Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військові частини як суб’єкти цивільного права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військові частини як суб’єкти цивільного права

Анотації 

Кісель В. Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2007.

   У дисертації проведено комплексний аналіз правового статусу військових частин як суб’єктів цивільного права. Обґрунтовано об’єктивну потребу участі військових частин в цивільних відносинах у зв’язку з необхідністю реалізації ними своїх майнових та особистих немайнових прав і обов’язків, актуалізацією самостійності при вирішенні питань, пов’язаних із децентралізованим забезпеченням своїх повсякденних потреб. Доведено, що військовим частинам притаманні всі сутнісні ознаки, необхідні для надання їм офіційного статусу юридичної особи. Встановлено, що формою, за допомогою якої військова частина може брати участь в цивільних правовідносинах, є форма бюджетної установи. З метою аналізу участі військових частин у цивільних правовідносинах досліджуються поняття та зміст їхньої цивільної правосуб’єктності, основні форми її реалізації в речових та зобов’язальних правовідносинах, порядок та умови цивільної відповідальності за своїми зобов’язаннями.
   Ключові слова: цивільні правовідносини, військова частина, юридична особа, правоздатність та дієздатність, цивільно-правова відповідальність.

Кисель В. Й. Воинские части как субъекты гражданского права. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – НИИ частного права и предпринимательства АПрН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация представляет собой исследование на монографическом уровне комплекса теоретических и практических вопросов, связанных с анализом правового статуса воинских частей как субъектов гражданского права. Аргументирована необходимость участия военных частей в гражданских отношениях эпизодическое вступление в которые обусловлено: 1) потребностью реализации имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей, которые принадлежат воинским частям; 2) ростом роли их самостоятельности при решении вопросов, связанных с децентрализованным обеспечением своих повседневных потребностей.
   Вместе с тем, акцентируется внимание на том обстоятельстве, что участие воинских частей в гражданских правоотношениях проходит в обстановке неопределенности их правового статуса. Такой вывод делается в связи с тем, что воинские части не имеют нормативно закрепленного статуса субъекта гражданских правоотношений, хотя, заключая договора, осуществляя полномочия относительно закрепленного имущества, активно участвуют в гражданском обороте.
   Доктринально доказывается, что воинским частям присущи все сущностные признаки, необходимые для предоставления им статуса юридического лица, а именно: организационное единство, имущественная обособленность, выступление в гражданском обороте от своего имени, самостоятельная ответственность по своим обязательствам, способность быть истцом или ответчиком в суде. На основании такого вывода делается предложение внести соответствующие изменения в действующее законодательство для преодоления пробелов и коллизий, которые в нем существуют.
   На основе выявления специфических признаков воинских частей как бюджетных учреждений определяется содержание их гражданской правосубъектности. Содержание правосубъектности воинских частей определяется через анализ ее основных элементов: правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
   Как основа правосубъектности воинских частей рассматривается их правоспособность, содержание которой заключается в способности воинской части иметь такие гражданские права и нести связанные с ними такие обязанности, которые обеспечивают ее участие в гражданском обороте с целью создания благоприятных условий для реализации основных заданий и функций. Кроме того, в работе анализируется правовой статус командира воинской части как органа юридического лица, выявляются его права и обязанности, необходимые для реализации участия воинской части в гражданских правоотношениях.
   Особенное внимание уделяется выяснению понятия и содержания деликтоспособности воинских частей как их юридически закрепленной и материально гарантированной способности нести гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам. Аргументируется тезис о том, что экономической предпосылкой деликтоспособности воинской части является ее имущественная обособленность, которая играет для других участников гражданского оборота роль своеобразного сигнала о том, что у воинской части, как потенциального субъекта ответственности, есть определенный объем ликвидного имущества, на которое может быть обращено взыскание по искам кредиторов.
   На основе выяснения понятия и объема правосубъектности воинских частей исследуются основные формы их участия в вещных и обязательственных правоотношениях. Для выяснения основных принципов участия воинских частей в вещных правоотношениях анализируется правовой режим военного имущества, выясняется место оперативного управления государственным имуществом среди других вещных прав, предусмотренных гражданским законодательством. Аргументируется тезис о том, что для воинских частей наиболее распространенным основанием возникновения гражданских обязательств является договор, который в условиях рыночной экономики становится важным инструментом решения многих социально-экономических потребностей воинской части. С учетом такого вывода, в работе осуществляется анализ процедуры заключения и исполнения договоров, направленных на обеспечение воинских частей необходимыми материально-техническими ресурсами.
   Ключевые слова: гражданские правоотношения, воинская часть, юридическое лицо, правоспособность и дееспособность, гражданско-правовая ответственность.

Kisel V. I. Military units as civil legal subjects. – Manuscript.

The dissertation is for obtaining the scientific degree of Candidate of Judicial Sciences on specialty 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private law. – SRI of private law and entrepreneurship of the Ukraine Legal Sciences Academy. – Kiev, 2007.

   The complex analysis of military unit’s legal status as civil law subjects has been carried out. Objective necessity of military units participation in civil relations in connection with there realization necessity of properties and personal rights and duties decisions’ making self-sufficiency actualization in questions related to the everyday necessities decentralized providing have been substantiated. The fact is proved that all remarkable features necessary for military units are inherent to their obtaining official status.
   It is set that the form by which military units can take part in civil legal relations is budgetary establishment form. With the purpose of analysis of military units participation in civil legal the notion and essence of their civil status, basic forms of its realization in civil legal relations the notion and essence of their legal relationships and obligations, order and terms of civil responsibility have been researched.
   Keywords: civil law relationships, military units, legal person, legal ability and capability, civil law responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військові частини як суб’єкти цивільного права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net