Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної діяльності

Анотації 

Миценко Д.В. Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2007.

   У дисертації здійснено аналіз теоретичних і методичних засад процесу формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної діяльності.
   Розроблена, теоретично обґрунтована та експериментально перевірена технологія формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів.
   Структура розробленої технології включає в себе концептуальну основу, змістовний та процесуальний компоненти. Змістовний компонент технології складається з цілей технології (загальної і часткових) та змісту навчального матеріалу. Процесуальний компонент містить етапи технології (установчо-мотиваційний, теоретико-когнітивний, практично-діяльнісний та оцінно-коригуючий); методи та форми навчально-пізнавальної діяльності; засоби діагностики досягнення цілей технології. В якості засобів діагностики використані мотиваційний, когнітивний, інтелектуальний та результативний критерії педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів.
   Ключові слова: педагогічні вміння, майбутні офіцери-радіоінженери, технологія формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів.

Мыценко Д.В. Формирование педагогических умений будущих офицеров-радиоинженеров в процессе подготовки к профессиональной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2007.

   В исследовании педагогические умения офицера-радиоинженера рассматриваются как целенаправленно сформированная способность к эффективной военно-педагогической деятельности, базирующаяся на знаниях, навыках и опыте. На основе концепции Н.В. Кузьминой, с учетом особенностей военно-инженерного труда, обоснована структура педагогической деятельности офицера-радиоинженера, предусматривающая разделение педагогических умений последнего на гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские и коммуникативные.
   Разработана и теоретически обоснована технология формирования педагогических умений будущих офицеров-радиоинженеров в процессе подготовки к профессиональной деятельности. Структура разработанной технологии включает концептуальную основу, содержательный и процессуальный компоненты.
   Основными концептуальными положениями технологии являются: связь содержания обучения с будущей профессиональной деятельностью; личносно-ориентированый характер; целенаправленное формирование у курсантов позитивной мотивации педагогической деятельности и самоусовершенствования; проблемный характер содержания учебного материала; сочетание активных методов обучения с традиционными формами подготовки к педагогической деятельности; активизация самостоятельной работы будущих офицеров-радиоинженеров по педагогическому самосовершенствованию.
   Содержательный компонент технологии включает в себя цели технологии (общюю и частичные) и содержание дидактического материала. В соответствии с заданием исследования и целями технологии содержание дидактического материала структурировано по модулям, назначением которых является ознакомление курсантов с содержанием и особенностями педагогической деятельности офицера-радиоинженера, формирование соответствующих компонентов педагогических умений (гностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных и организаторских).
   Процессуальный компонент технологии состоит из ее этапов (установочно-мотивационного, теоретико-когнитивного, практико-деятельностного и оценно-корректирующего); форм и методов учебно-познавательной деятельности; средств диагностики достижения целей технологии.
   Алгоритм поэтапного формирования педагогических умений посредством разработанной технологии является следующим: формирование мотивационной основы педагогической деятельности (установочно-мотивационный этап) – приобретение педагогических знаний, их актуализация, начало формирования педагогических навыков и умений в процессе выполнения упражнений, анализа ситуаций, решения педагогических задач, ролевых и деловых игр (теоретико-когнитивный этап) – закрепление умений и получение опыта педагогической деятельности во время педагогической практики и стажировки в войсках (практико-деятельносный этап) – оценивание и коррекция (оценно-корректирующий этап).
   В качестве средств диагностики достижения целей технологии используются мотивационный, когнитивный, интеллектуальный и результативный критерии оценивания педагогических умений будущих офицеров-радиоинженеров. Показателями педагогических умений в соответствии с мотивационным критерием являются сформированность значимых мотивов педагогической деятельности и самосовершенствования; в соответствии с когнитивным критерием – владение психолого-педагогическими знаниями; в соответствии с результативным критерием – эффективность педагогической деятельности; в соответствии с интеллектуальным критерием – уровень развития педагогического мышления. На основе определенных показателей выделены следующие уровни сформированности педагогических умений: в соответствии с мотивационным критерием – высокий, средний и низкий; в соответствии с когнитивным, интеллектуальным и результативным критериями – высокий, средний, низкий и минимальный.
   Осуществлен педагогический эксперимент по внедрению разработанной технологии в процесс профессиональной подготовки будущих офицеров-радиоинженеров. Результаты эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу исследования и засвидетельствовали более высокую, сравнительно с традиционным обучением эффективность разработанной технологии.
   Ключевые слова: педагогические умения, будущие офицеры-радиоинженеры, технология формирования педагогических умений будущих офицеров-радиоинженеров.

Mytsenko D.V. Forming the pedagogical skills of future officers-radioengineers in the process of preparation to professional activity. – Manuscript.

Thesis on gaining the scientific degree of a Candidate of Pedagogical science on speciality 13.00.04 – “Theory and methodology of professional education”. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitskiy, Khmelnitskiy, 2007.

   The theoretical and methodical principles of process of forming the pedagogical skills in future officers-radioengineers in the process of preparation to professional activity are analyzed.
   Developed, theoretically grounded and experimentally aprobated is the technology of forming the pedagogical skills in future officers-radioengineers.
   The structure of the developed technology includes conceptual foundation, contextual and processing components. The contextual component of technology consists of aims of technology (general and partial) and content of educational material. A processing component contains the stages of technology (constituent-motivational, theorist-cognitive and activity-practical and evaluating-correcting), methods and forms of educational-cognitive activity, means of diagnostics of achievement of aims of technology. As the means of diagnostics the motivational, cognitive, intellectual and effective criteria of pedagogical abilities of future officers are used.
   Key word: pedagogical skills, future officers-radioengineers, technology of forming the pedagogical skills of future officers-radioengineers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net