Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування Польських військ в Україні у 1917–1918 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування Польських військ в Україні у 1917–1918 рр.

Анотації 

Папакін А. Г. Формування Польських військ в Україні у 1917–1918 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

   У дисертації досліджено умови формування, процес утворення, укомплектування та перебування на українських теренах упродовж листопада 1917 – червня 1918 рр. польських національних військових формувань, що офіційно називалися Польським військом в Україні. З’ясовано, що формування Польських військ на українських землях відбувалося шляхом полонізації (передачі полякам існуючих російських військових частин) та створення нових польських частин на російських Румунському та Південно-Західному фронтах у листопаді 1917 – лютому 1918 рр. Сформовані таким чином 2-й і 3-й Польські корпуси внаслідок розкладу російської армії були позбавлені верховного російського командування і стали частиною Польських військ на Сході – фактично польської армії в еміграції, оскільки основна частина Польщі (Царство Польське) перебувала під окупацією Німеччини та Австро-Угорщини. Простежено процес доукомплектування Польських військ в Україні упродовж 1918 р., спроби врегулювання умов перебування та території Української Народної Республіки та Української Держави та поступове роззброєння польських військових формувань після введення в Україну військ Німеччини та Австро-Угорщини в квітні – червні 1918 р. Показано місце польських військових формувань в Україні у боротьбі поляків за незалежність та відбудову збройних сил під час Першої світової війни.
   Ключові слова: національні військові формування, Польські війська в Україні, полонізація, польські корпуси, російська армія, Польські війська на Сході, Царство Польське.

Папакин А. Г. Формирование Польских войск в Украине в 1917–1918 гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2007.

   В диссертации исследованы условия формирования, процесс создания, укомплектования и пребывания на украинской территории на протяжении ноября 1917 – июня 1918 гг. польских национальных воинских формирований русской армии, которые официально назывались Польскими войсками в Украине. Анализ историографии проблемы свидетельствует о недостаточной освещенности темы как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях, что говорит об актуальности поставленной проблемы и необходимости ее изучения.
   Выяснено, что формирование польских воинских частей в Украине происходило в ходе создания польских национальных формирований в составе русской армии, которое началось еще в 1914 г. и вступило в новый этап после Февральской революции 1917 г. Выяснено, что формирование польских частей в Украине происходило путем полонизации (передачи существующих русских воинских частей и соединений полякам) и путем создания новых польских частей на русских Румынском и Юго-Западном фронтах в ноябре 1917 – феврале 1918 гг. Прослежен процесс создания польскими военными, лишенными вследствие разложения русской армии верховного русского командования, собственных органов военной власти (Главный польский военный комитет) и верховного командования (Инспекторат польских вооруженных сил в Украине, Главное командование Польских войск в Украине) и вхождения сформированных на указанных фронтах 2-го и 3-го Польских корпусов в состав Польских войск в Украине, части Польских войск на Востоке – фактически польской армии, созданной в эмиграции, поскольку основная часть Польши (Царство Польское) в ходе Первой мировой войны была оккупирована Германией и Австро-Венгрией. Исследован процесс концентрации польских корпусов в Украине, их доукомплектования на протяжении 1918 г., конфликты польских военных с украинским населением, попытки урегулирования условий временного пребывания Польских войск на территории Украинской Народной Республики и Украинской Державы, процесс постепенного разоружения польских воинских формирований в апреле – июне 1918 г. после введения в Украину армий Германской и Австро-Венгерской империй.
   Прослежена судьба солдат данных формирований после их разоружения, попытки создания новых польских воинских формирований на украинской территории в 1918–1919 гг. Выяснен вклад военных Польских войск в Украине в дело борьбы поляков за воссоздание независимой Польши и ее вооруженных сил во время Первой мировой войны 1914–1918 гг., который сопоставим с заслугами для этой борьбы других польских воинских формирований указанного периода, в том числе Польских легионов Ю. Пилсудского.
   Ключевые слова: национальные воинские формирования, Польские войска в Украине, полонизация, польские корпуса, русская армия, Польские войска на Востоке, Царство Польское.

Papakin A. H. The Formation of Polish Army in Ukraine in 1917–1918. – Manuscript.

The thesis for the Candidate of History degree, specialization 07.00.02 – World History. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2007.

   The thesis deals with the circumstances and conditions of formation and the process of creation of Polish national military troops in Ukraine during 1917–1918. The official name of these troops was the Polish Army in Ukraine. The thesis shows there were two kinds of creation of Polish troops: in the way of polonization (replacing of non-Polish staff of troops of Russian Army by the Poles and giving them name of Polish troops) and the way of creation of new Polish troops. The formation that took place in November 1917 – February 1918 in Romanian and South-Western fronts of Russian Army was shown. Formed the 2nd and the 3rd Polish Corps soon united in the Polish Army in Ukraine, which was the part of the Polish Army in the East – actually independent Polish Army created abroad, because the most of Polish lands (Polish Kingdom) was occupied by Germany and Austro-Hungary. The process of completion of formation of these troops in 1918, the attempts to regulate the legal status of Polish troops in Ukraine and the process of disarming and disbanding of Polish troops in 1918 (after the occupation of Ukraine by Germany and Austro-Hungary) is investigated in the thesis. The place of the Polish Army in Ukraine in the struggling of Poles for independence is shown.
   Key words: national military formations, Polish Army in Ukraine, polonization, Polish Corps, Russian Army, Polish Army in the East, Polish Kingdom.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування Польських військ в Україні у 1917–1918 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net