Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку

Анотації 

Кір’янов Д.В. Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.12 – Військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено удосконаленню методики синтезу нечітких регуляторів систем автоматичного управління, розробці моделей нечітких регуляторів та моделей систем автоматичного управління підйомом антенних щогл військових засобів радіозв’язку, а також дослідженню цих моделей.
   Розроблена математична модель системи автоматичного управління підйомом антенної щогли, в якій управління вітростійким підйомом антенної щогли здійснюється нечітким регулятором. Удосконалена методика параметричного синтезу нечіткого регулятора для управління нестаціонарними об’єктами, яка дозволяє здійснювати синтез нечітких регуляторів, що перестроюються відповідно до зміни в часі параметрів об’єкта управління. Удосконалена модель нечіткого регулятора, який перестроюється, що дозволяє на 14-16% підвищити динамічну точність системи автоматичного управління підйомом антенної щогли або в 6-8 разів знизити час встановлення мінімальної похибки в САУ. Досліджено вплив параметрів вітрового навантаження на якість роботи системи автоматичного управління підйомом антенної щогли та залежність похибки в системі автоматичного управління від типів і параметрів функцій приналежності нечіткого регулятора.
   Результати дослідження можуть бути використані при проектуванні або науково-технічному супроводженні розробок з модернізації існуючих і створенні перспективних антенних щогл військових засобів радіозв’язку.
   Ключові слова: антенна щогла, система автоматичного управління, цифровий нечіткий регулятор, якість управління, математична модель, моделювання.

Кирьянов  Д.В. Параметрический синтез нечеткого регулятора системы автоматического управления подъемом антенной мачты военных средств радиосвязи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.12 – Военная кибернетика, системы управления и связь. Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, 2007.

   Диссертация посвящена усовершенствованию методики синтеза нечетких регуляторов систем автоматического управления, разработке моделей нечетких регуляторов и моделей систем автоматического управления ветроустойчивым подъемом антенных мачт военных средств радиосвязи, а также исследованию этих моделей.
   Рассмотрены недостатки существующих алгоритмов развертывания антенных мачт военных средств радиосвязи и пути усовершенствования систем автоматического управления подъемом антенных мачт. При этом основными недостатками существующих подвижных станций радиорелейной связи является значительное время развертывания антенно-мачтовых устройств и высокая трудоемкость операций. Кроме того, процесс подъема антенной мачты часто усложняется воздействием динамических ветровых нагрузок. Все это определило необходимость и актуальность исследований направленных на решение актуальной научной задачи которая заключается в разработке и исследовании модели системы автоматического управления подъемом антенных мачт военных средств радиосвязи на основе нечетких регуляторов.
   Первым научным результатом является разработка математической модели системы автоматического управления подъемом антенной мачты, в которой управление ветроустойчивым подъемом антенной мачты осуществляется с помощью цифрового нечеткого (работающего на базе нечеткой логики) регулятора. На основе структурной схемы САУ подъемом антенной мачты предложена ее математическая модель. Предложено дифференциальное уравнение колебаний антенной мачты под действием ветровых нагрузок и разработана передаточная функция антенной мачты.
   Проведено исследование модели системы автоматического управления подъемом антенной мачты с нечетким регулятором в условиях имитированных ветровых нагрузок в интерактивной системе MATLAB.
   Установлено, что для обеспечения оптимальных переходных процессов в системе автоматического управления с нестационарным объектом необходимо обеспечить оптимальные параметры настройки нечеткого регулятора в зависимости от изменения параметров объекта управления.
   Усовершенствована методика параметрического синтеза нечеткого регулятора. Методика отличается от известных тем, что позволяет получить зависимость оптимальных значений настройки входных и выходных параметров нечеткого регулятора от изменения во времени параметров объекта управления.
   Усовершенствована модель перестраиваемого нечеткого регулятора. В интерактивной системе MATLAB представлена его структурная схема. Перестраиваемый нечеткий регулятор, способен обеспечить высокое качество управления нестационарным объектом за счет обеспечения оптимальных значений входных и выходных параметров настройки.
   Установлено, что применение перестраиваемого нечеткого регулятора позволяет на 14-16% повысить динамическую точность системы автоматического управления подъемом антенной мачты или в 6-8 раз повысить быстродействие САУ в условиях динамических ветровых нагрузок.
   Исследовано влияние параметров ветровой нагрузки на качество функционирования системы автоматического управления подъемом антенной мачты и зависимость установившейся ошибки в системе автоматического управления от типов и параметров функций принадлежности нечеткого регулятора. Установлено, что наименьшие значения ошибка, для такого класса систем, принимает при использовании треугольных и экспоненциальных функциях принадлежности.
   Практическое значение полученных результатов исследований состоит в том, что они могут быть использованы при проектировании или научно-техническом сопровождении разработок по модернизации существующих и создании перспективных антенных мачт военных средств радиосвязи.
   Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов и списка использованных источников.
   Ключевые слова: антенная мачта, система автоматического управления, цифровой нечеткий регулятор, качество управления, математическая модель, моделирование.

Kiryanov D.V. Parametric synthesis of fuzzy controller for automatic control system used for lifting an aerial mast of military communication radio means. - Manuscript.

Dissertation for gaining Ph.D. Speciality 20.02.12 – Military cybernetics, automatic control systems and communication. Military Institute of Kiev National University named by Taras Schevchenko. Kyiv, 2007.

   Dissertation is devoted to improving the method of synthesis of fuzzy controller for automatic control system (ACS), the creation models of fuzzy controller and models used for automatic control systems of aerial masts of military communication radio means and their research.
   Mathematical model of automatic control system used to set up an aerial mast is created and it affords to control the wind resistant aerial mast lifting by fuzzy controller. The method of parametric synthesis of fuzzy controller for non-stationary objects control systems is improved and allows to make the synthesis of fuzzy controllers, which can be readjusted depending on time changes control object’s parameters. It was established that the using of reconfigurable fuzzy controller could raise dynamic accuracy of automatic control system to set up an aerial mast for 14-16% and reduce the time of ACS minimal inaccuracy determination in 6-8 times. The influence of wind load’s parameters on operation quality of automatic control system used to set up an aerial mast of military communication radio means is examined. The dependence of automatic control system inaccuracy from types and parameters functions of belonging the fuzzy controller was decomposed as well.
   The researched results can be used during the creation projects or scientifically-technical following creations from updating the existing ones and creation an updated aerial masts of military communication radio means.
   Keywords: aerial mast, automatic control system, digital fuzzy controller, quality of control, synthesis, mathematical model, design.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв’язку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net