Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів

Анотації 

Приходько Ю.І. Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню системи особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та експериментальній перевірці її ефективності.
   Проаналізовано стан дослідження самостійної роботи у педагогічній теорії і практиці, визначено концептуальні засади особистісно орієнтованої самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів. Уведено та обґрунтовано поняття “особистісно орієнтована самостійна робота” (ООСР), здійснено його визначення для чотирьох рівнів рефлексії.
   Обґрунтовано структуру педагогічної системи ООСР курсантів ВВНЗ. Розроблено інноваційну технологію ООСР, розкрито сутність її основних складових. Визначено основні принципи ООСР курсантів, застосовано системний підхід до її планування.
   Аналіз результатів формувального експерименту показав ефективність обґрунтованої системи і технології ООСР. Установлено її позитивний вплив на такі показники: якість знань, умінь, навичок курсантів з професійно- орієнтованих навчальних дисциплін; розвиток і формування пізнавальної активності, самостійності; сформованість креативного мислення; спрямованість до оптимізації особистісної навчально-пізнавальної діяльності.
   Розроблено основні засади і напрями діяльності науково-педагогічних працівників і командування ВВНЗ щодо підвищення ефективності ВПП, самостійної роботи курсантів. Визначено теоретичні та методичні проблеми ООСР, які мають стати предметом подальших досліджень.
   Ключові слова: військово-педагогічний процес, особистість, учіння, особистісно орієнтована самостійна робота, самоуправління особистісним развитком, концептуальні засади, системний підхід, педагогічна система, технологія.

Приходько Ю.И. Система личностно ориентированной самостоятельной работы курсантов высших военных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт высшего образования АПН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена научному обоснованию системы личностно ориентированной самостоятельной работы курсантов высших военных учебных заведений (ВВУЗ) и экспериментальной проверке ее эффективности.
   Проанализировано состояние исследования самостоятельной роботы в педагогической теории и практике, определены концептуальные основы личностно ориентированной самостоятельной учебно-познавательной деятельности курсантов. Введено и обосновано понятие “личностно ориентированная самостоятельная робота” (ЛОСР), дано его определение для чотырех уровней рефлексии.
   Обосновано структуру педагогической системы ЛОСР курсантов ВВУЗ. Разработана инновационная технология ЛОСР, раскрыта сущность ее основных составляющих. Определены основные принципы ЛОСР курсантов, применен системный подход к ее планированию.
   Анализ результатов формирующего експеримента показал еффективность обоснованной системы и технологии. Установлено ее положительное влияние на такие показатели: качество знаний, умений, навыков курсантов по профессионально-ориентированным учебным дисциплинам; развитие и формирование познавательной активности, самостоятельности; сформированность креативного мышления; направленность на оптимизацию личностной учебно-познавательной деятельности.
   Разработаны основные положения и направления деятельности научно-педагогических работников и командования ВВУЗ относительно повышения еффективности военно-педагогического процесса, самостоятельной роботы курсантов. Определены теоретические и методические проблемы ЛОСР, которые должны стать предметом дальнейших исследований.
   Ключевые слова: военно-педагогический процесс, личность, учение, личностно ориентированная самостоятельная робота, самоуправление личностным развитием, концептуальные основы, системный подход, педагогическая система, технология.

Prikhod’ko Y.I. The system of personally oriented self-work of the cadets of the higher educational institutions. – Manuscript.

Dissertation for receiving scientific grade of the candidate of pedagogical sciences on specialization 13.00.04 – Ttheory and methodic of a professional education. – Institute of High Education of APS Ukraine. – Kiev, 2007.

   Dissertation is devoted to scientific substantiation of system of the personality oriented independent work of cadets of military institutes of higher education (MIHE) and to experimental verification of its efficiency.
   It is analysed the state of research of independent work of pedagogical theory and practice and specified conceptual principles of the personality oriented independent educational-cognitive activity of cadets. It is implemented and substantiated the notion of “personality oriented independent work” (POIW) and carried out its determination for four levels of reflection. Marked, that POIW of students as a difficult, system-defined category must be examined in such dimensions: informative, procedural, temporal and spatial. It is offered organizational forms and methods of student’s POIW, listed the methods of self-development and personal impact and methods of self-development and dialogic impact in the process of POIW. It is developed the informative-organizing structure of POIW of students in MIHE as an integral system with constituents: regularities and principles, dimensions, reflection levels and forms of POIW, methods of the personal and dialogic impact, results, self-control and selfcorrection in the process of POIW.
   It is shown that POIW is related to the pedagogical systems and characterized by: nature and essence, structural organization, peculiarities. It is substantiated the rules and principles of POIW of students of MIHE. It is revealed contradictions which characterize POIW or its separate aspects among such groups as: structural, informative, procedural, temporal and spatial. It is substantiated the structure of the pedagogical system of POIW of students of MIHE in unity of such constituents: a selection of candidates for training in MIHE; participants of PP; technology of normative PP; requirements of students’ preparation; of personal student’s necessities; PP operating conditions, resources; technology of POIW; evaluation of functioning PP efficiency, it is developed conceptual principles which are fixed in basis of its functioning.
   It is developed innovative technology of POIW of MIHE students and exposed the main point of its basic constituents: projective -planning, organizational-procedural, diagnostically-correcting. The analysis of results of forming experiment showed efficiency of the substantiated system and technology of students’ POIW: found out positive influence on quality of knowledge, abilities, skills of students in professionally oriented educational disciplines, development and forming of cognitive activity, independence, formed of creativity, orientation to optimization of personality educational-cognitive activity.
   It is proved the necessity of creation of motivational and selfmotivational multiplier for POIW by psychologic-pedagogical facilities, that is aimed for activation of independent educational-cognitive activity of students, their interest knowledge increase. It is developed and substantiated principles (independence, system, humanism orientation, self-government personality development) and directions (planning, technologization, informatization, scientifically methodical and logistical support of VPP, implementation of the permanent monitoring of education quality) of activity of scientific-pedagogical workers and command of MIHE in relation to the increase of efficiency of VPP, independent work of students.
   It is offered to the organs of management military education, MIHE such recommendations: to stir up work related to introduction in an educational process the self-oriented informative-communicative technology; to increase the level of the scientific-methodical providing of POIW, its planning and organization; to provide effectiveness of monitoring of quality of students’ mastering of knowledge, abilities, skills.
   It is identified theoretical and methodical problems of POIW, which must become an object of subsequent researches: scientifically methodical providing of process of preparation of future specialists of soldieries, of informatively communications technologies of POIW, dependence of results of POIW of students from the terms of organization of an educational-educate process, psychological bases of self-government mastering of knowledge, planning and organization of personality oriented independent work.
   Key words: military-pedagogical process, personality, studying, independent work, self-government, is personality oriented personal development, conceptual principles, approach of the systems, pedagogical system, technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net