Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства

 Анотації

Коноваленко Н.В. Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена теоретико-методологічному аналізу потреб та інтересів громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства.
   Досліджено зміст основних теоретичних і концепцій адекватного до умов суспільного виробництва задоволення зростаючих потреб та інтересів на суспільному та індивідуальному рівнях. Потреби стимулюють розвиток галузей виробництва та зміну цінностей індивіда в напрямі формування науково-світоглядних переконань і необхідності орієнтації на особистісне виховання. Діалектика зростання інтересів полягає в тому, що саме їх задоволення породжує нові потреби та інтереси, а також способи їх задоволення, що стимулюють розвиток виробництва.
   Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності державних та регіональних органів управління при вдосконаленні механізмів задоволення потреб та інтересів громадян, а також у навчальному процесі при підготовці фахівців.
   Ключові слова: державна політика, потреби, інтереси, інноваційний розвиток, соціальна технологія, державотворчі процеси, самоорганізація.

Коноваленко Н.В. Потребности и интересы гражданина Украины как составляющая государствообразующих процессов современного общества.

Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Институт высшего образования АПН Украины. - Киев, 2007.

   Диссертация посвящена теоретико-методологическому анализу потребностей и интересов граждан Украины в процессах государствообразования в современном обществе. В работе обоснованно представлены содержание, структура, критерии выделения потребностей и интересов гражданина, объективных и субъективных факторов детерминации их развития в условиях трансформации современного украинского общества.
   Исследовано содержание основных теоретических и практических концепций адекватного условиям общественного производства удовлетворения растущих потребностей и интересов на общественном и индивидуальном уровнях. Анализ отдельных групп, видов потребностей и интересов тесно связан с многообразными формами деятельности субъектов производства. Формы деятельности рассматриваются в различных вариантах, но обязательно относительно способов производства, объекта труда и управления, субъекта многосторонних отношений, социальных институтов и структур, которые взаимодействуют между собой, интересов, потребностей и ценностей, которые наследуются и накапливаются, сфер занятости, определенной системы мировоззренческих ориентаций, образованности и воспитанности гражданина. При исследовании потребностей и интересов основное внимание обращено на управленческий аспект их удовлетворения соответственно реальным возможностям социального развития в условиях трансформации нашего общества. Теоретический аспект этой проблемы заключается в деятельной роли духовно-практического обновления общественного и индивидуального бытия путем выделения наиболее значимых методологических принципов – историчности, объективности, взаимосвязи социальных явлений и процессов, перспективности и прогностичности и т.д., их развития как в условиях современности, так и в перспективе наполнения новым смыслом растущих потребностей и интересов индивидуума, созданием объективных условий, в первую очередь, для общественных форм их удовлетворения в условиях современной трансформации украинского общества. Потребности стимулируют развитие отраслей производства и замену системы ценностей индивида в направлении формирования научно-мировоззренческих убеждений и необходимости ориентации на личностное воспитание, которое будет обеспечивать широкий спектр мотивов к творчески-конструктивной деятельности и работе. При этом интересы в сравнении с потребностями выступают непосредственно причинно-обусловленным условием массовых действий. Диалектика роста интересов состоит в том, что именно их удовлетворение рождает новые потребности и интересы, а также способы их удовлетворения, которые стимулируют развитие производства.
   Раскрыто содержание инновационных технологий принятия управленческих решений в контексте удовлетворения потребностей и интересов гражданина как субъекта производства материальных благ и культурных ценностей. Инновационные управленческие технологии представляют собой комплекс методов целенаправленного воздействия на индивида или отдельную группу людей. Характер влияния может быть непосредственным, через мотивационные детерминанты, через систему ценностей, а также через внешние условия функционирования макро- и микросоциума. Инновационные технологии через современную систему образования должны сформировать инновационного человека как субъекта духовно-практических изменений и преобразований, способного воспринимать и утверждать новые измерения и подходы к системе усовершенствования общественных отношений в соответствии с современными требованиями и заданиями формирования гражданского общества.
   Показано, что в современных условиях изменяется содержание образовательного пространства, которое включает в себя совокупность материальных, духовных и эмоционально-психологических признаков. Образовательное пространство является не только способом формирования отношения человека к приобретению знаний в целом, а и выступает важным фактором формирования культуры личности. Уникальность личности зависит не только от природных основ, задатков, а, главным образом, - от влияния образовательно-культурных парадигм, меры их постижения, целевых установок в духовно-практической деятельности на основе мировоззренческих ориентаций, стиля деятельности и роли соответствующей организации социума в развитии творческого потенциала человека в процессе материального и духовного производства.
   Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности государственных и региональных органов управления при совершенствовании механизмов удовлетворения потребностей и интересов граждан, а также в учебном процессе при подготовке специалистов.
   Ключевые слова: государственная политика, потребности, интересы, инновационное развитие, социальная технология, государствообразующие процессы, самоорганизация.

Konovalenko N.V. “Needs and interests of a citizen of the Ukraine as a constituent of state forming processes of modern society”.

Manuscript. The dissertation for a candidate’s degree of Philosophical sciences on the speciality 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. – Institute of Higher Education APN of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The master’s thesis is devoted to theoretical and methodological analysis of needs and interests of a citizen of the Ukraine in the process of state forming in modern society. The content of the main theoretical and practical conceptions to the satisfaction of growing needs and interests at social and individual levels adequate to the conditions of social production are investigated. Needs stimulate the development of production branches and the change of individual value costs in the direction of scientific and world outlooking persuasions formation and the necessity of orientation toward personality breeding. Dialectics of interests growth gives birth to the new needs and interests and also the ways of their satisfaction which stimulate the production development.
   The results of investigation can be used in the practical activity of state and regional administration bodies for the improvement of citizens’ needs and interests satisfaction mechanisms and in the educational process of specialists training.
   Key-words: state policy, needs, interests, innovative development, social technology, state forming processes, self-organization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net