Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони кордону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони кордону

Анотації 

Денісов В.М. Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони кордону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – „Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – м. Хмельницький, 2007.

   Дисертаційну роботу присвячено дослідженню, розробці та експериментальній перевірці психологічного інструментарію формування позитивного соціально-психологічного клімату у підрозділах охорони кордону. Проведено психологічний аналіз основних концептуальних підходів до проблеми, узагальнено поняття соціально-психологічного клімату підрозділу охорони кордону, визначено структуру процесу його формування, розроблено та експериментально перевірено цільову програму підвищення ефективності формування соціально-психологічного клімату у колективі підрозділу охорони кордону, критерії та показники його оцінки, що припускає реалізацію системи заходів психологічного впливу на організацію, зміст і методику діяльності суб’єктів військового психологічного процесу щодо удосконалення культури керівництва колективами підрозділів охорони кордону; оптимізацію міжособистісного спілкування прикордонників в умовах оперативно-службової діяльності; психологічну профілактику та конструктивне розв’язання конфліктів у взаєминах прикордонників.
   Ключові слова: соціально-психологічний клімат, формування, колектив підрозділу охорони кордону, міжособистісне спілкування, конфлікт, культура керівництва.

Денисов В.М. Формирование положительного социально-психологи- ческого климата в военных коллективах подразделений охраны границы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – „Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – г. Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию, разработке и экспериментальной проверке психологического инструментария формирования положительного социально-психологического климата в коллективе подразделения охраны границы.
   Анализируются работы зарубежных и отечественных ученых психологов по изучению сущности, составных частей социально-психологического климата, диагностики его состояния, путей его оптимизации.
   Проведен психологический анализ основных концептуальных подходов к решению данной проблемы, обобщено понятие социально-психологического климата коллектива подразделения охраны границы, сущность которого заключается в его функциях, среди которых основная роль принадлежит: психологической, педагогической, регулирующей, коммуникативной функциям и функции социализации. Определена структура процесса его формирования, разработана и экспериментально проверена целевая программа повышения эффективности формирования положительного социально-психологического климата в коллективах подразделений охраны государственной границы, уточнены критерии и показатели его оценки по трем группам: результативной (личностный: удовлетворенность и неудовлетворенность своим положением в коллективе; межличностный: наличие конфликтов в коллективе, их интенсивность; моральный: выраженность моральных качеств; функциональный: качество выполнения своих обязанностей), процессуальной (научный: соответствие психологического влияния законам и закономерностям; целевой: соответствие психологического влияния поставленным целям; готовности к выполнению задач по охране границы: состояние оперативно-служебной деятельности, состояния вооружения и техники и всех видов обеспечения) и деятельностная (учебный: качество выполнения плана профессиональной подготовки, уровень профессиональной подготовки отдельных пограничников и подразделения в целом, морально-психологический: адаптация молодых пограничников). Вышеизложенное допускает реализацию системы мероприятий психологического влияния на организацию, содержание и методику деятельности субъектов военно-психологического процесса, направленного на усовершенствование культуры управления коллективами подразделений охраны границы; повышение результативности межличностных отношений пограничников в условиях повседневной деятельности; психологическую профилактику и конструктивное решение конфликтных ситуаций во взаимоотношениях пограничников.
   Структурно программа состоит из трёх последовательных этапов. Подготовительный этап обеспечивается психодиагностическими мероприятиями, направленными на социально-психологическое обследование коллектива, членов коллектива подразделения охраны границы. Основной этап заключается в психологическом сопровождении процесса формирования социально-психологического климата. В нем изложено содержание деятельности субъектов психологического процесса, направленного на формирование положительного социально-психологического климата в коллективах подразделений охраны государственной границы. Заключительный этап включает экспертную оценку результатов психологического процесса с целью корекции действий, направленных на улучшение социально-психологического климата в коллективе подразделения охраны государственной границы.
   В процессе реализации предложенной программы выявлены существенные улучшения в состоянии психологического климата экспериментальной группы.
   Результаты теоретического и эмпирического изучения проблемы позволили разработать практические рекомендации командному составу и психологам органов охраны границы по оптимизации процесса формирования положительного социально-психологического климата коллектива подразделения охраны границы.
   Ключевые слова: социально-психологический климат, формирование, колектив подразделения охраны границы, межличностные отношения, конфликт, культура управления.

Denisov V.M. Creating a positive social-psychological atmosphere in military collectives of border guard units. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of psychological sciences on specialty 19.00.09 – Psychology of activity under special conditions. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2007.

   The dissertation is dedicated to research, development and testing of psychological instrument of creating a positive social-psychological atmosphere in military collectives of border guard units. The psychological analysis of the main conceptual approaches to this problem has been carried out. The concept of social-psychological atmosphere in military collectives of border guard units has been generalized. The special program on raising efficiency of creating a positive social-psychological atmosphere in border guard collectives, its criteria and indices have been developed and tested. That enables realization of measures as to psychological and pedagogical influence on the organization, content and method of military leaders’ activity in improving management culture of border guard detachments (units), benefits optimization of intercommunication between borderguards when on service, taking psychological preventive measures and settling disputes in interpersonal relations.
   Key words: social-psychological atmosphere, creating, border guard collective, intercommunication, conflict, management culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування позитивного соціально-психологічного клімату у військових колективах підрозділів охорони кордону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net