Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Система військового законодавства України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система військового законодавства України

Анотації 

Прохоренко М.М. Система військового законодавства України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Харківський національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2007.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини в сфері формування, розвитку та функціонування Збройних Сил України, обґрунтовується необхідність виокремлення їх в автономну систему — військове законодавство України.
   Визначено основні складові системи військового законодавства України: предмет, елемент та зв’язки між ними. У роботі встановлено, що військове законодавство України має свій єдиний предмет та є комплексним законодавством, що включає нормативні приписи, які входять до нормативно-правових актів цих галузей законодавства України. Єдність предмету військового законодавства України є ще одним чинником, що підтверджує необхідність виокремлення його в окрему галузь законодавства України.
   Проаналізовано обумовленість утворення системи військового законодавства України економічною, політичною, соціальною системами та системою права. Розкрито ієрархічну структуру військового законодавства України та визначено його місце в системі законодавства України як окремої комплексної галузі законодавства.
   Ключові слова: система, елемент, зв’язки, цілісність, законодавство, нормативний припис, фактори формування та розвитку, ієрархічна структура, галузева структура.

Прохоренко М.М. Система военного законодательства Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Харьковский национальный университет внутренних дел – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию нормативно-правовых актов, которые регулируют общественные отношения в сфере формирования, развития и функционирования Вооруженных Сил Украины, обоснованию необходимости выделения их в автономную систему — военное законодательство Украины.
   Определен и проанализирован предмет военного законодательства Украины, дана характеристика таких его основных компонентов, как формирование, развитие и функционирование Вооруженных Сил Украины.
   Раскрыты структурные составляющие системы военного законодательства Украины — элемент, связи и целостность. Аргументировано, что элементом системы военного законодательства Украины является нормативное предписание.
   Система военного законодательства рассматривается как совокупность нормативных предписаний нормативно-правых актов и международных договоров, содержание которых определяется экономической, политической, социальной системами, системой права.
   С целью обоснования целостности военного законодательства Украины раскрывается иерархическая структура его нормативных предписаний, определяется место военного законодательства в системе законодательства Украины как отдельной комплексной отрасли законодательства.
   На конкретных примерах из воинского законодательства Украины выяснено, что его нормативное предписание есть формой нормы права на нормативном уровне. Нормативное предписание может состоять из нескольких норм права, и, вместе с тем, норма права может быть закреплена в одном или в нескольких нормативных предписаниях, каждое из которых может включать в себя гипотезу, диспозицию или санкцию. Это свидетельствует о том, что нормы права, которые выражены в нормативных предписаниях, формируют систему воинского законодательства Украины.
   Определено, что наряду с нормой права систему воинского законодательства Украины формируют и специализированные нормативные предписания: цели, принципы, дефиниции, рекомендации, сроки, а также задачи, функции, презумпции, преюдиции. Специализированные нормативные предписания не являются элементами нормы права, но самостоятельно не существуют. Вместе с нормой права эти нормативные предписания помогают избежать противоречий и расхождений в воинском законодательстве Украины и логически согласовывают данное законодательство в определенную целостность.
   Опираясь на характеристику структурных основных элементов военного законодательства, в работе сделан вывод о том, что военное законодательство Украины является системой – целостной совокупностью нормативных предписаний, содержащихся в нормативно-правовых актах и международных договорах, которые регулируют общественные отношения в сфере формирования, развития и функционирования Вооруженных Сил Украины.
   Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты, по усовершенствованию нормативных предписаний, которые составляют военное законодательство Украины, а также по разработке и принятию новых актов.
   Ключевые слова: система, елемент, связи, целостность, законодательство, нормативное предписание, факторы формирования и развития, иерархическая структура, отраслевая структура.

Prokhorenko M.M. Military legislation system of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of legal sciences in specialization: 12.00.01. – Theory and history of State and law; History of political and legal studies. – Kharkiv national university of Internal Affairs. – Kharkiv, 2007.

   The thesis is dedicated to complex study of statutory acts which control public relations in the field of forming, development, and functioning of the Armed forces of Ukraine. In the thesis we ground the necessity of their separation in independent system – military legislation of Ukraine.
   We defined the main constituents of military legislation of Ukraine: the subject, the element, and relations between them.
   We analyzed the conditionality of military legislation system formation of Ukraine by economical, political, social systems and law system.
   We revealed the hierarchical structure of military legislation system of Ukraine and determined its place in legal system of Ukraine as separate domain of legislation.
   Key words: system, element, relations, integrity, legislation, postscript, formation and development factors, hierarchical structure, domain structure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система військового законодавства України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net