Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації

Анотації 

Миронець С.М. Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. – Університет цивільного захисту України. - Харків, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню динаміки негативних психічних станів та реакцій, що виникають у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України під час виконання професійних завдань в реальних умовах великомасштабної надзвичайної ситуації.
   Шляхом критичного аналізу відповідних літературних джерел, наявної нормативно-правової бази, що визначає діяльність органів та підрозділів МНС України, розкриті сучасні підходи до вивчення та розв’язання проблеми негативних наслідків впливу професійної діяльності на психіку представників професій екстремального профілю, зокрема й рятувальників; виявлені особливості розвитку провідних негативних психічних станів та реакцій, що виникають у рятувальників в умовах як підготовки до виконання аварійно-рятувальних робіт підвищеної складності, так і безпосередньої ліквідації наслідків великомасштабної надзвичайної ситуації; розроблені рекомендації керівному складу аварійно-рятувального підрозділу, практичним психологам МНС України щодо запобігання негативним психічним станам та реакціям, що виникають у рятувальників під впливом стрес-факторів надзвичайної ситуації.
   Матеріали дисертаційного дослідження лягли в основу розробки ст. 13 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004 року та відомчих нормативних актів МНС України з питань психологічного забезпечення діяльності рятувальників, зокрема: Концепції психологічного забезпечення службової діяльності працівників апаратів та підрозділів МНС України (наказ МНС України від 23.11.2004 №187) та Інструкції з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб (наказ МНС України від 23.02.2004 №89, зареєстрований Міністерством юстиції України за №323/8922 від 15.03.2004).
   Ключові слова: рятувальник, негативні психічні стани, надзвичайна ситуація, екстремальна ситуація, аварійно-рятувальний підрозділ МНС України.

Миронец С. Н. Негативные психические состояния и реакции работников аварийно-спасательных подразделений МЧС Украины в условиях чрезвычайной ситуации. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук за специальностью 19.00.09 - психология деятельности в особых условиях. - Университет гражданской защиты Украины. -Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию динамики негативных психических состояний и реакций, которые возникают у работников аварийно-спасательных подразделений МЧС Украины во время выполнения профессиональных задач в реальных условиях крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
   На основании проведенного исследования определены значимые психологические показатели, оказывающие влияние на эффективность деятельности, функциональное состояние и трудоспособность спасателей; обобщен психологический профиль и разработана профессиограмма спасателя; уточнена система мероприятий психологического обеспечения деятельности аварийно-спасательных подразделений в условиях ликвидации последствий крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
   Установлено, что в условиях проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий крупномасштабной чрезвычайной ситуации, происходит активация эмоциональных переживаний, деформируется перцептивная сфера спасателей. В целом, длительный период пребывания в стрессовой ситуации, вынужденное интенсивное формирование новых компенсаторно-приспособительных личностных механизмов психологической защиты, латентный характер процессов вытеснения из сознания переживаний тревоги и страха, провоцируют у личного состава аварийно-спасательного подразделения состояние хронической психоэмоциональной напряженности. В период участия в ликвидации последствий крупномасштабной чрезвычайной ситуации видимые изменения происходят преимущественно в психоэмоциональной сфере спасателей и становятся отправными факторами дальнейших психических и психофизиологических изменений.
   Разработана общая технологическая схема работы руководящего состава, практических психологов МЧС Украины по предупреждению развития негативных психических состояний и реакций, которые с высокой степенью вероятности могут возникать у спасателей под воздействием стресс-факторов чрезвычайной ситуации.
   Данная технологическая схема должна включать в себя следующие элементы: прогнозирование психологического содержания условий предстоящей деятельности, выявление ее требований к психофизиологическому состоянию кандидатов на службу в аварийно-спасательные подразделения МЧС Украины; целевую профессионально-психологическую подготовку, психологическую помощь и психологическую реабилитацию.
   Ключевые слова: спасатель, негативные психические состояния, чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, аварийно-спасательное подразделение МЧС Украины.

Myronets S.M. Negative States and Reactions of Search-and-rescue Subdivisions’ Workers of the Ministry of Emergencies of Ukraine during Emergency Situation. –Manuscript.

PhD thesis on competition for PhD degree in psychology, specialty 19.00.09 – psychology of activities under specific conditions. – University of Civil Defense of Ukraine. - Kharkov, 2007.

   The dissertation deals with research of dynamics of negative mental conditions and reactions which workers of rescue divisions of Ukrainian Ministry of Emergency Measures meet with while completing professional tasks in conditions of real large-scale extreme situation.
   By the critical analysis of acceptable references, a present legal base which regulates the bodies’ and divisions’ of the Ukrainian Emergencies Ministry activities the modern approaches to investigation and solution of a problem of person’s mental sphere violations that happen with employees during their employment activity in the field of extreme activities, including rescuers were described; features of development of leading negative mental states and reactions which arise at rescuers either in conditions of preparation for the performing of rescue activities of increased complexity or immediate liquidation of consequences of a large-scale extreme situation are revealed; recommendations for the administrative board of rescue division as good as for practical psychologists of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine concerning prevention of negative mental states and reactions which arise at rescuers under influence of stress-factors of an extreme situation were developed.
   On the basis of dissertational research materials the item 13 of the ‘Legal Bases of Civil Defense Act’ and ministerial legal acts of Ukrainian Ministry of Emergency Measures that regulate the psychological maintenance of rescuers’ activities such as: ‘The Concepts of psychological maintenance of service activities of boards and divisions of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine staff’ (the Order of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine from 11/23/2004 №187) and ‘The Instruction on the organization of psychological maintenance of service activity of search-and-rescue services’ (the Order of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine from 2/23/2004 №89) were developed.
   Key words: rescuer, negative psychological state, emergency situation, extreme situation, search-and-rescue subdivisions of the Ministry of Emergencies of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net