Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічні науки arrow Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f - металів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f - металів

Анотації

Зінченко В.Ф. Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f - металів. Рукопис.

Дисертація на здобутті наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. - Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України, Одеса, 1999.

   Розроблені нові методи синтезу складних халькогенідів та систем. Виявлено взаємодію між халькогенідами та сольовими розтопами. Встановлено природу провідності розтопів складних халькогенідів та кореляцію її параметрів із діаграмами стану систем. З'ясовано роль гетерополярності середовища та взаємодії у трансформації природи провідності та електрохімічних властивостей халькогенід-галогенідних систем. Визначено параметри областей оптичної прозорості складних халькогенідів та з'ясовано вплив на них катіонної та аніонної заміни і взаємодії між компонентами. Сформульовано кінетичні закономірності поведінки складних халькогенідів талію у електричних полях. Показані перспективні області практичного використання складних халькогенідів талію та халькошпінелей.
   Ключові слова : методи синтезу, природа провідності, складні халькогеніди, область прозорості, взаємодія у системах.

Зинченко В.Ф. Синтез, природа проводимости и оптические свойства сложных халькогенидов и систем некоторых s-, p-, d-, f -металлов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.01 - неорганическая химия. - Физико-химический институт им.А.В.Богатского НАН Украины, Одесса, 1999.

   Разработаны новые методы синтеза сложных халькогенидов и систем некоторых s-, p-, d-, f -металлов. Для синтеза систем Na2S-S,Na2Te-Te использован модифицированный вариант двухзонного реактора. Предложен принципиально новый метод синтеза сложных халькогенидов типа шпинелей в солевых расплавах, основанный на реакциях двойного ионного обмена. Установлена ионно-электронная природа проводимости расплавленных сложных халькогенидов типа mTl2X← nMX2 (M - Ge, Sn, X - S, Se) и MM' 2X4 (M - Zn, Cd, Mn, Eu(II), M' - Ga, In, Sb), а также расплавов квазибинарных систем халькогенидов. Показан сложный характер корреляции между изотермами проводимости и диаграммами состояния систем. В случае квазибинарных халькогенид-галогенидных систем таллия и серебра установлено качественное преобразование природы проводимости с подавлением ее электронной составляющей, выявлена роль гетерополярности среды в трансформации ее механизма. Переход ионно-электронный проводник-электролитический проводник сопровождается резким нарастанием электрохимических свойств. Предложены идеализированные зависимости параметров ионно-электронной проводимости от температуры и состава квазибинарных халькогенидных и халькогенид-галогенидных систем. На их основе показана возможность оценки степени взаимодействия между компонентами систем. Выведены выражения, описывающие равновесия на границах раздела металл-халькогенид металла и халькогенид-галогенид металла. Обнаружено явление выраженного неомического поведения сложных халькогенидов в слабом электрическом поле. На этой основе разработаны резистивные материалы нового типа. Определены параметры областей оптической прозрачности сложных халькогенидов p-, d-, f -металлов и сульфофторидов РЗЭ, установлена роль катионной и анионной замены на положение границ областей. Предложено подход, позволяющий оценивать степень стабилизации (дестабилизации) валентного состояния металла в сложных халькогенидах и сульфофторидах по величине батохромного (гипсохромного) сдвига коротковолновой границы. Указанный критерий был также применен для оценки стеклообразующей и пленкообразующей способности сложнохалькогенидных систем. Предложен критерий оценки способности к химическому взаимодействию между бинарными халькогенидами на основе термодинамических данных, а также расчета выравненных электроотрицательностей. Установлена корреляция между степенью взаимодействия, параметрами ионно-электронной проводимости и положением области оптической прозрачности сложных халькогенидов, что позволяет проводить прогнозирование их свойств. Показаны возможности и перспективные области практического применения сложных халькогенидов и халькогенид-галогенидных систем, в частности как резистивных и пленкообразующих материалов, сред для синтеза и очистки веществ.
   Ключевые слова : методы синтеза, природа проводимости, сложные халькогениды, область прозрачности, взаимодействие в системах .

Zinchenko V.F. Synthesis, nature of conductivity and optical properties of the complex chalcogenides and systems some of s-, p-, d-, f - metals. Manuscript.

Thesis for a Doctor's degree by speciality 02.00.01 - Inorganic Chemistry. - A.V.Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 1999.

   A new methods of synthesis of the binary and complex chalcogenides and systems have been developed. An interaction between chalcogenides and salt melts has been found. The nature of conduction of the complex chalcogenide melts and the correlation of its parameter with the diagrams of state of the systems have been established. The role of the medium heteropolarity and of the interaction in the transformation of the nature of conductivity and electrochemical properties of the chalcogenide-halogenide systems has been clarified. The parameters of optical transparence ranges of the complex chalcogenides have been determined and the effect of the cationic and anionic substitution and the interaction between components has been clarified. The kinetic rules of the behaviour of the complex chalcogenides in the electric fields have been formulated. The perspective spheres for the application of the complex Thalium chalcogenides and chalcospinels have been shown.
   Key words: methods of synthesis, nature of conductivity, complex chalcogenides, transparence range, interaction in the systems.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-,  f - металів

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net