Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України

Анотації 

Назаренко В.О. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007.

   В дисертації уточнено психологічну сутність понять “службово-ділове спілкування керівника Державної прикордонної служби України” та “комунікативна компетентність керівника Державної прикордонної служби України в службово-діловому спілкуванні”, науково обґрунтовано вимоги до комунікативної компетентності керівників, розроблено концептуальну модель і практичні рекомендації з її розвитку.
   Доведено, що основними психологічними умовами розвитку комунікативної компетентності керівника є: усвідомлення взаємозв'язку між рівнем особистої комунікативної компетентності та ефективністю службово-ділової взаємодії; самостійне визначення цілей, змісту та результатів навчання; співвіднесення теорії з наявними особистими проблемами у службово-діловій взаємодії; поєднання розв'язання службово-ділових ситуацій з тренінгом сенситивності; активна взаємодія учасників розв'язання службово-ділових ситуацій; одночасне удосконалення продуктивної та репродуктивної складових комунікативної компетентності впливають на її розвиток у керівників.
   Ключові слова: службово-ділове спілкування, комунікативна компетентність керівника, психологічні умови розвитку комунікативної компетентності.

Назаренко В.О. Психологические условия развития коммуникативной компетентности руководителей Государственной пограничной службы Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. - Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Государственная пограничная служба Украины. - Хмельницкий, 2007.

   В диссертации уточнена психологическая сущность понятий “служебно-деловое общение руководителя Государственной пограничной службы Украины” и “коммуникативная компетентность руководителя Государственной пограничной службы Украины в служебно-деловом общении”, научно обоснованы требования к коммуникативной компетентности руководителей, разработаны концептуальная модель и практические рекомендации по ее развитию.
   Доказано, что основными условиями развития коммуникативной компетентности руководителя являются: осознание взаимосвязи между уровнем личной коммуникативной компетентности и эффективностью служебно-делового взаимодействия; самостоятельное определение целей, содержания и результатов учебы; соответствие теории и личных проблем в служебно-деловом взаимодействии; сочетание решения служебно-деловых ситуаций с тренингом сензитивности; активное взаимодействие участников решения служебно-деловых ситуаций; одновременное совершенствование продуктивной и репродуктивной составляющих коммуникативной компетентности влияют на ее развитие у руководителей.
   Ключевые слова: служебно-деловое общение, коммуникативная компетентность руководителя, психологические условия развития коммуникативной компетентности.

Nazarenko V.O. Psychological conditions of the communicative competence development of the State Border Guard Service of Ukraine senior officials. – Typescript.

Thesis on the competition for a scientific degree of psychological science candidate (specialty 19.00.09 – “The psychology of the activity under special conditions”. – National Border Guard Academy after Bogdan Khmelnytskyi, State Border Guard Service of Ukraine, 2007.

   There are specified the psychological essence of notions “service professional communication” of the State Border Guard Service of Ukraine (SBGS). Head and the “communicative competence of the SBGS Head in service professional communication”, developed a conceptual model of the SBGS senior officials communicative competence and practical recommendations on its application.
   As a consequence of empirical research there was confirmed that the SBGS senior officials of all management levels from commanders of state border guard detachments to officers of units in most cases of the service professional interaction (solution of conflict situations, conduct of negotiations, organization of activities under extreme conditions) experience a lack of communicative knowledge, skills and a principal need for the communicative competence development. There were defined knowledge and skills which require the most in its development.
   There was proved that the perception of interdependence between a level of the individual communicative competence and service professional interaction; independent definition of purposes, content of results in studies; theory compliance and personal problems in service professional interaction; combination of service professional situation solving with a training of sensitivity; active coordination of participants in a solving of service professional situations; simultaneous improvement of productive and reproductive constituents of the management communicative competence positively influence on the effectiveness of its development.
   It is suggested a psychotechnology which permits to create psychological conditions on the practice needed for the effective development of senior officials communicative competence in a service professional communication. It is provided for a task-oriented impact on three potentials of developed communicative competence of a senior official: personal, theoretical-methodical and practical. Each of them is necessary to develop from one side on bases of level evaluation and actualization of personal characteristics of a senior official, from other side - by means of theory knowledge extension and acquisition of practical skills in service professional communication.
   There are formulated its demands to the communicative competence of the SBGS senior officials of a different management level. Following abilities belong to them: an ability to establish and adjust a contact, ability to listen to an interlocutor, ability to anticipation (ability to anticipate and forecast), attraction (ability to establish a positive emotional atmosphere), fascination (content of attention), and presence of analytic-synthetic qualities (definition of main problems, selection of ways and methods of its solving).
   There are defined demands to the organization and content of lessons on the communicative competence with senior officials of different management level. There were developed appropriate practical recommendations for psychologists of the state border guard detachments. There are set out a structure and content of lessons, methodical peculiarities of a preparation, basic and final phases of lessons, attention is focus on the most effective forms and methods of education (training). The particular attention is paid to principles of working which provide bases for lessons in groups and requirements to professional and individual preparation of psychologist.
   Results of conducted research brought positive results and confirmed as a main hypothesis – about a presence of definite psychological conditions which promote the development of senior officials communicative competence in “service professional communication”, - and derivatives from it.
   Key words: service professional communication, communicative competence of a senior official, psychological conditions of the communicative competence development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net