Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі

Анотації 

Логінова Н. І. Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   У дисертації вперше розроблено й науково обґрунтовано структуру процесу персоналізації підготовки майбутніх військових фахівців; розкрито сутність персональності майбутніх військових фахівців; виявлено критерії та рівні; визначено педагогічні умови, що сприяють формуванню персональності майбутніх офіцерів; розроблено методику діагностики рівнів сформованості персональності майбутніх військових фахівців, експериментальну модель процесу персоналізації підготовки майбутніх військових фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі. Матеріали дослідження знайшли практичне відображення в розробці й перевірці спецкурсу „Основи персональності майбутніх військових фахівців”.
   Ключові слова: персоналізація, персоналізація підготовки майбутніх військових фахівців, персональність майбутніх військових фахівців.

Логинова Н. И. Персонализация подготовки будущих специалистов в процессе обучения в высшем военном учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – „Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2007.

   В диссертации впервые рассмотрена проблема персонализации подготовки будущих военных специалистов в процессе обучения в высшем военном учебном заведении.
   В ходе исследования установлено, что персонализация подготовки будущих военных специалистов – это специфически организованный процесс военно-профессиональной подготовки будущего офицера, направленный на развитие индивидуальных способностей личности, реализацию стремлений личности к развитию связей между личностями, которые преобразовываются в индивидуальные и стремление личности сделать вклад в развитие индивидуальностей других личностей. Процесс персонализации подготовки будущего военного специалиста включает такие составляющие: индивидуализованная, межиндивидуализованная и метаиндивидуализованная.
   Результатом процесса персонализации подготовки будущих военных специалистов является персональность – совокупность личностных, межличностных и профессиональных характеристик личности военного специалиста, которые отображают продуктивность результатов обучения и направлены на профессионально-личностное саморазвитие и его влияния на развитие других.
   Формирование персональности будущего военного специалиста – это процесс преобразования установок в убеждения, привычки профессиональной направленности, личностные качества, навыки и умения человека, который выбрал для себя соответствующую военно-профессиональную деятельность.
   Учитывая выделенные составные персонализации подготовки будущих специалистов и особенности военно-профессиональной деятельности были конкретизированы компоненты персональности будущих специалистов: личностный, межличностный и профессиональный.
   Разносторонний анализ сущности и структуры персональности будущего военного специалиста позволил охарактеризовать компоненты персональности путем конкретизации таких элементов: личностный компонент – адаптивный, индивидуализационный и самореализационный; межличностный компонент – интегративный, деятельностный и коммуникативный; профессиональный компонент – мотивационный, познавательный и компетентностный.
   Структура персональности будущего военного специалиста представляет собой пространственную модель, которая отображает компоненты персональности и составляющие схемы персонализации подготовки будущих военных специалистов. Нижняя основа пространственной модели является определенной степенью персонализованной подготовки, а верхняя – это акмеологическая ступень персонализации подготовки будущих военных специалистов.
   Разработана и экспериментально проверена методика диагностики уровней сформированности персональности и модель процесса персонализации подготовки будущих военных специалистов; определены критерии и уровни сформированности персональности будущих военных специалистов; представлены результаты констатирующего и формирующего этапов исследования.
   Критериями персональности будущих военных специалистов были выбраны элементы по каждому компоненту персональности. Определены четыре уровня сформированности персональности будущих военных специалистов: низкий, средний, достаточный и высокий. Под уровнем сформированности персональности будущего военного специалиста подразумевалась количественная и качественная характеристика достаточно сформированных устойчивых свойств, определяющих степень интенсивности проявления каждой из характеристик ее личностного, межличностного и профессионального компонентов, которые являются взаимосвязанными между собой и образовывают целостную и динамическую структуру.
   Анализ психолого-педагогической и военно-профессиональной литературы позволил выявить и обосновать педагогические условия, способствующие персонализации подготовки будущих военных специалистов: современные информационные технологии обучения, интерактивные методы обучения и косвенное управление учебной деятельностью.
   Разработанная модель процесса персонализации подготовки будущих военных специалистов состоит из четырех блоков: имитационного, конструктивного, импровизационного, акмеологического. Во всех блоках использовались задания, соответствующие определенным педагогическим условиям.
   На формирующем этапе исследования внедрялась модель, целью которой было формирование персональности будущих военных специалистов, путем реализации определенных педагогических условий и спецкурса „Основы персональности будущих военных специалистов”. Все занятия спецкурса предусматривали использование педагогических условий, промежуточные диагностики, коррекцию обучения и рекомендации по формированию персональности будущих военных специалистов.
   Анализ экспериментальных данных подтвердил правомерность выдвинутой нами гипотезы исследования.
   Ключевые слова: персонализация, персонализация подготовки будущих военных специалистов, персональность будущих военных специалистов.

Loginova N. I. Personalization of preparation for future professionals in the process of studies in higher military educational establishment. – Manuscript.

The thesis is for obtaining the scientific degree of the candidate of the pedagogical sciences in the speciality 13.00.04 – “The theory and methods of professional education”. – The National Academy of the State Borderguard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitskiy. – Khmelnitskiy, 2007.

   It is first developed and scientifically proved in the dissertation structure of process of personalization for preparation of future military professionals; structure and components of personality of future military professionals; pedagogical conditions which are promoting in forming of personality of military specialties; criteria and levels of formed of personality of future military professionals are proposed; the method for diagnostics of levels of formed for personality is developed; it is developed and approved the model of personalization of preparation in the process of studies in higher military educational establishment. Research materials found the practical reflection in development and approbation of the special course „Bases of personality future military professionals”.
   Keywords: personalization, personalization of preparation of future military professionals, personality of future military professionals.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net