Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування професійної культури майбутніх прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування професійної культури майбутніх прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

Анотації 

Щеголєва Т.Л. Формування професійної культури майбутніх прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2007.

   Дисертаційне дослідження присвячене формуванню професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників на прикладі гуманітарних дисциплін, які представлені іноземною мовою (англійською), педагогікою, психологією та історико-правничими дисциплінами. У роботі теоретично обґрунтована та експериментально перевірена модель формування професійної культури, у яку включено: мету, принципи, зміст, форми і методи навчання, засоби навчання, психолого-педагогічні умови, компоненти (мотиваційний, когнітивний, рефлексивний), рівні сформованості професійної культури (високий, середній, низький), результат. Модель є дієвою за наявності психолого-педагогічних умов (розвиток пізнавального інтересу, активності, самостійності в навчальній діяльності; стимулювання механізмів самовдосконалення у процесі навчання; використання культурно-освітнього потенціалу іноземної мови). Результати досліджень показали позитивну динаміку сформованості професійної культури, мотивації та самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
   Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, професійна культура, модель, психолого-педагогічні умови, самостійна навчально-пізнавальна діяльність, мотивація, гуманітарні дисципліни.

Щеголева Т.Л. Формирование профессиональной культуры будущих офицеров-пограничников в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.04 - „Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2007.

   В диссертации рассмотрены вопросы формирования профессиональной культуры будущих офицеров-пограничников в процессе изучения гуманитарных дисциплин: английского языка, педагогики, психологии, права. Были определены профессионально значимые качества, присущие курсантам высших военных учебных заведений: морально-этические, профессиональные, деловые, индивидуально-психологические. Теоретически обоснованы методы повышения профессиональной культуры офицеров-пограничников: научная организация труда, обогащение практического опыта; убеждение, критика и самокритика; поощрение и наказание. Результаты эксперимента показали, что практически реализовать задания по формированию высокой профессиональной культуре курсантов-пограничников можно через согласованную научно-методическую деятельность трех кафедр: кафедры общественно-экономических дисциплин; кафедры педагогики и психологии, кафедры английского языка и перевода. Иностранный язык выполняет существенную интегративную функцию и через взаимосвязь содержания объединяется с другими предметами гуманитарного цикла.
   Процесс формирования профессиональной культуры курсантов обусловлен наличием психолого-педагогических условий. Под психолого-педагогическими условиями понимают такое соединение элементов содержания, методов, приемов, организационных форм обучения, которые положительно влияют на эффективность и результативность учебно-воспитального процесса. К таким условиям отнесли: развитие познавательного интереса, активности, самостоятельности в учебной деятельности; стимулирование механизмов самоусовершенствования в процессе обучения; использование культурно-образовательного потенциала иностранного языка.
   В исследовании определены компоненты формирования профессиональной культуры: мотивационный, когнитивный и рефлексивный. Выделено такие иерархические уровни сформированности профессиональной культуры курсантов: низкий (курсантам свойственна пассивность деятельности); средний (курсантам свойственна активность, стремление к анализу и развитию способа действий по усовершенствованию профессиональной культуры); высокий (для курсантов характерна внутренне стимулированная активность, самостоятельная постановка проблем и их решение). В ходе исследований разработана и аргументирована модель формирования высокого уровня профессиональной культуры курсантов будущих офицеров-пограничников, которая включает: цель, принципы, содержание, формы и методы обучения, средства обучения, психолого-педагогические условия, компоненты, критерии (профессионально-деловой, мотивационно-целевой и результативный); уровни сформированности профессиональной культуры (высокий, средний и низкий), результат. Модель функционирует при наличии психолого- педагогических условий.
   Исследованы основные пути повышения профессиональной культуры курсантов-пограничников: применение личностно-ориентированного, проектного и контекстного обучения, кредитно-модульной технологии; создание соответствующего технологиям образовательной среды; повышение творческого мастерства преподавателей; наличие общности научно-методической деятельности кафедр: общественно-экономических дисциплин, педагогики и психологии, английского языка и перевода.
   Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что значительно повысился уровень мотивации курсантов экспериментальных групп. Наблюдались существенные сдвиги относительно стимулирования механизмов самоусовершенствования в процессе обучения, что позитивно повлияло на процесс самопознания и самооценивания. Динамика по всем компонентам профессиональной культуры свидетельствует про улучшение результатов учебной деятельности при изучении иностранных языков, педагогики, психологии, историко-правовых дисциплин.
   Ключевые слова: будущие офицеры-пограничники, профессиональная культура, модель, психолого-педагогические условия, самостоятельная учебно-познавательная деятельность, мотивация, гуманитарные дисциплины.

Shchegoleva T.L. Formation of the professional culture of the future border-guard officers while studying humanitarian disciplines. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.04 – “Theory and methods of vocational education”. – The National Academy of State Borderguard Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytskyi, 2007.

   The dissertation research is dedicated to formation of the professional culture of future border-guard officers on the example of humanitarian disciplines which are represented by a foreign language (English), pedagogy, psychology, history and law disciplines. The model of formation of the professional culture has been theoretically substantiated and experimentally verified and it includes: purpose, principles, content, forms and methods of teaching, teaching facilities, psycho-pedagogical conditions, components (motivative, cognitive, reflective) levels of formation of the professional culture (high, middle, low), result. A model is active on the base of psycho-pedagogical conditions (development of cognitive interest, activity, independence in educational activity; stimulation of mechanisms of self-perfection in the process of teaching; usage of cultural educational potential of foreign language). The results of researches showed the positive dynamics of formation of the professional culture, motivation and independent educational cognitive activity.
   Key words: future border-guard officers, professional culture, model, psycho-pedagogical conditions, independent educational cognitive activity, motivation, humanitarian disciplines.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування професійної культури майбутніх прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net