Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

Анотації 

Махлай О. М. Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   Дисертацію присвячено уточненню змісту поняття „пізнавальна сфера офіцера оперативно-розшукового підрозділу” та її значення для ефективної професійної діяльності в особливих умовах. Розроблено та науково перевірено структурну модель пізнавальної діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. Визначено психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів, обґрунтовано критерії оцінки, показники та рівні її розвиненості. Встановлено реальний рівень розвиненості пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України, розроблено практичні рекомендації з її розвитку.
   Експериментально підтверджено, що основними психологічними умовами розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів є: потреба у проявах багатоконтекстного творчого мислення; здібності до проблематизації; опанування творчими розумовими стратегіями; здатність до самоуправління емоційним станом в процесі творчої діяльності; доцільна творча взаємодія в професійній діяльності та ін.
   Ключові слова: пізнавальна сфера, структурна модель пізнавальної діяльності, психологічні умови розвитку пізнавальної сфери, офіцери оперативно-розшукових підрозділів.

Махлай А. Н. Психологические условия развития познавательной сферы офицера оперативно-розыскного подразделения Государственной пограничной службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена уточнению содержания понятия “познавательная сфера офицера оперативно-розыскного подразделения” и ее значения для эффективной профессиональной деятельности в особых условиях. Разработана структурная модель познавательной деятельности офицеров оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины. Определены психологические условия развития познавательной сферы офицеров оперативно-розыскных подразделений, разработаны критерии оценки, показатели и уровни ее развития. Выявлен реальный уровень развития познавательной сферы офицеров оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины, разработаны практические рекомендации по ее развитию.
   Установлено, что в динамических, неоднозначных, полифункциональных условиях, под воздействием постоянной психофизической и эмоциональной нагрузки эффективность решения профессиональных заданий зависит от профессиональной мобильности офицеров оперативно-розыскных подразделений, то есть максимального взаимодействия с окружающим миром. При этом профессиональная мобильность предопределена развитием не отдельных познавательных процессов, а познавательной сферы в целом. Эмпирически подтверждено, что офицеры оперативно-розыскных подразделений имеют хорошо развитые: память, внимание и невербальное мышление. В то же время у них недостаточно развиты воображение и творческое мышление, что снижает эффективность решения профессиональных познавательных задач.
   Для исследования познавательной сферы офицеров оперативно-розыскных подразделений разработана система критериев. Внешним интегральным критерием развитой познавательной сферы является эффективность познавательной деятельности. Внутренним интегральным критерием развитой познавательной сферы является многоконтекстное творческое мышление.
   Познавательная сфера офицера оперативно-розыскного подразделения может иметь высокий, средний или низкий уровень развития. Высокий уровень характеризуется проявлениями многоконтекстного творческого мышления в подавляющем большинстве случаев решения офицером познавательных задач и обеспечивает эффективность его познавательной деятельности. Офицеры с высоким уровнем развития познавательной сферы всегда используют адекватные ситуации логические средства; понимают многозначное в познавательной ситуации; отслеживают и учитывают информационные изменения; избирают более целесообразное решение в ситуации дефицита времени и неполной информации и др. Офицеры со средним уровнем развития познавательной сферы проявляют эти качества не всегда, в то время как офицеры с низким уровнем развития познавательной сферы проявляют их редко или не проявляют вообще.
   Развитие познавательной сферы офицеров оперативно-розыскных подразделений возможно путем актуализации у них потребности в творческом мышлении, совершенствования в процессе развивающего взаимодействия и психологической поддержки практической деятельности.
   Определяющее значение в развитии познавательной сферы офицеров оперативно-розыскных подразделений принадлежит целеустремленному развивающему воздействию и последующей психологической поддержке развития их творческого мышления. Психологическими условиями реализации указанных факторов являются: актуализация потребности в проявлениях многоконтекстного творческого мышления; его развитие в условиях развивающего взаимодействия; учет личностных особенностей участников; развитие способностей к проблематизации; обеспечение условий для самоуправления эмоциональным состоянием в процессе творческой деятельности; обеспечение творческого взаимодействия в профессиональной деятельности и др.
   Ключевые слова: познавательная сфера, структурная модель познавательной деятельности, психологические условия развития познавательной сферы, офицеры оперативно-розыскных подразделений.

Makhlai O. M. Psychological conditions of cognitive sphere development of operative search units officers of the State Border Guard Service of Ukraine. – Manuscript.

Thesis on gaining the scientific degree of the Candidate of Psychological science in speciality 19.00.09 – “Activity Psychology under Special Conditions”. – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, 2007.

   The content of the concept “cognitive sphere of an operative search unit officer” and its significance for effective professional activity under special conditions have been defined. The structural model of cognitive activity of operative search units officers of the State Border Guard Service of Ukraine has been developed and scientifically tested. Psychological conditions of cognitive sphere development of operative search units officers have been determined; mark criteria, indexes and levels of its progress have been substantiated. The real level of cognitive sphere state of operative search units officers of the State Border Guard Service of Ukraine has been detemined, practical recommendations on its development have been elaborated.
   Developing influence for cognitive sphere of operative search units officers has been experimentally proved; manifesting multicontext creative thinking needs; abilities in solving problems; creative mental strategies seizing; skills for emotional state self-regulation in the process of creative activity; reasonable creative interaction in professional activity, etc.
   Key words: cognitive sphere, structural model of cognitive activity, psychological conditions of cognitive sphere development, operative search unit officer.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net