Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

Анотації 

Марченко О.Г. Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у ВВНЗ. У рамках дослідження уточнено основні групи вмінь критичного мислення майбутніх військових фахівців: інформаційно-прогностичні, рефлексивно-оцінні, контрольно-аналітичні. Обґрунтовано педагогічні умови формування критичного мислення курсантів (урахування специфічних особливостей підготовки курсантів ВВНЗ, створення інноваційно-рефлексивного середовища, поєднання діагностики та самодіагностики стану сформованості критичного мислення курсантів) та експериментально їх перевірено. Визначено критерії сформованості критичного мислення курсантів: гностичний, навчально-процесуальний, особистісно-позиційний.
   Ключові слова: критичне мислення, навчальний процес у вищому військовому навчальному закладі, педагогічні умови, інноваційно-рефлексивне середовище, діагностика, самодіагностика стану сформованості критичного мислення курсантів.

Марченко О.Г. Педагогические условия формирования критического мышления курсантов в процессе обучения в высших военных учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2007.

   В современных условиях демократических трансформаций в обществе, дальнейшей информатизации и технологизации военного дела предъявляются особые требования к интеллекту будущего военного специалиста. Поэтому наряду с формированием профессиональных знаний, умений, навыков насущными задачами военного образования становятся обеспечение всестороннего личностного роста будущего офицера, в частности, развитие необходимого ему в практической деятельности критического мышления.
   На основе системного анализа философской, социологической, психолого-педагогической научной литературы уточнено содержание категории “критическое мышление” в контексте военной профессиональной подготовки. Установлено, что критическое мышление – это оценочная констатирующе-коррекционная умственная деятельность личности, направленная на обеспечение ее профессиональной компетентности, способности к адекватным конструктивным изменениям во всех сферах жизнедеятельности, адекватной самооценке, стойкой критической позиции в обществе. В диссертации уточнены основные группы умений критического мышления будущих военных специалистов: информационно-прогностические, рефлексивно-оценочные, контрольно-аналитические.
   На основании общедидактических принципов обучения, концептуальных психолого-педагогических положений о доминирующей роли обучения в процессе развития умственной деятельности личности, а также с учетом специфики военно-профессионального образования в диссертации обоснованы педагогические условия формирования критического мышления курсантов: 1) учет специфических особенностей подготовки курсантов высших военных учебных заведений; 2) создание инновационно-рефлексивной среды; 3) сочетание диагностики и самодиагностики уровня сформированности критического мышления курсантов.
   Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. В ходе эксперимента была организована целенаправленная работа по реализации выделенных педагогических условий формирования критического мышления курсантов. В частности, реализация первого условия предполагала учет структуры и содержания учебного процесса в ВВНЗ, индивидуально-психологических особенностей курсантов, уровня развития их учебных умений, что позволило сориентировать процесс формирования критического мышления курсантов на специфику их будущей профессиональной деятельности, выработать у курсантов четкое осознание значения критического мышления в учебной и будущей профессиональной деятельности.
   При внедрении второго педагогического условия формирования критического мышления курсантов учитывалась взаимообусловленность инновационных подходов к организации учебного процесса в ВВУЗ и развития рефлексии курсантов, которая служит операционально-процессуальной основой критического мышления. Наиболее эффективными выявились методы и формы организации учебной деятельности, которые носят проблемный характер, обеспечивают обратную связь, переводят курсанта в позицию субъекта обучения и интеллектуального развития, а именно: лекции с заранее запланированными ошибками, бинарные лекции, научно-практические конференции, семинары-исследования, учебные занятия в формате малых групп, дидактических игр, “сократовские беседы” и т. д.
   В рамках реализации третьего условия проводилось обучение курсантов приемам саморегуляции, организовывалась их контрольно-диагностическая практика, что, в свою очередь, способствовало формированию у курсантов способности к адекватной самооценке, объективному оцениванию окружающих людей, конструктивной реакции на критические замечания.
   Определены и теоретически обоснованы критерии для количественной и качественной диагностики формирования критического мышления курсантов (гностический, учебно-процессуальный, личностно-позиционный), а также их показатели. Эффективность внедрения в учебный процесс ВВУЗ педагогических условий формирования критического мышления курсантов подтверждена методами математической статистики.
   В диссертации показано, что формирование критического мышления успешно происходит при изучении дисциплин естественно-математического цикла, которые образуют фундаментальный блок профессиональной подготовки будущих военных специалистов. Представлено научно-методическое обеспечение процесса формирования критического мышления курсантов в рамках преподавания этих дисциплин.
   Ключевые слова: критическое мышление, учебный процесс в высшем военном учебном заведении, педагогические условия, инновационно-рефлексивная среда, диагностика, самодиагностика уровня развития критического мышления курсантов.

Marchenko O.G. Pedagogical Conditions of Cadets’ Critical Thinking Forming in the Process of Teaching in Higher Military Educational Establishments. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of pedagogical science, speciality 13.00.04 – Theory and methodology of professional education. – Kharkiv G.S.Skovoroda National Pedagogical University. - Kharkiv, 2007.

   The dissertation is concerned with the problem of cadets’ critical thinking forming in the process of teaching in higher military educational establishments. The main groups of critical thinking skills in future military men - information-prognostic, reflection-evaluative, control-analytical – are specified in the research. The pedagogical conditions of cadets’ critical thinking forming (consideration of the specific character of cadets’ training in higher military educational establishments, creation of the innovative-reflexive environment, combination of diagnostics and self-diagnostics in defining the level of cadets’ critical thinking development) are substantiated and experimentally checked. The criteria to define the level of cadets’ critical thinking development: gnostic, teaching-procedural and personal-positional are determined.
   Key words: critical thinking, the process of teaching in a higher military educational establishment, pedagogical conditions, innovative-reflexive environment, diagnostics, self-diagnostics in defining the level of cadets’ critical thinking development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net