Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів

Анотації 

Аветисян В.Г. Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена підвищенню безпеки праці рятувальників при застосуванні обладнання у вигляді пневмогумових підіймачів для порятунку постраждалих з-під уламків зруйновних внаслідок пожежі будинків.
   В результаті аналізу роботи пневмогумових підіймачів отримано аналітичні залежності висоти підйому конструкції пневмогумовими підіймачами круглої та прямокутної форми від розмірів підіймача, тиску повітря, яке подається в середину підіймача, і маси вантажу. Оцінено мінімальну товщину теплозахисної прокладки, яка повинна знаходитись між пневмогумовою оболонкою підіймача та нагрітою конструкцією. Адекватність аналітичних залежностей було підтверджено експериментально. Встановлено, що ймовірність збігу результатів дорівнює 0,95.
   Основу розробленого способу застосування ПГП під час рятувальних робіт складає вибір оперативно-тактичних дій керівником рятувальних робіт, що не має достатнього досвіду проведення рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, залежно від розрахованої за допомогою отриманої в роботі регресійної поліноміальної залежності висоти, на яку можна підняти або припідняти великогабаритні і важкі елементи будівель і споруд, та температури вантажу. Скорочення часу безпосереднього виконання рятувальниками окремих операцій пов’язано зі збільшенням плями контакту ПГП із вантажем, який необхідно підняти.
   Проведено імітаційну оцінку ефективності застосування розробленого способу. Основні результати роботи знайшли застосування при підготовці керівників гасіння пожежі та рятувальників в ГУ МНС України в Харківській області та в Університеті цивільного захисту України.
   Ключові слова: пневмогумовий підіймач, рятувальні роботи, теплопровідність, багатофакторна залежність, імітаційна оцінка.

Аветисян В.Г. Улучшение условий работы спасателей за счет использования пневморезиновых подъемников. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – охрана труда – Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена повышению безопасности труда спасателей за счет сокращения времени спасания пострадавших, которые блокированы крупногабаритными и тяжелыми элементами зданий, разрушенных в результате пожара или взрыва, с помощью пневморезиновых подъемников. Для решения этой научной задачи получена следующая совокупность новых научных результатов:
   - математическая модель прогиба поверхности ПРП при давлении на него груза различных размеров и массы;
   - метод получения зависимости для определения минимальной толщины защитного слоя при работе ПРП в контакте с нагретыми поверхностями;
   - способ применения ПРП на этапе ликвидации последствий ЧС, отличительной особенностью которого является ориентация на использование полученных зависимостей руководителями подразделений, которые не имеют достаточного опыта проведения спасательных работ на разрушенных объектах.
   Проверка достоверности выведенных аналитических зависимостей высоты подъема конструкций пневмоподъемниками прямоугольной формы от их размеров, давления воздуха внутри оболочки подъемника и массы груза была выполнена путем сравнения априорных данных с полученными в ходе натурных экспериментов на запатентованном образце. Она показала, что с 5%-ным уровнем значимости можно говорить о совпадении результатов. Экспериментальная проверка зависимости температуры, до которой нагревается оболочка подъемника, защищенная деревянной подкладкой, от времени прогрева показала, что решенная аналитическим путем задача прогрева оболочки, представляющей собой многослойную структуру, которая защищена теплоизоляционным материалом, дает несколько завышенные значения. Однако это только увеличивает уровень безопасности при работе с пневморезиновым подъемником. Проверка эффективности разработанного способа использования пневморезинового подъемника выполнена путем имитационного моделирования на ПЭВМ. Ее результаты показали, что можно ожидать сокращения времени извлечения пострадавшего из-под завалов в процессе ликвидации ЧС в среднем на 20-25 минут. Это в свою очередь увеличит вероятность извлечения за время, которое позволит избежать развития синдрома сдавливания у пострадавших, почти на 10%. Сокращение времени спасательной операции по извлечению пострадавшего из завала также сократит время нахождения спасателя в опасной зоне.
   Ключевые слова: пневморезиновый подъемник, спасательные работы, теплопроводность, многофакторная зависимость, имитационная оценка.

Avetisian V.G. Improvement of rescuers working conditions by using of pneumatic rubber elevator. Manuscript.

Dissertation for seeking the scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.26.01 protection of labour Kharkiv National Road-Transport University, Kharkiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the improvement of labour protection by using of fire fighting equipment such as pneumatic rubber elevator to rescue injured from debris of buildings destroyed by fire. Analysis of operating of the airbag analytical dependences of height to which the airbag of rectangular- or circle shape rises the constructions from sizes of airbag, air pressure supplying into elevator and weight of cargo.
   It is estimated minimal thickness of heat isolating coating which must be between pneumonic rubber shell of airbag and heated construction. Adequacy of analytical dependences was proved by testing. It is determined the possibility of result coincidences equals 0,95.
   Basis of new way of use of fire fighting equipment at rescue evolves choose of operative and tactic actions of incident commander without experience of rescue activities at sites of destroyed buildings. It depends on calculated by received in work regressive polynomial dependence of height allowing lifting heavy or great sizes elements of buildings and constructions and temperature of cargo. Reducing of time for direct acting of rescuers in certain actions is related with the increasing of area of contact of fire fighting equipment with the cargo must be lifted.
   It is conducted imitative evaluation of efficiency of use of new device. The main results of work have been widely used in fire drills and training of incident commanders and rescuers of Regional Kharkiv department of MOE of Ukraine.
   Key words: airbag, rescue, heat conductivity, multi factor dependence, imitative evaluation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net