the rational significances of parameters the machines of engineering armament technical maintenance at their use on purpose. It is manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree the candidate of engineering sciences after speciality 20.02.14 "Armament and military technique". Military engineering institute of the Podilsky state agrarian-technical university, Kamenets-Podilsky, 2006.

   Dissertation is devoted to theoretical research the technical maintenance of machines of engineering armament (MEA) at their use on purpose. Development of suggestions in relation to the improvement of the technical maintenance MEA at their use on purpose on the basis of the offered method substantianation of the rational significances of parameters the control and service is the purpose of work. For achievement of this purpose the actual scientific task which consists in the improvement of methods of determination the optimum values of the control periodicity and technical maintenance of the MEA standards at their use on purpose taking into account the technical state and time surplus is decided. The difference of this task from known consists in the account of time surplus and levels of capacity, which characterize the process of change of the technical state of the MEA standard at his use on purpose. It allows substantianation the rational significances of parameters the control and the MEA standards which more reliable represent the real factors of their functioning.
   Keywords: technical maintenance, machines of engineering armament, control of the technical state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net