Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

Анотації 

Євсюков О.П. Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в розкритті можливості організації та проведення довгострокового та оперативного психологічного прогнозу надійності професійної діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України.
   Під час дослідження автором достовірно доведено, що найбільш значущими в плані забезпечення надійності професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України є індивідуально-психологічні якості особистості, що характеризують емоційну та нервово-психічну стійкість, ситуаційну й особистісну тривожність, особливості характеру й темпераменту. Однією з універсальних детермінант надійності діяльності рятувальників постає мотивація та стан здоров’я, нервово-психічний статус і функціональні резерви ЦНС. Вагомий внесок у забезпечення надійності професійної діяльності людини, особливо в екстремальних ситуаціях, роблять потенційні резерви її психіки. Їхнє включення допомагає фахівцеві підтримувати свій робочий стан в екстремальних ситуаціях, продовжувати виконання доручених йому функцій.
   На основі використання множинного регресійного аналізу розроблено алгоритм психологічного прогнозування надійності професійної діяльності фахівця аварійно-рятувального підрозділу МНС України.
   Ключові слова: рятувальник, надійність професійної діяльності, екстремальна ситуація, аварійно-рятувальний підрозділ МНС України.

Евсюков А.П. Психологическое прогнозирование профессиональной надежности специалистов аварийно-спасательных подразделений МЧС Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2007.

   В диссертации представлены результаты исследования, посвященного возможности организации и проведения психологического прогноза надежности профессиональной деятельности работников аварийно-спасательных подразделений МЧС Украины.
   Во время исследования автором достоверно доказано, что наиболее значимыми в плане обеспечения надежности профессиональной деятельности специалистов аварийно-спасательных подразделов МЧС Украины являются индивидуально-психологические качества личности, характеризующие эмоциональную и нервно-психическую устойчивость, ситуационную и личностную тревожность, особенности характера и темперамента. Универсальными детерминантами надежности деятельности спасателей выступают мотивация и состояние здоровья, нервно-психический статус и функциональные резервы ЦНС. Весомый вклад в обеспечение надежности профессиональной деятельности человека, особенно в экстремальных ситуациях, осуществляют потенциальные резервы его психики. Их включение помогает специалисту поддерживать свое рабочее состояние в экстремальных ситуациях, продолжать выполнение возложенных на него функций.
   Чтобы надежно (успешно, эффективно) выполнять разнообразные задачи в условиях чрезвычайной ситуации, спасатель должен иметь высокий уровень мотивации, служебно-профессиональную направленность, уверенность в себе, социальную ответственность, чуткость, практичность, доминантность в межличностных отношениях, решительность, мужество, высокий самоконтроль, социальную активность, эмоциональную зрелость, добросовестность и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей, способность к высокой мобилизации в экстремальных ситуациях, коммуникабельность, высокий самоконтроль поведения, эмоциональную устойчивость, способность в условиях воздействия стресс-факторов повышенной интенсивности применить весь свой интеллектуальный потенциал, знания, умения и навыки. Перечень этих ведущих психологических качеств, в сущности, является “ядром” психограммы работника аварийно-спасательного подраздела МЧС Украины.
   Выделены и обоснованы психологические особенности личности, не способствующие надежности профессиональной деятельности специалиста аварийно-спасательного подразделения МЧС Украины. Кандидаты на службу, личностные особенности которых соответствуют выделенным в ходе исследования тревожному, феминному или аутично-социопатичному психологическому типу личности, не пригодны к службе в аварийно-спасательных подразделах МЧС Украины.
   С помощью множественного регрессионного анализа разработан алгоритм составления психологического прогноза надежности профессиональной деятельности специалиста аварийно-спасательного подраздела МЧС Украины. Отмечено, что полученное итоговое значение регрессионной функции относительно каждого работника аварийно-спасательного подразделения позволит определять и наиболее оптимальный состав подразделения (группы, команды) для выполнения сложных служебных задач в условиях ликвидации последствий крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
   Ключевые слова: спасатель, надежность профессиональной деятельности, экстремальная ситуация, аварийно-спасательное подразделение МЧС Украины.

Yevsiukov O.P. Psychological forecasting of professional reliability of experts of rescue units of the Ministry of Emergencies of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the Scientific Degree of the Candidate of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09 – “Psychology of activity in special conditions”. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2007.

   The dissertation deals with the theoretical generalization and new scientific problem solving which is revealed in the possibility of organizing and conducting the long-term and operational psychological forecasting of the professional activity reliability of the rescue units’ servicemen within the Ministry of Emergencies of Ukraine.
   During the research the author has authentically proved that the most significant qualities in ensuring professional activity reliability of the rescue units’ experts of the Ministry of Emergencies of Ukraine are person’s individually-psychological qualities characterizing emotional and neuropsychic stability, situational and personal anxiety, character and temperament peculiarities. Motivation and state of health, neuropsychic status and CNS functional reserves are universal determinants of the rescuers’ activity reliability. Great contribution to the ensuring person’s professional activity reliability, especially in extreme situations, is made by human’s psyche potential reserves. The activation of these reserves helps the experts to sustain their working condition in extreme situations, to keep on executing their assigned functions.
   The algorithm of psychological forecasting of professional activity reliability of experts of rescue units of the Ministry of Emergencies of Ukraine has been worked out on the basis of using plural regression analysis.
   Keywords: rescuer, professional activity reliability, extreme situation, rescue unit of the Ministry of Emergencies of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net