Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби

Анотації 

Богданюк О. “Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – м. Хмельницький, 2007.

   Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутніх офіцерів-кінологів до професійної діяльності в Державній прикордонній службі України. Пропонується трактування понять “професійна діяльність офіцера-кінолога” та “готовність до професійної діяльності”. Теоретично обґрунтовано та практично доведено ефективність педагогічних умов: забезпечення позитивної мотивації навчання; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; застосування інноваційних підходів до організації навчання майбутніх офіцерів-кінологів; здійснення моніторингу рівня сформованості професійних якостей майбутніх офіцерів-кінологів; практична спрямованість професійної підготовки майбутніх офіцерів-кінологів. Розроблено й обґрунтовано модель формування готовності до професійної діяльності, до якої входять: мета; педагогічні умови; компоненти (мотиваційно-вольовий, оцінювальний, психофізіологічний, пізнавально-операційний); критерії; рівні готовності (творчий, активно-пошуковий, реконструктивний, репродуктивний); результат.
   Ключові слова: офіцер-кінолог, професійна діяльність, готовність до професійної діяльності, педагогічні умови, професійні якості, модульний підхід до структури змісту дисциплін.

Богданюк О.Д. “Формирование готовности к профессиональной деятельности у будущих офицеров-кинологов Государственной пограничной службы”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – г. Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме подготовки будущих офицеров-кинологов к служебной деятельности. Результаты анализа научных источников по проблеме исследования и практики подготовки специалистов свидетельствуют, что, развивая современную высшую военную пограничную школу, отдавая приоритет практической направленности и содержанию обучения курсантов-кинологов, необходимо широко использовать предыдущий опыт, накопленный Алма-Атинским пограничным и другими училищами по организации и методике обучения курсантов-кинологов по профилирующим и общевоенным дисциплинам.
   В работе подана авторская трактовка понятия “готовность к профессиональной деятельности будущих офицеров-кинологов” как способности качественно и компетентно исполнять служебные обязанности на основе сформированной мотивации, развитых профессионально важных качеств специалиста и приобретенного ими профессионального опыта и установки субъекта деятельности на успех и самовыражение. Рассмотрены специфические особенности профессиональной деятельности будущих офицеров-кинологов, теоретически обоснованы сущность компонентов исследуемой готовности (мотивационно-волевого, познавательно-операционного, психофизиологического, оценивающего), критериев (уровень формирования положительной мотивации обучения; наличие прочных знаний, умений, навыков; развитость профессионально важных качеств кинолога) и их показателей (уровни исследуемой готовности – репродуктивный, реконструктивный, активно-поисковый, творческий).
   Теоретически обосновано и практически доказано, что эффективность процесса формирования готовности к профессиональной деятельности достигается благодаря реализации педагогических условий: обеспечение положительной мотивации обучения; использование современных информационно-коммуникационных технологий; применение инновационных подходов к организации обучения будущих офицеров-кинологов; проведение мониторинга уровней сформированности профессиональных качеств будущих офицеров-кинологов; практическая направленность профессиональной подготовки будущих офицеров-кинологов.
   Для оценивания уровней сформированности готовности курсантов к профессиональной деятельности использовались общие для всех уровней критерии готовности к профессиональной деятельности с их интерпретацией к каждому уровню. Разработана, обоснована и практически проверена модель формирования готовности к профессиональной деятельности, составляющими элементами которой являются: цель; задачи; принципы, методы и средства педагогические условия; этапы подготовки, компоненты готовности; общие критерии; уровни готовности; результат.
   Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что применение модели формирования готовности к профессиональной деятельности курсантов способствовало увеличению количества курсантов кинологов, которые достигли творческого уровня готовности больше, чем в 3,5 раза (с 10,81 % до 38,23 % ).
   Ключевые слова: офицер-кинолог, профессиональная деятельность, готовность к профессиональной деятельности, педагогические условия, профессиональные качества.

Bohdaniuk O. “Future Border Guard Service officers-cynologists’ readiness forming for the professional activity”. – Typescript.

Thesis for candidate of pedagogical science degree by 13.00.04 – “Theory and methodology of professional education” speciality. – Bohdan Khmel’nyts’kyi National Academy of Border Guard Service of Ukraine, Khmel’nyts’kyi, 2007.

   The thesis is devoted to the problem of training the future officers-cynologists for the professional Border Guard Service activity. The interpretation of such notions as “officer-cynologist’s professional activity” and “readiness for the professional activity” are put forward in the thesis. Such pedagogical conditions as positive motivation ensuring of the training, the use of modern information and communication technologies, application of innovative approaches for future officer-cynologists’ organization of training, application of innovative approaches for future officers-cynologists’ organization of training, monitoring of the future officers-cynologists’ professional abilities level, practical orientation of the future officers-cynologists’ professional training are theoretically grounded and practically proved. The model of professional activity readiness forming is worked out and grounded. The model comprises goal, pedagogical conditions, components (moral and volitional, evaluative, psychophysiological, cognitive and operational), criteria, readiness levels (creative, actively researching, reconstructive, reproductive), result.
   The keywords: officer-cynologist, professional activity, readiness for the professional activity, pedagogical conditions, professional qualities, module approach to the structure of disciplines’ contents.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net