Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України)

Анотації 

Ліпкевич С.Я. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007.

   У дисертації досліджується широке коло питань, пов'язаних з розширенням НАТО на Схід та євроатлантичним напрямом зовнішньої політики України.
   На основі аналізу документів і матеріалів, наукових праць і пресових видань узагальнено та проаналізовано питання трансформації Північноатлантичного альянсу наприкінці XX століття, узагальнений досвід військового будівництва посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи та колишніх радянських республік Балтії на їх шляху до інтеграції у військово-політичні структури НАТО, проаналізовано соціально-економічні, бюджетно-фінансові, зовнішньо і внутрішньополітичні фактори, які вплинули на військово-політичне керівництво цих країн щодо прийняття рішення інтегруватися в НАТО.
   Висвітлено передумови, стан оборонної сфери, суспільно-політичну і економічну ситуацію в Україні, що вплинули на процес євроатлантичної інтеграції держави протягом останнього десятиліття.
   За допомогою фактичного матеріалу доведено, що прагнення України увійти у загальноєвропейську систему безпеки з урахуванням сучасних політичних та економічних реалій, актуальних вимог експертів у сфері національної безпеки та обороноздатності держави було вимогою часу.
   Проаналізовано діяльність законодавчої та виконавчої гілок влади щодо зовнішньої політики України у напрямі її інтеграції у структури НАТО, визначено характерні риси і вимоги сучасного етапу євроатлантичної інтеграції, показано напрями майбутнього розвитку цього процесу.
   Ключові слова: Україна, національна безпека, розширення НАТО, оборонна сфера, військове будівництво і співробітництво, історичний досвід.

Липкевыч С.Я. Исторический опыт вхождения бывших членов Организации Варшавского Договора и государств Балтики в НАТО (в контексте перспектив Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22. – Военная история. – Национальный университет "Львовская политехника", – Львов, 2007.

   В диссертации исследуется широкий круг вопросов, связанных с расширением НАТО на Восток и евроатлантическом направлением внешней политики Украины. В частности, на основании анализа документов и материалов, научных работ и сообщений в прессе обобщен и проанализирован опыт трансформации Североатлантического альянса в конце XX в., военного строительства посткоммунистических стран Центрально-Восточной Европы и бывших советских республик Прибалтики на пути их интеграции в военно-политические структуры НАТО, проанализированы социально-экономические, бюджетно-финансовые, внешние и внутриполитические факторы, которые повлияли на военно-политическое руководство этих стран, ускорили принятие решения интегрироваться в НАТО.
   Отмечено, что развитие событий в Центрально-Восточной Европе в начале 90-х годов минувшего столетия, дезинтеграция Советского Союза, роспуск Организации Варшавского Договора привели к стратегическому вакууму в регионе. В этих условиях государства Центрально-Восточной Европы, которые ранее были членами Варшавского Договора, провозгласили о своём намерении вступить в НАТО. В начале 1994 года государства-члены Альянса взяли обязательство принять новых членов и начался процесс подготовки расширения НАТО. На мадридском саммите в июле 1997 года, в конце сложного и всеобъемлющего процесса обсуждения и интенсивного индивидуального диалога с заинтересованными странами-партнерами, руководство Альянса пригласило Польшу, Венгрию и Чешскую Республику начать переговоры о вступлении в НАТО.
   Опыт этих стран свидетельствует, что процесс их вступления в НАТО существенно отличается от такового других стран-членов Альянса, потому что "первая волна" его расширения была, прежде всего, политическим событием. В сущности вступление Польши, Венгрии и Чехии в НАТО являлось политическим авансом для этих стран, потому что в оборонном отношении они не соответствовали стандартам НАТО. Присоединение этих стран к НАТО было всеобъемлющим, комплексным процессом, политические, экономические и оборонные составляющие которого одинаково важны.
   Дана характеристика процесса интеграции в структуры НАТО "второй волны" расширения Альянса – Болгарии, Румынии, Словакии, Словении и бывших советских республик Прибалтики, раскрыто содержание и характер заданий, которые решали эти страны в сфере военного строительства на протяжении процесса их вступления в НАТО.
   Автор отмечает, что в период становления посткоммунистических стран Центрально-Восточной Европы этот регион представлял собой весьма чувствительную среду, которая изменялась в широком спектре, положение стран в центре Европы в экономическом, политическом и военном отношении было очень сложным. В связи с отсутствием международных гарантий их безопасности, отстоять свою независимость они могли лишь при условии создания национальных вооруженных сил, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий, а также одновременной поддержки союзниками.
   Диссертант констатирует, что строительство вооруженных сил этих стран подразделялось на ряд этапов, во время которых решались задачи по созданию новых организационных структур, общей модернизации армии, повышению профессионального уровня военнослужащих. Подчеркнуто, что реформирование национальных армии прежде всего было направлено на эффективное использование ограниченного количества человеческих ресурсов и вооружения, и на создание качественно вооруженных мобильных частей и соединений. Членство в Альянсе стало одним из приоритетных направлений оборонной политики стран "второй волны" расширения НАТО, потому что это возвращало им геополитическую и общественную роль на европейском континенте и, в то же время, обязывало к глубоким внутриполитическим и общественным трансформациям.
   Опираясь на фактический материал, автор освещает историю становления и развития сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, начиная с первых контактов с НАТО на уровне руководства страны и до установления отношений специального партнерства между Украиной и Альянсом. Диссертант анализирует действия военно-политического руководства в отношении евроатлантической интеграции страны в правовой плоскости, детально освещает партнерство Украины с НАТО в военной сфере.
   На основании результатов многочисленных социологических исследований дана характеристика отношения граждан Украины к НАТО на протяжении 1996-2006 годов. Отмечено, что во всех проведенных исследованиях четко просматривается неопределенность большого количества граждан Украины по отношению к Альянсу и интеграции страны в его структуры. Это, прежде всего, обусловливается недостаточным информированием и политическим безразличием населения Украины, наличием отрицательных стереотипов, которые касаются НАТО, а также длительной неопределенностью внешнеполитического курса государства.
   Ключевые слова: Украина, национальная безопасность, расширение НАТО, оборонная сфера, военное строительство и сотрудничество, исторический опыт.

Lipkevych S. Former member states of Warsaw Treaty and Baltic states on their way to NATO: defense aspect. – Manuscript.

Dissertation for the consideration of awarding PhD degree in the field of Military history (Historical Sciences) – National University "Lvivska Politekhnika". – Lviv, 2007.

   A wide range of issues with NATO expansion to the East, and European and NATO orientation of Ukrainian foreign policy are under investigation.
   On basis of documents, scientific works and press the following issues are summarized and analyzed: NATO transformation at the end of XX century; the experience in military building of former soviet countries of Central and Eastern Europe and former soviet Baltic republics on way to NATO; social and economical, budgetary and financial, foreign and domestic political factors which influenced military and political authorities of these countries in terms of integration into NATO.
   The issues of prerequisites, defense sphere situation, social, political and economical situation in Ukraine which influenced NATO integration within the latest ten years are highlighted.
   Owing to factual material and taking into consideration modern political and economical realities and actual requirements of experts in the sphere of national security and defensive capacity of the country it is proved that striving of Ukraine for joining All-European security system is demand of the times.
   Lawmaking and the activity of executive organs in terms of foreign policy of Ukraine in the direction of its NATO integration are analyzed. Characteristic features and requirements of modern stage of European and NATO integration are determined; the directions of future development of this process are revealed.
   Keywords: Ukraine, national security, NATO expansion, defence sphere, military building and cooperation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net